Tullverket

Övergången till nya tullagerförfarandet

Nu när ditt företags tullagertillstånd ska omprövas och gå över till det nya tullagerförfarandet med elektronisk uppgiftslämning behöver du sätta dig in i två saker: övergångsdatum och överföring av saldo.

Så länge som ditt företag har kvar sitt tidigare tullagertillstånd omfattas det av övergångsregler som gör att saker och ting fungerar i princip som vanligt. Det är först när tillståndet har omprövats och företaget börjar tillämpa det nya tullagerförfarandet som nya regler börjar gälla. Då kan ni inte längre tillämpa den tidigare processen eller eventuella tillstånd till lokalt klareringsförfarande.

Planera ett övergångsdatum

Det datum som ditt företag går över till det nya tullagerförfarandet kallar vi för "övergångsdatum".

Det är viktigt att ni planerar företagets övergångsdatum. Tänk på att kontrollera med alla berörda parter vilket datum det är möjligt att gå över till det nya förfarandet för just ditt företags tullager. Om ni planerar att använda ett system för uppgiftslämningen är det särskilt viktigt att du kontrollerar datumet med systemleverantören. Tullverkets tjänst för tullager på webben finns tillgänglig redan i dag.

Senast den 1 november 2018 måste alla aktörer ha gått över till elektronisk uppgiftslämning. Ju tidigare ditt företag går över desto mer marginal har ni om det skulle uppstå problem i samband med övergången.

När ditt företag har bestämt ett övergångsdatum behöver ni kontakta handläggaren på Tullverket som ska fatta beslut om omprövningen av tillståndet med utgångspunkt i övergångsdatumet. Av själva beslutet framgår det vad ni mer rent praktiskt behöver göra och kommunicera i och med övergången.

Överföring av saldo

Om ditt företag på övergångsdatumet har ett saldo (ingående balans) på tullagret blir det saldot ett ingående saldo för det omprövade tullagret. Du behöver anmäla detta saldo genom elektronisk uppgiftslämning i samband med övergången eftersom saldot ska kunna tilldelas ett referensnummer enligt den nya standarden. Det är viktigt att du kontaktar Tullverket innan du för över ett ingående saldo.

Tidigare tilldelades varorna i en sändning ett så kallat IG-nummer (där "IG" står för ”ingående godsjournalnummer”). Enligt den nya standarden måste alla sändningar tilldelas ett så kallat MRN-nummer. IG-nummer och MRN-nummer har olika format i Tullverkets system. Det gör att de tidigare IG-numren inte kommer att fungera efter övergången.

Minska antalet varuposter med aggregering

För att få ner antalet varuposter som ska föras över är det tillåtet att aggregera, alltså slå ihop, varuposterna inom ett och samma IG-nummer till en enda varupost. Det är endast tillåtet att aggregera inom ett IG-nummer, inte mellan olika IG-nummer.

Det är viktigt att det finns en spårbarhet i ditt lagersaldo. Därför måste det, för att du ska få slå ihop varuposter, framgå i lagerbokföringen att och hur aggregeringen har skett.

Fler än 100 varuposter per IG-nummer kräver förberedelse

När stora volymer varuposter ska föras över behöver vi göra särskilda förberedelser. För att undvika tekniska problem måste därför du som för över fler än 100 varuposter per IG-nummer kontakta den handläggare som hanterar omprövningen av ditt tullagertillstånd och bestämma en lämplig tidpunkt för överföringen.

När du väl har fått ett beslut om ett nytt tillstånd till tullager ska du istället kontakta oss via e-post på adress omprovning.tullager@tullverket.se om du har frågor om överföringen.

Avsluta överföringen innan du använder lagret igen

När du väl har börjat föra över ditt saldo måste du avsluta hela den ingående balansen innan du kan göra något uttag från lagret igen.

Om du av någon anledning får problem med överföringen eller behöver makulera MRN-nummer i den ingående balansen måste du kontakta Tullverket snarast. Om din överföring sker under dagtid kontaktar du omprovning.tullager@tullverket.se. Om överföringen sker kvällar eller helger skickar du e-post till It-support.

Två sätt att föra över saldot

Du kan föra över det befintliga saldot på lagret på två olika sätt:

1. Behåll godslokalkoden

Normalfallet är att ni behåller företagets tidigare godslokalkod. Då måste du föra över det befintliga saldot innan de nya sändningarna kan tas emot. Det beror på att en godslokalkod bara kan vara giltig på ett tillstånd åt gången.

Checklista

  1. Se till att ni kan lämna uppgifter till Tullverket.
  2. Meddela Tullverket på e-postadress omprovning.tullager@tullverket.se när ni vet att er plan för övergången till den nya tullagerprocessen håller. Meddela även om ni behöver ändra på övergångsdatumet.
  3. Ta fram en aktuell och korrekt saldolista för tullagret. Ni kan tillfälligt bli tvungna att stoppa inleveranser till och utleveranser från tullagret. Tullverket ställer inga krav på att ni gör en inventering.
  4. Mejla en lista med utgående balans per IG-nummer innan dataöverföringen till e-postadress omprovning.tullager@tullverket.se.
  5. Skicka uppgifter om ingående saldo genom att för varje IG-nummer skicka ett CWDS-meddelande. Det finns detaljerade instruktioner för hur du gör på tullverket.se. Det här måste ni göra före det planerade övergångsdatumet. I meddelandet kan ni slå samman olika typer av varor inom ett och samma IG-nummer. Meddelande behöver bara innehålla en varupost.
  6. När ni har skickat meddelanden och fått MRN-nummer istället för era tidigare IG-nummer är processen klar och ni kan börja använda den nya tullagerprocessen.

2. Ny godslokalkod

I vissa fall kan ditt företag anse sig ha behov av en ny godslokalkod för det omprövade tillståndet. Då behöver inte det befintliga saldot föras över och då kan ni tömma lagret genom uttag mot den tidigare godslokalkoden – förutsatt att det görs före den 1november 2018. Tänk på att sändningar som kommer efter övergångsdatumet inte kan hänföras till lagring på den gamla godslokalkoden, utan istället måste hanteras på den nya godslokalkoden och enligt det nya förfarandet.

Ditt företag måste i det här fallet göra separata bokföringar för den tidigare respektive den nya godslokalkoden. Uttagen måste även under en period göras mot två olika godslokalkoder. Därtill medför det här att alla andra tillstånd som är kopplade till godslokalkoder, exempelvis godkänd avsändare och utlämningssedel, måste kompletteras.)

Se hur du fyller i standardtulldeklarationen när du ska föra över ett saldo.

Checklista

  1. Se till att ni kan lämna uppgifter till Tullverket.
  2. Komplettera andra tillstånd med den nya godslokalkoden. Det gäller tillstånd som är knutna till en godslokalkod, exempelvis tillstånd till godkänd avsändare, tillstånd till godkänd mottagare, tillstånd att ta emot elektronisk utlämningssedel eller godkänd exportör. Tänk även på att informera eventuella samarbetspartners om bytet.
  3. Byt tullager från och med övergångsdatumet. Då tar ni alltså inte längre emot sändningar på det gamla tullagret utan istället på det nya tullagret, med den nya godslokalkoden och med en deklaration för hänförande till tullagerförfarandet.
  4. Töm det gamla tullagret. Det är möjligt att efter övergångsdatumet och fram till november månad 2018 fortsätta att ta ut varor från det gamla tullagret. Om ni inte hinner det till dess ska ni kontakta Tullverket på e-postadress omprovning.tullager@tullverket.se.

Uppdaterad: 2018-06-14Captcha *