Tullverket

Vem behöver ha ett Eori-nummer?

I princip all tullhantering kräver Eori-nummer. Det finns i Sverige bara några få undantag från kravet om Eori-nummer. Här läser du vem som behöver och vem som inte behöver ett Eori-nummer.

Du behöver ett Eori-nummer om du har en roll som inbegriper att du:

  1. lämnar in en summarisk in- eller utförseldeklaration
  2. begär omdestinering
  3. står som mottagare i en tulldeklaration för import
  4. står som deklarant i en tulldeklaration för import
  5. står som ombud i en tulldeklaration för import

  6. står som exportör i en tulldeklaration för export
  7. står som deklarant i en tulldeklaration för export
  8. står som ombud i en tulldeklaration för export

  9. står som huvudansvarig i en tulldeklaration för transitering

  10. driver ett tillfälligt lager
  11. ansöker om ett tillstånd
  12. ansöker om AEO-certifiering.

  Övergångsbestämmelser i samband med nya tullkodexen

  I och med den nya tullagstiftning som har börjat tillämpas och som kommer att vara fullt ut tillämpad 2020 gäller en del övergångsbestämmelser.

  Läs mer om framtida tullhantering.


  Vissa ekonomiska aktörer behöver inget Eori-nummer

  Det finns undantag från regeln om Eori-nummer. Ett är ekonomiska aktörer från länder utanför EU som importerar varor temporärt med efterföljande återexport.

  För att en ekonomisk aktör inte ska behöva använda ett Eori-nummer ska förfarandekoden FF1 vid importtillfället innehålla en kod för temporärt förfarande. Förfarandekoden FF1 får då inte börja med 40. Vid återexporten måste förfarandekoden FF1 börja med 31.

  Uppdaterad: 2019-12-02


  4000