Tullverket

Varor till förmån för katastrofoffer

Statliga organisationer, välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer kan i vissa fall importera varor som är avsedda för katastrofoffer utan att betala någon tull eller moms.

Följande varor omfattas av tull- och momsfrihet:

  1. varor som kostnadsfritt delas ut till offer för katastrofer som drabbar en eller flera medlemsstaters territorium
  2. varor som kostnadsfritt erbjuds dem som är offer för katastrofer förutsatt att varorna kvarstår som respektive organisations egendom
  3. varor som katastrofhjälpsorganisationen behöver i sitt arbete under tiden för hjälpinsatsen.

Dock omfattas inte material och utrustning som ska användas för att återuppbygga katastrofområden.

Beslut från EU-kommissionen

Tullfrihet medges om EU-kommissionen fattar beslut om det.

När du som är ansvarig för organisationen importdeklararerar ska du därför separat bifoga en skriftlig ansökan om tullfrihet som Tullverket  skickar vidare till EU-kommissionen.

I ansökan ska du beskriva omständigheterna kring importen och lämna information om de aktuella varorna och om hur organisationen tänker använda dem. Skriv även en förbindelse om att organisationen kommer att betala tullavgiften om inte EU-kommissionen beviljar tullfrihet.

Om organisationen väntar på besked från EU-kommissionen kan Tullverket tillfälligt häva tullavgiften.

Godkänd för tullfrihet

Du som är ansvarig för en privat organisation ska ansöka hos Tullverket om att bli godkänd för att ta emot tullfria varor.

Skicka en beskrivning av organisationens verksamhet. Bifoga styrkande handlingar som verksamhetens stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse. Lämna också uppgifter om organisationens bokföringsrutiner och en försäkran om att du dels är medveten om villkoren för tullfrihet, dels att organisationen kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar din vara.

Ett beslut om godkännande gäller i tre år.

Vad gäller efter importen?

Du får inte – vare sig kostnadsfritt eller mot ersättning – låna ut, hyra ut eller överlåta de varor som du har fått tullfrihet för på andra villkor än de som framgår under punkterna 1 och 2 utan att först anmäla det till Tullverket.  Detsamma gäller om du inte längre uppfyller villkoren för tullfrihet eller om du vill använda varorna för andra ändamål. I de flesta fall får du då betala tull och moms för varorna.

Tull- och momsfriheten fortsätter dock att gälla om du lånar ut, hyr ut eller överlåter varorna till en annan organisation som uppfyller villkoren för tullfrihet och ska använda varorna för ett ändamål som motiverar tullbefrielse.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 9
  2. Fält 33 – Varukod: 9919 00 00 60. Observera att varor som omfattas av förbud eller restriktioner ska deklareras på sina respektive varukoder i kapitel 1–97
  3. Fält 36 – Förmånskod: 100
  4. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C26
  5. Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Skriv tillståndsnumret för organisationens godkännande (gäller privat organisation), dokumentkod 401G och Tullverkets diarienummer för din ansökan om tullfrihet

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid importPDF

Uppdaterad: 2020-01-13


4000