Tullverket

Varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19

Befrielse från tull och moms gäller under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats.

EU-kommissionen beslutade den 3 april 2020 om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gäller importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020.

Vem har rätt till tull- och momsfrihet?

Varorna ska importeras av eller på uppdrag av

 1. statliga organ, offentliga organ och andra organ som är offentligrättsligt reglerade såsom myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser och liknande offentliga organ
 2. katastrofhjälporganisationer och andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som har godkänts av Tullverket som mottagare för tullfri import.
  Läs mer om hur organisationen ansöker om godkännande.


Företag kan under vissa förutsättningar importera varorna för ovannämnda organs och organisationers räkning tull- och momsfritt. Vilka villkor som gäller kan du läsa om vid avsnittet Följande gäller när företag importerar varorna för organisationens räkning.

Begreppet "organisation" i följande stycken avser sådana organ eller organisationer som anges under punkterna 1–2 ovan.

Vilka varor omfattas?

De varor som omfattas är

 • personlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon, ansiktsskärmar, skyddsutrustning för mun och näsa, skyddsdräkter och handskar
 • medicinsk utrustning, exempelvis respiratorer och testutrustning.

En vägledande förteckning över vilka varor som kan omfattas har tagits fram. Då listan är vägledande kan liknande produkter som inte finns med i förteckningen komma att omfattas, vilket prövas från fall till fall.

Se den vägledande förteckningen över varor som kan omfattas.

Hur varorna ska användas

För tull- och momsfrihet gäller att varorna ska vara avsedda att

 • kostnadsfritt delas ut till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i kampen mot covid-19-utbrottet av de organisationer som har rätt till denna tullfrihet
 • göras tillgängliga för personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i att bekämpa covid-19-utbrottet, förutsatt att varorna kvarstår som respektive organisations egendom
 • användas av katastrofhjälpsorganisationer för att tillgodose sina behov under den period de tillhandahåller katastrofhjälp till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19-utbrottet, detta inkluderar hjälp till den medicinska personal som behandlar dem som drabbas.

Tänk på att ska varorna ska användas av organisationer i Sverige. Om varorna är avsedda att användas för bekämpning av covid-19 i ett annat EU-land ska de transiteras till destinationslandet och deklareras för övergång till fri omsättning där.

Skriftlig försäkran om den avsedda användningen

Den som är verksamhetsansvarig vid organisationen ska fylla i och underteckna en försäkran för tullfrihet för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19.

Ladda ner en blankett för försäkran om den avsedda användningen.PDF

Handlingen ska lämnas i original till tullkontoret när varan deklareras för övergång till fri omsättning. Den som har tillstånd att kommunicera med Tullverket digitalt får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända handlingen i digital form och skicka in originalet av försäkran i efterhand.

Följande gäller när företag importerar varorna för organisationens räkning

Varorna ska ha sålts till mottagaren innan importen

En förutsättning tull- och momsbefrielse är att varorna redan innan importen har sålts till den organisation som ska använda dem för bekämpning av covid-19.

Om ett företag genomför den faktiska importen ska företaget därför styrka detta genom att visa upp ett kontrakt eller avtal samt en försäljningsfaktura mellan importör och den organisation som ska använda dem för att bekämpa covid-19. Underlagen skall bekräfta att varorna faktiskt är avsedda att omedelbart efter importen ställas till förfogande för den organisationen.

Ett avtal kan vara formaliserat på olika sätt. En orderbekräftelse kan i vissa fall anses fylla funktionen som ett avtal, beroende på hur den är utformad. En samlad bedömning kommer att göras från fall till fall. Funktionen som avtalet ska fylla är att visa att varorna är sålda innan varorna övergår till fri omsättning.

Utöver dessa dokument ska en skriftlig försäkran om tullfrihet som organisationen har fyllt i bifogas till importdeklarationen.

Hämta blanketten Försäkran för tullfrihet covid-19.PDF

Försäkran i original och övriga handlingar ska lämnas till tullkontoret när varorna deklareras för övergång till fri omsättning. Den som har tillstånd att kommunicera med Tullverket digitalt får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända handlingarna i digital form och skicka in dem per post i efterhand.

Skicka till:

Klareringen Box 27 245
102 53 Stockholm
(märkt med C26, samt försändelsens tull-id).

Befrielsen från tull och moms omfattar inte

 • kommersiell import där varorna är avsedda att säljas till kunder efter importen
 • varor som företag importerar för eget behov.

Mottagningsbekräftelse

Efter importen ska den organisation som har rätt till befrielsen inom 14 dagar skicka en bekräftelse till Tullverket att de har tagit emot de importerade varorna. Även om varorna har levererats till olika platser ska en mottagningsbekräftelse lämnas per lämnad importdeklaration (tull-id).

Originalet ska i efterhand skickas in i pappersformat till adressen:

Klareringen Box 27 245
102 53 Stockholm
(märkt med C26, samt försändelsens tull-id)

Hämta blanketten Mottagningsbekräftelse för varor som importeras tullfritt för bekämpning av covid‑19.PDF

Mottagande organisation behöver ha ett Eori-nummer

För att få ta del av tull- och momsfriheten behöver den organisation som tar emot varorna ha ett Eori-nummer.

Eori står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas när du ska göra en tulldeklaration eller någon annan tullrelaterad aktivitet, som till exempel att ansöka om ett tillstånd eller en certifiering. När du ansöker om ett Eori-nummer registreras du i Tullverkets nationella databas och i EU:s centrala Eori-databas.

Ansök om Eori-nummer.

Så här deklarerar du

En deklaration per mottagare

Om importvarorna ska till olika mottagare ska du lämna en importdeklaration per mottagare.

Uppgifter i importdeklarationen

I importdeklarationen ska deklaranten eller ombudet lämna följande uppgifter och ange följande koder:

 • Det organ som har rätt till befrielsen ska stå som mottagare i fält 8 i importdeklarationen.
 • Organet, eller det företag som faktiskt importerar varorna, ska stå i fält 14.
 • Eventuellt ombud anges i fält 14.
 • Fält 24 – Transaktionens art: 9
 • Fält 33 – Varukod: 9919 00 00 60. Observera att varor som omfattas av förbud eller restriktioner ska deklareras på sina respektive varukoder i kapitel 1–97
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C26
 • Fält 44 – Bifogade handlingar:
  • Dokumentkod 402F åtföljt av texten covid-19 + datum för försäkran
  • Importeras varorna av eller på uppdrag av en välgörenhetsorganisation eller katastrofhjälporganisation ska dokumentkod 401G (beslut om godkänd organisation för tullfri import) anges i delfältet för dokumentkod samt tillståndsnumret för godkännandet i fältet för referensnummer.

Vad gäller efter importen?

Ett villkor för tullfrihet är att varorna ska användas av organisationen för att bekämpa covid-19-utbrottet. Varje annan användning av varorna, överlåtelse eller utlåning ska i förväg anmälas till Tullverket. Vi tar då ställning till om tull och moms ska betalas. Tull- och momsfriheten kan fortsätta i vissa fall, till exempel om du tänker låna ut, hyra ut eller överlåta varorna till en annan organisation som uppfyller villkoren för tullfrihet och ska använda varorna för att bekämpa covid-19-utbrottet. En försäkran om varornas användning ska då lämnas av den organisation som istället ska använda varorna för att bekämpa covid-19-utbrottet.

Tullverket kommer att inleda en eftergranskning på de aktörer som har fått tullfrihet beviljad med anledning av covid-19. Om ni fått tullfrihet beviljad för denna sorts varor kan ni därför bli kontaktad av Tullverket de närmaste månaderna.

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket och inte av Tullverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid importPDF

Mer information

Läs kommissionens beslut (EU 2020/491)

Frågor och svar om hur coronaviruset kan påverka tullhanteringen

Uppdaterad: 2020-07-03


4000