Tullverket

Varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19

Befrielse från tull och moms gäller under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats.

EU-kommissionen beslutade den 3 april 2020 om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gällde till att börja med importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Då behovet av skyddsutrustning för att bekämpa pandemin fortfarande är stort har tiden förlängts i ett par omgångar och befrielsen gäller nu till och med den 30 april 2021.

Vem har rätt till tull- och momsfrihet?

Varorna ska importeras av eller på uppdrag av

 1. statliga organ, offentliga organ och andra offentligrättsliga organ såsom myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser och liknande offentliga organ
 2. katastrofhjälporganisationer och andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som har godkänts av Tullverket som mottagare för tullfri import.

Läs mer om hur organisationen ansöker om godkännande och vad som krävs för det.

Begreppet "organisation" i följande stycken avser sådana organ eller organisationer som anges i punkterna 1–2 ovan.

Privata utförare av offentlig verksamhet

Privata utförare kan anses vara offentligrättsliga organ om

 • de tillhandahåller offentlig verksamhet
 • verksamheten är offentligrättsligt reglerad, och
 • verksamheten är kontrollerad av myndigheter.

Tänk på att de varor som importeras tullfritt bara får användas i den del av verksamheten som uppfyller kraven i de tre punkterna. Om inte hela verksamheten gör det behöver organisationen garantera att de varor som importerats tullfritt endast kommer att användas i den offentligt finansierade delen av verksamheten.

Företag kan importera för annans räkning

Företag kan under vissa förutsättningar importera varorna för ovannämnda organisationers räkning tull- och momsfritt. Vilka villkor som gäller kan du läsa om vid avsnittet Följande gäller när företag importerar varorna för organisationens räkning.

Vilka varor omfattas?

De varor som omfattas är

 • personlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon, ansiktsskärmar, skyddsutrustning för mun och näsa, skyddsdräkter och handskar
 • medicinsk utrustning, exempelvis respiratorer och testutrustning.

En vägledande förteckning över vilka varor som kan omfattas har tagits fram. Då listan är vägledande kan liknande produkter som inte finns med i förteckningen komma att omfattas, vilket prövas från fall till fall.

Se den vägledande förteckningen över varor som kan omfattas.

Hur varorna ska användas

För tull- och momsfrihet gäller att varorna ska vara avsedda att användas på något av följande sätt:

 • kostnadsfritt delas ut till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i kampen mot covid-19-utbrottet av de organisationer som har rätt till denna tullfrihet
 • kostnadsfritt göras tillgängliga för personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i att bekämpa covid-19-utbrottet, förutsatt att varorna kvarstår som respektive organisations egendom
 • användas av katastrofhjälpsorganisationer för att tillgodose deras behov under den period de tillhandahåller katastrofhjälp till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19-utbrottet, detta inkluderar hjälp till den medicinska personal som behandlar dem som drabbas.

Tänk på att ska varorna ska användas av organisationer i Sverige. Om varorna är avsedda att användas för bekämpning av covid-19 i ett annat EU-land ska de transiteras till destinationslandet och deklareras för övergång till fri omsättning där.

Skriftlig försäkran om den avsedda användningen

Den som är verksamhetsansvarig vid organisationen ska fylla i och underteckna en försäkran för tullfrihet för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19.

Ladda ner en blankett för försäkran om den avsedda användningen.PDF

Handlingen ska lämnas i original till tullkontoret när varan deklareras för övergång till fri omsättning. Den som har tillstånd att kommunicera med Tullverket digitalt får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända handlingen i digital form och skicka in originalet av försäkran i efterhand.

Följande gäller när företag importerar varorna för organisationens räkning

Utöver den skriftliga försäkran som nämnts ovan gäller även följande.

Varorna ska ha sålts till mottagaren innan importen

En förutsättning tull- och momsbefrielse är att varorna redan innan importen har sålts till den organisation som ska använda dem för bekämpning av covid-19.

Om ett företag genomför den faktiska importen ska företaget därför styrka detta genom att visa upp ett kontrakt eller avtal samt en försäljningsfaktura mellan importör och den organisation som ska använda dem för att bekämpa covid-19. Underlagen skall bekräfta att varorna faktiskt är avsedda att omedelbart efter importen ställas till förfogande för den organisationen.

Ett avtal kan vara formaliserat på olika sätt. En orderbekräftelse kan i vissa fall anses fylla funktionen som ett avtal, beroende på hur den är utformad. En samlad bedömning kommer att göras från fall till fall. Funktionen som avtalet ska fylla är att visa att varorna är sålda innan varorna övergår till fri omsättning.

Befrielsen från tull och moms omfattar inte

 • kommersiell import där varorna är avsedda att säljas till kunder efter importen
 • varor som företag importerar för eget behov.

Mottagningsbekräftelse

Efter importen ska den organisation som har rätt till befrielsen inom 14 dagar skicka en bekräftelse till Tullverket att de har tagit emot de importerade varorna. Även om varorna har levererats till olika platser ska en mottagningsbekräftelse lämnas per lämnad importdeklaration (tull-id).

Originalet ska i efterhand skickas in i pappersformat till adressen:

Tullverket
Klareringen Box 27245
102 53 Stockholm
(märkt med C26, samt försändelsens tull-id)

Ladda ner blanketten Mottagningsbekräftelse för varor som importeras tullfritt för bekämpning av covid‑19.PDF

Mottagande organisation behöver ha ett Eori-nummer

För att få ta del av tull- och momsfriheten behöver den organisation som tar emot varorna ha ett Eori-nummer.

Eori står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas när du ska göra en tulldeklaration eller någon annan tullrelaterad aktivitet, som till exempel att ansöka om ett tillstånd eller en certifiering. När du ansöker om ett Eori-nummer registreras du i Tullverkets nationella databas och i EU:s centrala Eori-databas.

Ansök om Eori-nummer.

Så här deklarerar du

En deklaration per mottagare

Om importvarorna ska till olika mottagare ska du lämna en importdeklaration per mottagare.

Uppgifter i importdeklarationen

I importdeklarationen ska deklaranten eller ombudet lämna följande uppgifter och ange följande koder:

 • Det organ som har rätt till befrielsen ska stå som mottagare i fält 8 i importdeklarationen.
 • Organet, eller det företag som faktiskt importerar varorna, ska stå i fält 14.
 • Eventuellt ombud anges i fält 14.
 • Fält 24 – Transaktionens art: 9
 • Fält 33 – Varukod: 9919 00 00 60. Observera att varor som omfattas av förbud eller restriktioner ska deklareras på sina respektive varukoder i kapitel 1–97
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C26
 • Fält 44 – Bifogade handlingar:
  • Dokumentkod 402F åtföljt av texten covid-19 + datum för försäkran
  • Importeras varorna av eller på uppdrag av en välgörenhetsorganisation eller katastrofhjälporganisation ska dokumentkod 401G (beslut om godkänd organisation för tullfri import) anges i delfältet för dokumentkod och tillståndsnumret för godkännandet i fältet för referensnummer.

Om ni vid samma tillfälle importerar både tullfria varor och varor av samma slag som är belagda med tull ska dessa tas upp i olika varuposter i deklarationen.

Vad gäller efter importen?

Ett villkor för tullfrihet är att varorna ska användas av organisationen för att bekämpa covid-19-utbrottet. Varje annan användning av varorna, överlåtelse eller utlåning ska i förväg anmälas till Tullverket. En anmälan till Tullverket ska också göras om varorna inte kommer till avsedd användning, till exempel för att det visar sig att de inte uppfyller kvalitetskraven. Vi tar då ställning till om tull och moms ska betalas.

Tull- och momsfriheten kan fortsätta i vissa fall, till exempel om du tänker låna ut, hyra ut eller överlåta varorna till en annan organisation som uppfyller villkoren för tullfrihet och ska använda varorna för att bekämpa covid-19-utbrottet. En försäkran om varornas användning ska då lämnas av den organisation som istället ska använda varorna för att bekämpa covid-19-utbrottet.

Det krävs att organisationer som beviljas tullfri import kan säkerställa att de tullfria varorna används till att bekämpa covid-19, samt att de kan visa för Tullverket att så har skett. Om organisationen har liknande varor som inte har importerats tullfritt krävs att organisationen kan särskilja och identifiera de olika kategorierna av varor.

Tullverket kommer att inleda en eftergranskning på de aktörer som har fått tullfrihet beviljad med anledning av covid-19. Om ni fått tullfrihet beviljad för denna sorts varor kan ni därför bli kontaktad av Tullverket de närmaste månaderna.

Tidsfrist för användning av varorna

Tullverket bedömer att de varor som har importerats tull- och momsfritt i syfte att bekämpa covid-19 ska ha använts för detta ändamål före den dag EU-kommissionens beslut om befrielse från tull och moms upphör att gälla (i dagsläget den 30 april 2021).

Om ni efter detta datum har varor som inte har delats ut till personer som drabbats av, riskerar att drabbas av eller är involverade i kampen mot covid-19 ska ni anmäla detta till Tullverket. Likaså ska en anmälan göras till Tullverket för importerade varor som ställts till förfogande för ovannämnda ändamål. Vi tar då ställning till om tull och moms ska betalas för varorna.

Tull- och momsfriheten kan fortsätta i vissa fall, till exempel vid överlåtelse till statliga organisationer eller andra välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer som är godkända av Tullverket, om varorna kan anses vara basförnödenheter och kostnadsfritt ska distribueras till behövande. Behovet behöver inte specifikt avse covid-19-utbrottet.

Läs om tullfrihet för varor till välgörenhetsorganisationer.

Ni kan också exportera varorna eller överlåta dem till en organisation i en annan EU-medlemsstat under förutsättning att kommissionens beslut om befrielse från tull och moms fortfarande gäller i den medlemsstaten.

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket och inte av Tullverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid importPDF

Mer information

EU-kommissionens information om tull- och skattefriheten.

EU-kommissionens beslut (EU 2020/491)

EU-kommissionens beslut om förlängning till den 31 oktober 2020 (EU 2020/1101)

EU-kommissionens beslut om förlängning till den 30 april 2021 (EU 2020/1573)

Frågor och svar om hur coronaviruset kan påverka tullhanteringen

Sidan uppdaterades: 2020-10-29

Vad är ändrat: Tidsgränsen för tull- och momsfriheten har förlängts till den 30 april 2021. Ny information om tidsfrist för användning av varorna.


4000