Tullverket

Importera med stöd av luftvärdighetsbevis

När du importerar vissa varor med stöd av luftvärdighetsbevis behöver du i vissa fall inte betala någon tull.

Tullverket kan medge tullfrihet för vissa varor som omfattas av kapitel 25–97 i Tulltaxan och som importeras med stöd av ett luftvärdighetsbevis. Det gäller för delar, komponenter och andra varor avsedda att ingå i eller användas i civila luftfartyg om ett luftvärdighetsbevis har utfärdats för varorna av en part som har auktoriserats av en luftfartsmyndighet i unionen eller i ett tredjeland.

Styrkande handlingar

För att beviljas tullfrihet ska antingen originalet av luftvärdighetsbeviset eller en fakturadeklaration visas upp för tullkontoret när varorna deklareras för övergång till fri omsättning. Om du tulldeklarerar digitalt behöver du bara visa upp handlingen om Tullverket särskilt begär det.

Fakturadeklaration

Fakturadeklarationen ska vara upprättad på affärsfakturan eller som en bifogad handling. Den ska vara undertecknad av säljaren av varorna.

Deklarationen ska formuleras så här:

”För nedan angivna varor som tas upp i [denna faktura]/[faktura nr ……. av den ………..]* har nedan angivna luftvärdighetsbevis (se kolumn 2) utfärdats, av det företag som anges i kolumn 3, som auktoriserats av den i det land som anges i kolumn 5 belägna luftfartsmyndighet som anges i
kolumn 4.”

* Om deklarationen bifogas separat behöver du ange fakturanummer och fakturadatum. 

Varupost-

nummer på

fakturan

Luftvärdig-

hetsbevisets

nummer

Luftvärdig-

hetsbevisets

utfärdare

Auktori-

serande

luftfarts-

myndighet

Land

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Engelsk formulering:

”For the following goods of [this invoice]/[invoice No……of ……..] (1) the following airworthiness certificates (see column 2) have been issued by the company shown in column 3 authorised by the aviation authority shown in column 4 of the country shown in column 5.”

* When the declaration is annexed on a separate page, the number and date of the invoice should be inserted. 

Position No

on the

invoice

No of the

airworthiness

certificate

Issuer of the

certificate

Name of the

authorising

aviation

authorityg

Name of the

country

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  • Fält 24 – Transaktionens art: 1
  • Fält 36 – Förmånskod: 119
  • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Dokumentkoden A119 följt av luftvärdighetsbevisets nummer.
    Särskilda upplysningar – Kod: Koden 10100 om tulldeklarationen överförs i form av elektroniskt dokument till tulldatasystemet. Om tulldeklarationen görs på blankett anges texten ”Import med stöd av luftvärdighetsbevis” tillsammans med den femsiffriga koden 10100.

Gällande bestämmelser

Rådets förordning (EG) nr 1147/2002 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor som importeras med luftvärdighetsbevis.

Uppdaterad: 2017-01-17Captcha * (obligatorisk)