Tullverket

Mexiko

Ursprungsregler:

Bilaga III till beslut 2/2000PDF

Beslut 1/2002PDF (arbetsordning för gemensamma kommittén)

Beslut 5/2002PDF (bearbetningslistan)

Beslut 1/2004PDF

Meddelande till näringsidkarePDF (EGT C 187, 2000)

Kommissionens rekommendationer vid export till MexikoPDF

Kumulation:

Bilateral

Varuomfattning:

Bilaga till beslut 2/2000PDF

Gemensamma förklaringarPDF

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 55 000 SEK
Resande 1 200 euro - 11 000 SEK
Småpaket 500 euro - 4 600 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

10 månader

Avtal:

InterimsavtalPDF (EGT L 226, 1998)

Förordning nr 1362/2000PDF om genomförande av tullbestämmelser (EGT L 157, 2000) till beslut 2/2000PDF, (EGT L 245, 2000)

Förklarande anmärkningar rörande bilaga IIIPDF (EGT C 128, 2001) ändringen i (C 40, 2004) är inarbetad.
_______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Uppdaterad: 2017-01-24


4000