Tullverket

Vite

Du som inte lämnar en handling eller uppgift till Tullverket som du enligt tullagstiftningen måste lämna, kan bli förelagd med vite att du ska lämna handlingen eller uppgiften.

Ett vite är ett påtryckningsmedel i form av ett bestämt belopp för att få dig att lämna den handling eller uppgift som du är skyldig att lämna.

Om du inte skickar in den handling eller uppgift som Tullverket kräver ansöker Tullverket hos Förvaltningsrätten om att få vitet utdömt. Det är sedan Kronofogdemyndigheten som ser till att du betalar vitet.

En situation när du kan åläggas att betala vite är om du låter bli att lämna en kompletterande deklaration när du använder förenklat förfarande när du deklarerar dina varor.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000