Tullverket

Framtida tullhantering

Summarisk in- och utförseldeklaration

Genom olika faser kommer det att ske förändringar kring summarisk införseldeklaration (SID) med början 2021.

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU:s medborgare och den inre marknaden mot terror- och säkerhetsrelaterade hot.

Den 15 mars 2021 införs ett nytt importkontrollsystem – Import Control System 2 (ICS2) – som innebär ett förändrat uppgiftslämnande. Förändringarna som rör summarisk införseldeklaration, kommer att införas i olika faser. Den första fasen berör post- och expressförsändelser. För övriga trafikslag beräknas förändringen ske 2024.

Det nya importkontrollsystemet innebär, jämfört med dagens importkontrollsystem ICS1, ett förändrat uppgiftslämnande där uppgifterna ska lämnas före avgång i tredje land för sändningar som kommer till EU med flyg. Det nya uppgiftslämnandet berör expressföretagen och postoperatörerna med verksamhet i EU. Det är den aktör som transporterar varorna in till EU som är huvudansvarig att lämna uppgifterna i den summariska införseldeklarationen.

Tidslinje för införandet av det nya importkontrollsystemet ICS2

En tidslinje som beskriver de olika stegen av införandet av det nya importkontrollsystemet, ICS2. Steg 1, 15 mars 2021 gäller minimidatauppsättning före lastning för expressförsändelser och postförsändelser. Steg 2, 1 mars 2021 gäller fullständig datauppsättning för flygfrakt, expressförsändelser och postförsändelser. Steg 3, 1 mars 2024 införs det även för sjötransport, vägtransport och järnvägstransport. Utfasning av ICS1 påbörjas 26 mars 2025.


Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

Summarisk utförseldeklaration (SUD)

Vad gäller summarisk utförseldeklaration (SUD) är inga ändringar aktuella i dagsläget.

Sidan uppdaterades: 2020-07-01

Vad är ändrat:


4000