Tullverket

Framtida tullhantering

Flygtransport

En helt elektroniskt hantering av anmälan om ankomst av flyg och medföljande varor kommer att införas i Sverige. Fram till dess görs anmälan som tidigare.

Den 1 maj 2016 när den nya tullagstiftningen trädde i kraft genomfördes ingen förändring utan hanteringen fortsätter så som tidigare fram tills att den nya hanteringen införs.

Idag sker normalt anmälan på papper till tullkontoret på orten genom att befälhavaren på flyget efter ankomsten lämnar en skriftlig anmälan om flyget och lasten. Det kommer framöver att krävas att ankomst och anmälan vid flygtrafik sker elektroniskt och att en anpassning görs till EU-regelverket så som det presenteras i tullkodexen.

Platser för ankomst och tillfällig lagring

Huvudalternativet kommer att vara att luftfartyg som ankommer från ett tredjeland ska ankomma till en internationell unionsflygplats. Eftersom platsen för ankomst är utpekad av Tullverket är den en anvisad plats för anmälan om varors ankomst. Den plats där varorna kommer att vara i tillfällig lagring utgörs i stället av en godkänd plats på flygplatsens område.

Läs mer om platser för ankomst av varor och tillfällig lagring.

 

Uppdaterad: 2019-12-05


4000