Tullverket

Framtida tullhantering

Omprövning av tillstånd till tillfälligt lager

Alla befintliga tillstånd till tillfälligt lager (tillståndskod TVTFL) ska omprövas. I den nya lagstiftningen motsvaras tillståndet av tillstånd till drift av anläggning för tillfällig lagring (tillståndskod EUTST).

Arbetet med omprövningarna påbörjades i april 2018 och beräknas pågå under ungefär ett års tid. Tullverket kommer att ta kontakt med er när det är dags att ompröva just ert tillstånd.

Vad omfattar tillståndet?

Tillstånden avser drift av den anläggning där varor i tillfällig lagring förvaras. Tillståndet reglerar enbart driften av anläggningen, alltså den praktiska hanteringen av varorna.

För varor som anmäls till tillfällig lagring ska en deklaration lämnas till Tullverket, och även andra uppgifter kan behöva förmedlas till Tullverket i samband med tillfällig lagring. Trots att lagringen därmed är förknippad med en viss uppgiftslämning omfattar detta tillstånd inte uppgiftslämningen.

En aktör eller flera

Tillståndet och uppgiftslämningen kan ses som två delar av en helhet. Båda delarna måste fungera men det behöver inte nödvändigtvis vara samma aktör som sköter båda. Däremot är det givetvis möjligt för samma aktör att utföra båda uppgifterna. Det finns alltså en valfrihet här, och varje företag måste själv komma fram till vad som fungerar bäst i vardagen.

Då dessa två delar av helheten inte nödvändigtvis är bundna till samma aktör kommer vi vid omprövningen av tillstånden inte att se till uppgiftslämningen, utan bara till driften av anläggningen.

Eftersom förändringen av uppgiftslämningen inte kommer att synkroniseras med omprövningen kommer det att finnas en övergångsperiod. Under den perioden kommer uppgiftslämning som är knuten till ett tillfälligt lager att hanteras som tidigare. Senast när den perioden upphör måste ni vara beredda på de förändringar som en förändrad uppgiftslämning innebär i just er verksamhet. Vad det kan innebära kan variera beroende på vad ni och era samarbetspartner beslutar, men om det innebär att ni ska ansluta er till den elektroniska uppgiftslämningen så är till dess det ska vara gjort.

Tillståndskrav

Kraven för tillståndet är följande:

 • Företaget ska vara etablerat i EU:s tullområde. I praktiken innebär det oftast att man är registrerad hos Bolagsverket. Företaget ska även ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • Företaget ska ha en lämplig bokföring i en form som är godkänd av Tullverket. Det finns specifika krav på vilka uppgifter bokföringen ska innehålla. Det ställs även krav på att bokföringen är beständig och att den förs i ett system där ändringar blir synliga och spårbara.
  Läs om bokföringskrav för anläggning för tillfällig lagring.
 • Företaget ska lämna nödvändiga garantier för ett korrekt genomförande av verksamheten. Det innebär att man ska skapa och förankra arbetsrutiner i verksamheten, som säkerställer att verksamheten utförs på ett korrekt sätt.
 • Anläggningen för tillfällig lagring ska drivas uteslutande av tillståndsinnehavaren. Det kommer att göras en samlad bedömning av förutsättningarna i varje ärende. Det kommer inte vara möjligt att ha ett tillstånd som avser en plats som drivs av någon annan aktör.
 • Företaget måste ställa en garanti. I praktiken innebär det att man måste ha tillståndet till samlad garanti  och att det måste omfatta tillfällig lagring. Ifall man redan har tillståndet, på grund av andra förfaranden eller tillstånd, innebär det att man måste ansöka om en ändring av tillståndet så att det omfattar även tillfällig lagring.
  Läs mer om samlad garanti.

Läs mer om tillståndet Anläggning för tillfällig lagring.

Uppdaterad: 2018-08-07Captcha * (obligatorisk)