Tullverket

Framtida tullhantering

Frågor och svar om anläggning för tillfällig lagring

Här får du svar på frågor om tillfällig lagring.

Deklaration för tillfällig lagring

Hur ska hamnarna göra med deklarationen för tillfällig lagring när båten kommer in och det finns en samlastningscontainer med varor till kanske 20 olika kunder? Vem gör deklarationen för tillfällig lagring i det fallet?

Beroende på situationen kan deklarationerna för tillfällig lagring lämnas på följande sätt:

 • En deklaration per ankommande transportmedel
  Exempel: en deklaration för tillfällig lagring som omfattar alla icke-unionsvaror ombord på ett fartyg.
 • En deklaration per fraktförare, flera deklarationer per ankommande transportmedel
  Exempel: ett fartyg som lastar varor för flera olika fraktförare där varje fraktförare lämnar en deklaration för tillfällig lagring på sin del av lasten.
 • En deklaration per sändning
  Exempel: ett fartyg där varje varuägare/mottagare på ett konossement (Bill of Lading) lämnar en separat deklaration för tillfällig lagring.
 • En deklaration per anläggning och ankommande transportmedel
  Exempel: ett flygplan med last till två anläggningar för tillfällig lagring där varje tillståndshavare lämnar en deklaration för tillfällig lagring för sin del av lasten.

Se även svaret på frågan "Vem är det som bestämmer på vilken nivå uppgifterna ska lämnas?"

En deklaration för tillfällig lagring kan skickas in i förväg, så mycket som 30 dagar innan varorna ankommer. Hur vet vi att uppgiftslämnaren har skickat in en deklaration för vårt lager? Kommer varje deklaration för tillfällig lagring att få ett unikt MRN?

Tanken är att den information (deklaration för tillfällig lagring) som skickas från deklaranten vidarebefordras till tillståndshavaren för anläggningen för tillfällig lagring när deklarationen aktiveras.

I samband med att deklarationen får statusen ingiven får den ett MRN-nummer.

Hur kan vi kontrollera att en deklaration för tillfällig lagring som är inskickad av en annan uppgiftslämnare överensstämmer med de varor som vi ska ankomstanmäla med ett aktiveringsmeddelande?

Detta måste säkerställas genom en dialog mellan deklaranten och den person som anmäler varornas ankomst.

Inledningsvis kommer Tullverket enbart att godta en deklaration för tillfällig lagring i form av ett strukturerat elektroniskt meddelande. Detta meddelande för vägtransport ska vara "baserat på fraktsedel/CMR" i vissa texter och ”ska motsvara varubeskrivningen i föregående handling, exempelvis en transiteringsdeklaration” i en annan anvisning. Vad är det som gäller?

Kravet i en deklaration för tillfällig lagring är att man hänvisar till transiteringens MRN i dataelement 2/1. Vidare hänvisar man till CMR-nummer i dataelement 2/3. Med andra ord hänvisar man till den totala handlingen (transit eller fraktsedel) och inte specifikt till varubeskrivningen.

Varubeskrivningen ska, enligt de förklarande anmärkningarna till dataelement 6/8 (varubeskrivning) i deklarationen för tillfällig lagring, utgöra en beskrivning på ett enkelt språk som är tillräckligt exakt för att tullmyndigheterna ska kunna identifiera varorna.

Varubeskrivningen i deklarationen för tillfällig lagring ska motsvara varubeskrivningen i föregående handling. Samtidigt ska den dock vara detaljerad. Hur rimmar det med en transiteringsdeklaration från ”kontinenten” eller från Norge?

Kravet i en deklaration för tillfällig lagring är att man hänvisar till transiteringens MRN i dataelement 2/1. Vidare hänvisar man till CMR-nummer i dataelement 2/3. Med andra ord hänvisar man till den totala handlingen (transit eller fraktsedel) och inte specifikt till varubeskrivningen.

Varubeskrivningen ska, enligt de förklarande anmärkningarna till dataelement 6/8 (varubeskrivning) i deklarationen för tillfällig lagring, utgöra en beskrivning på ett enkelt språk som är tillräckligt exakt för att tullmyndigheterna ska kunna identifiera varorna.

Styrkande handlingar för en deklaration för tillfällig lagring bör definieras, då dessa ska kunna sändas in elektroniskt. Om t.ex. en fraktsedel/CMR ska ligga till grund för en deklaration för tillfällig lagring så bör ju även en fraktsedel/CMR räknas som en styrkande handling?

Absolut. Transportdokumentationen skulle kunna utgöra styrkande handlingar för en deklaration för tillfällig lagring.

Vem är det som bestämmer på vilken nivå uppgifterna ska lämnas?

Det är inte Tullverket som bestämmer på vilken nivå uppgifterna ska lämnas, utan det är en fråga för näringslivet att landa i. I slutändan är det deklaranten som ansvarar för uppgifterna i deklarationen för tillfällig lagring, men vilken aktör som ska ha vilken roll och hur de olika aktörerna kommunicerar med varandra är en utmaning att landa i efter hand.

Ompackning är till exempel inte godkänt för tillfälliga lager. Men man kan välja att lämna deklarationen för tillfällig lagring på den nivå som man önskar ta ut varorna på, vilket kommer att underlätta vid uttag från tillfällig lagring. Det kan då bli så att vissa hamnar som hanterar samlastningsgods behöver ha både tillfälligt lager och tullager. I de fall de behöver splittra får det då göras på deras tullager.

Varför är förseglingsnummer ett obligatoriskt krav på deklarationen för tillfällig lagring om man inte har förseglingskrav på alla transiteringar?

Förseglingsnummer är obligatoriskt i tillämpliga fall. Det går bara att ange om det finns på transiteringen.

Om flera parter vill lämna deklaration för tillfällig lagring för samma sändning, vem äger då företräde?  Till exempel vill kanske en lagerhavare lämna en deklaration för allt ankommande gods för att ha kontroll.

Den som har tillgång till informationen. Det är viktigt att de olika parterna kommer överens om vem som gör vad.

Om vi skickar in en deklaration för tillfällig lagring på 30 pallar och avslutar en transitering på 30 pallar, men vid lossning upptäcker man att det bara är 29 pallar, då måste vi alltså rapportera avvikelse både på deklarationen för tillfällig lagring och på transitdeklarationen?

Ja det stämmer. Avvikelsen utreds sedan bara i transitdeklarationen men avvikelserna jämförs så att de stämmer överens.

Kommer det att finnas möjlighet att skicka en deklaration för tillfällig lagring per transitdeklaration även om godset sedan har olika mottagare? Vi har hundratals olika sändningar på våra transiteringar. Det kommer därför att medföra en stor fördröjning vid lossning för våra transportörer om vi före lossning ska sända så många olika deklarationer.

Det ska lämnas en deklaration för tillfällig lagring för de varor som finns med på transitdeklarationen och som ska lossas på samma anläggning för tillfällig lagring. Alltså en deklaration för tillfällig lagring per transitdeklaration som ska avslutas på samma lager.

Kan man lämna deklaration för tillfällig lagring via MSW Reportal?

Just nu är svaret nej.

Uppgiftslämnande i MSW och det nya uppgiftslämnandet i samband med ankomst styrs av två olika lagstiftningar. MSW tillhandahåller i dagsläget inte någon uppdaterad funktionalitet för att specifikt deklarera icke-unionsvaror som ska lossas.

Tullverket arbetar för att uppgiftslämningen enligt de två lagstiftningarna på sikt ska synkroniseras.

I MSW ska fartyget ange att det har icke-unionsvaror som ska lossas. Behöver de inte hänvisa till MRN för tillfällig lagring?

Nej, Tullverket kräver inte att man ska hänvisa till MRN-nummer för tillfällig lagring i MSW.

I dagsläget handlar det om två parallella system. Det finns visserligen möjlighet att hänvisa till MRN-nummer för tillfällig lagring även i MSW, men Tullverket rekommenderar att man endast anger och hänvisar till MRN-numret för tillfällig lagring i det specifika meddelande som har tagits fram för att aktivera MRN-nummer för tillfällig lagring. Observera att i det dagsläget alltså endast är detta specifika aktiveringsmeddelande som kan aktivera ett MRN-nummer för tillfällig lagring.

Aktivering av en deklaration för tillfällig lagring

Om uppgiftslämnaren är en mindre aktör och lämnar in deklarationen för tillfällig lagring via webben, kommer vi då att kunna aktivera deklarationen i en systemmiljö?

Det kommer att gå att kombinera en system-till-system-lösning och webbtjänsten. Exempelvis kan en deklaration för tillfällig lagring lämnas in via EDI men aktiveras i webbtjänsten på tullverket.se, och tvärtom.

Vid transitering anges att ett slutförande av transiteringsdeklarationen i NCTS per automatik ska aktivera deklarationen för tillfällig lagring. Hur kommer detta att ske? Vad är triggern i meddelandet?

Anmälan om varors ankomst ska innehålla en referens till de deklarationer för tillfällig lagring som ska aktiveras. I de fall det handlar om varor som ankommer via en transitering ska MRN-numret på deklarationen för tillfällig lagring anges i ankomstmeddelandet IE007.

I vilket fält i NCTS  ska man hänvisa till MRN-numret till deklarationen för tillfällig lagring? 

MRN-numret till deklarationen för tillfällig lagring ska anges i fältet Arrival Notification Place.

Deklarationen för tillfällig lagring ska alltså lämnas innan man skickar ankomstanmälan i NCTS?

Ja exakt. Först lämnas deklarationen för tillfällig lagring. När sedan transitdeklarationen slutförs i NCTS aktiveras deklarationen för tillfällig lagring.

Kan man skicka in båtens last i flera deklarationer eller meddelanden, när aktiveringen ska ske i ett meddelande. Är 'ett' i detta fall hela båten eller respektive deklaration?

I ett aktiveringsmeddelandet för hela fartyget hänvisar man till samtliga MRN-nummer för deklarationer för tillfällig lagring.

Lagring på anläggning för tillfällig lagring

Vad är skillnaden mellan tillfälligt lager och tullager?

Tullager och anläggning för tillfällig lagring är två olika typer av lager för oförtullade varor.

Läs om skillnaden mellan tillfälligt lager och tullager.

Är det rätt tolkat att man under tillfällig lagring kan packa om från den ankommande enheten till den utlämnande enheten, bara det framgår av bokföringen?


Skulle då exempelvis en containerterminal kunna ha en container upplagd på sin anläggning för tillfällig lagring men lämna ut innehållet på kartongnivå mot en utlämningssedel från till exempel en transitering, så länge deras lagerbokföring visar hur många kartonger det var i containern? Eller hur ska det tolkas?

Lagerhavaren ska lagra och ha ansvar för de varor denne har möjlighet att räkna upp vid lossning på anläggningen. Du ser några exempel på detta nedan.

 • Exempel 1:
  I en containerhamn lossas containrar från fartygen och det är dessa som lagerhavaren har möjlighet att räkna av och ansvara för. Containrarna ska vidaretransporteras via intermodal godstransport (vilket innebär transport av varor i en intermodal container eller ett fordon med flera transportsätt, till exempel järnväg, fartyg och lastbil).
 • Exempel 2:
  På en anläggning för tillfällig lagring inne i landet lossas en vägtransport. Lagerhavaren har då möjlighet att räkna av antalet kartonger och ansvara för dessa. Däremot får ett angivet kolli inte lov att brytas för att packas om på artikelnivå.
 • Exempel 3:
  På en anläggning för tillfällig lagring på en flygplats har lagerhavaren möjlighet att räkna och identifiera respektive container, men också att räkna kartongerna i respektive container. Containrarna ska inte vidaretransporteras på samma sätt som containrar i en hamn via intermodal godstransport (vilket innebär transport av varor i en intermodal container eller ett fordon med flera transportsätt, till exempel järnväg, fartyg och lastbil).

Emellertid måste en deklaration för tillfällig lagring omfatta uppgifterna nedan, även om det endast är möjligt att räkna av per container enligt exempel 1:

 • varubeskrivning eller varukod
 • kollislag
 • antal kollin
 • märken.

Dessutom måste tillståndshavarens bokföring innehålla uppgifter om identifieringsnummer, antal och slag, varornas kvantitet samt sedvanlig handelsbeskrivning eller teknisk beskrivning av varorna. Detta trots att det endast är möjligt att räkna av antalet containrar vid lossning och utlämning i de fall anläggningen för tillfällig lagring är en containerhamn enligt exempel 1.

En slutsats som kan dras är att det inte är tillräckligt att i en deklaration för tillfällig lagring ange ”CN” (container) i dataelement kollislag och ”1” i dataelement kollital för en samlastningscontainer som innehåller varor till 20 olika slutmottagare och som lossas i en containerhamn. Se även svaret på nästa fråga.

Vilket ansvar har tillståndshavaren för en anläggning för tillfällig lagring för att innehållet i en deklaration för tillfällig lagring som har skickats in av en annan uppgiftslämnare är korrekt?

Tillståndshavaren ska ha en korrekt uppdaterad bokföring. I de fall de varor som ankommer inte motsvarar vad som är angivet i deklarationen för tillfällig lagring bör tillståndshavaren skicka in en avvikelserapport.

Vad är anledningen till att det inte införs ett acceptansmeddelande från tillståndshavaren när en sändning är anmäld genom en deklaration för tillfällig lagring. Det borde väl inte vara någon skillnad mot hanteringen vid hänförande till tullager?

Det finns inget bemyndigande för ett acceptansmedgivande för en anläggning för tillfällig lagring. Ett bemyndigande för acceptansmedgivande för allmänt tullager finns däremot i artikel 240.2 i tullkodexen.

Tillfällig lagring är inte ett tullförfarande som tullager faktiskt är. Detta borde ge en rimligare hantering till exempel genom lägre krav på att varornas tullstatus ska framgå av bokföringen om man lagrar EU och icke EU-gods på samma lager. Om man samlar sitt tredjelandsgods inom en ruta eller i en inhägnad (bur), borde väl inte tillfällig lagringsbokföringen behöva omfatta icke EU-gods?

Reglerna för bokföring för anläggning tillfällig lagring framgår av artikel 148.5 i tullkodexen samt artikel 116 i kompletteringsförordningen. Här framgår bland annat att det ska vara en godkänd bokföring och att denna ska följa god bokföringssed. Av artikel 116 i kompletteringsförordningen framgår vad bokföringen ska innehålla.

Läs mer om bokföringskraven.

Om befordran ska användas ska detta anges i tillståndet. Rutin och bokföring ska anges, men dessutom ”frekvens” och även ”antal operatörer som är inblandade”. Hur ofta ska detta sedan behöva uppdateras? Det är inte alltid givet på förhand hur ”morgondagen” ser ut.

Tillstånd till befordran ska framgå av tillståndet för anläggning för tillfällig lagring. Detta är inget en tillståndshavare kan få för enstaka tillfällen som det ser ut i dag. Till en början kommer Tullverket endast bevilja befordran mellan platser som omfattas av samma tillstånd, då vi inväntar den process som just nu arbetas fram inom TULL2020-samarbetet inom EU.

För att få lagra unionsvaror på en anläggning för tillfällig lagring krävs att dessa lagras separat men även att det finns ”ett ekonomiskt behov”. Finns detta krav verkligen kvar?

Ja, det finns i artikel 148.6 i tullkodexen.

Där står det:
När det finns ett ekonomiskt behov och tullövervakningen inte kommer att påverkas negativt får tullmyndigheterna tillåta lagring av unionsvaror i en anläggning för tillfällig lagring. Dessa varor ska inte betraktas som ”varor i tillfällig lagring”.

Hur ska redovisningen till Tullverket ske? Blir det enbart på begäran eller vid kontroll? Jag hittar ingenting som motsvarar dagens månadsredovisning av tillfälligt lager.

Kontroll av bokföringen kommer att ske slumpvis och baserat på riskbedömning. Någon årlig inventering kommer inte att finnas då detta inte är ett krav enligt tullkodexen.

Kan man lägga till ytterligare uppgifter i bokföringen om den ekonomiska aktören har behov av det?

Ja, det går jättebra.

Om ett företag har flera anläggningar för tillfällig lagring, kan man då ha befordran mellan dessa?

Ja, under förutsättning att detta är godkänt i tillståndet till anläggning för tillfällig lagring och anläggningarna omfattas av samma tillstånd.

Kan ni utveckla kravet på att EU-gods ska lagras fysiskt åtskilt trots att man har en bokföringsmässig uppdelning? Det står inte uttryckligen i artikel 148.6 i tullkodexen att så ska ske. Det går alltså inte att ha en specifik yta på en terminal (både EU/tullgods) som tillfällig lagring utan det måste finns väggar runt denna lagring? 

Det kan lagras på samma lager men man ska utifrån bokföringen kunna visa vilka pallar som är EU-varor respektive icke EU-varor.

EU-varor är inte i tillfällig lagring under lagringen och därför behöver man inte rapportera avvikelser för dessa varor. För varje enhet eller sändning måste det alltså vara möjligt att avgöra tullstatus, även om det inte behöver framgå fysiskt av varan. Man kan alltså inte lossa en last olja med icke-unionsstatus in i en cistern som redan innehåller olja med unionsstatus. För den typen av varuflöden bör man istället titta på tullager och hantering av likvärdiga varor.

Ska bokföringen innehålla även EU-varorna?

Ja, om varorna lagras inom samma lagringsanläggning.

Räknas ett transport- eller distributionsbokningssystem som en godkänd bokföring för unionsvaror på en terminal där man har kontroll på att varorna finns exempelvis på terminalen?

Det är svårt att svara på rent generellt utan att ha sett exempelvis skärmdumpar eller utdrag från systemet.

Det är viktigt att alla ändringar går att spåra så man inte bara kan skriva över uppgifterna utan att det registreras. Denna bedömning görs i samband med tillståndshanteringen.

Måste verkligen alla varorna i deklarationen lossas på anläggningen? Räcker det inte att de räknas upp om de exempelvis ska klareras med en förenklad deklaration och sedan levereras till mottagaren med samma transportenhet som de ankom med? De ska alltså bara klareras och sedan köras ut.

Bokföringen ska vara uppdaterad och korrekt och det är tillståndshavarens ansvar att detta sköts.

Hur ser övergången från dagens utlämningssedel (UTL) till meddelande om bortförande ut?

Precis som hos näringslivet kommer Tullverket ha parallella system under några år då övergången av olika flöden sker.

 • De flöden som ännu inte gått över kommer att fortsätta att använda dagens UTL, eftersom det finns en koppling till TDS.
 • Nya flöden kommer hos Tullverket att hanteras i Tess istället för TDS, och för de flödena ersätts UTL med Medgivande om bortförande. Meddelande om bortförande finns både att prenumerera på via en system-till-system lösning och som en webbtjänst.

Om man har flera anläggningar (godslokalkoder) kommer man troligtvis att ha en bokföring per godslokalkod. Räcker det då att man anger förvaringsplatsens godslokalkod på den andra (mottagande) anläggningen i bokföringen för den anläggning varorna befordrades ifrån? Eller skall man även ha förvaringsplatsen ”befordran” fram tills varorna ankommit till den andra anläggningen?

Varornas förvaringsplats måste framgå av bokföringen och vid varje tidpunkt måste bokföringen spegla de faktiska saldot för anläggningen.

Det innebär att det måste framgå att varorna har lämnat anläggningen genom befordran, men de kan inte tas upp som saldo i den andra anläggningens bokföring innan de faktiskt har ankommit dit. Därför måste det på något vis framgå att de befinner sig under befordran.

Observera att för att få befordra varor måste detta framgå av tillståndshavarens tillstånd.

När ska bokföringen för uppläggningen uppdateras? När anses varan var upplagd på lagret?

I och med att Tullverket har tagit emot aktiveringsmeddelandet anses varan vara i tillfällig lagring.

Samtidigt har tillståndshavaren en skyldighet att garantera ett korrekt genomförande av verksamheten. Skulle tillståndshavaren alltså upptäcka varor på sin anläggning som inte har anmälts korrekt måste man notera detta i sin bokföring och även underrätta Tullverket genom en avvikelserapport. På samma sätt ska man inte bokföra varor som man inte har tagit emot, ifall uppgiftslämningen skulle vara fel åt det hållet.

Får man strippa en container på en anläggning för tillfällig lagring?

Det beror på vad man har angett i deklarationen för tillfällig lagring:

 • Har man angett x antal pallar är det okej.
 • Har man angett container så är svaret nej.

Samma typ av kolli som deklareras i en deklaration för tillfällig lagring ska vara det som anges vid övergång till ett tullförfarande eller återexport.

Om man har både tillfälligt lager och tullager på samma adress, kan man då befordra vissa sändningar från det tillfälliga lagret till tullagret (exempelvis om man har lagerkunder där gods ompackas på tullagret)? Kan man flytta över varor från anläggning för tillfällig lagring till tullager när man vill?

Om man hänför godset till tullagerförfarande så avslutas lagringen på anläggning för tillfällig lagring. Själva befordran sker sedan under tullagerförfarandet eftersom varorna är hänförda dit. Godset behöver då inte transiteras. Detta kan ske när som helst inom de 90 dagarna som varorna får lagras på anläggningen.

Tekniska frågor

Vet vi vilka systemleverantörer som kan leverera system och hantera de olika meddelandena i dag?

Tullverket har varit i kontakt med några av dem och vet att några kommer att bygga sina system nu. När systemleverantörerna fått godkända meddelande publicerar vi det på tullverket.se.

Här hittar du information om godkända system.

Övriga frågor

Sker det liknande förändringar i andra länder inom EU?

Vi har en ny lagstiftning och alla EU-länder ska ställa om till denna men olika länder har kommit olika långt i sitt omställningsarbete.

Nya flygbolag från länder utanför EU, vart kan vi hänvisa dem för att få mer information om deklaration för tillfällig lagring?

Det är viktigt att tillståndshavaren och de som ska anmäla varor till lagret har en dialog om hur det ska fungera och vem som gör vad.

Tullverket har information på tullverket.se och försöker även informera via exempelvis branschorganisationer och systemleverantörer, men det är en utmaning att nå de målgrupper som inte är tillståndshavare.

Kan ni kort redogöra för fördelarna med AEOC-certifiering i förhållande till denna nya processen och förändringen?

Med ett AEO-tillstånd får ni förenklingar bland annat avseende ett lägre garantibelopp och i framtiden även möjlighet att kunna befordra mellan medlemsstater. Dessutom underlättas tillståndshanteringen om bokföringen är godkänd sedan tidigare.

Måste alla hamnar ha en anläggning för tillfällig lagring?

Nej, det finns olika typer av hamnar. Beroende på den typ av varor som lagras i hamnen kan behovet se olika ut.

Hur får fartyget lossningstillstånd om man inte hänvisar till någon deklaration för tillfällig lagring?

Lossningsmedgivandet kommer enbart att ske i MSW.

Uppdaterad: 2019-01-14Captcha * (obligatorisk)