Tullverket

Framtida tullhantering

Summarisk införseldeklaration

Här kan du läsa om hur summariska införseldeklarationer påverkas av den nya tullkodexen.

Summarisk införseldeklaration (Sid)

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU från farliga varor och att leva upp till ökade säkerhetskrav i världshandeln.

Nu utvecklas det nya och förbättrade importkontrollsystemet Import Control System 2 (ICS2) som innebär ett förändrat uppgiftslämnande. ICS2 omfattar de två första stegen i importproceduren: summarisk införseldeklaration och anmälan om transportmedlets ankomst.

Uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt system (Common Repository) till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.

Läs mer om processen för ingivande av summarisk införseldeklaration.

ICS2 omfattar de två första stegen i importproceduren: Summarisk införseldeklaration och Anmälan om transportmedlets ankomst

ICS2 omfattar de två första stegen i importproceduren.

Olika aktörer berörs vid olika tidpunkter

Införandet av systemet är indelat i tre faser och berör olika aktörer vid olika tidpunkter. Arbetet med den andra fasen pågår. Den omfattar övrig flygfrakt och förändringen beräknas ske den 1 mars 2023. Här kan du läsa mer om respektive fas.

Fas 1 – post- och expressförsändelser fraktade med flyg

Den 15 mars 2021 infördes den första fasen som omfattade summariska införseldeklarationer för post- och expressförsändelser fraktade med flyg. I Sverige berörs i dagsläget endast postoperatören av uppgiftslämningen.

Vem?

 • Postoperatörer
 • Expressoperatörer


När?

 • Är redan infört, driftsattes den 15 mars 2021.


Vad?

 • För varje försändelse lämnas en begränsad uppgiftsmängd före lastning.


Övrig information


Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg. Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg.

Fas 2 – alla varor fraktade med flyg

Den 1 mars 2023 införs den andra fasen som omfattar summariska införseldeklarationer för alla varor fraktade med flyg. I Sverige berörs post- och expressleverantörer, transportörer och övriga aktörer som hanterar varor från tredjeland fraktade med flyg.

Vem?

 • Postoperatörer
 • Expressoperatörer
 • Övriga aktörer involverade i införsel av varor till Sverige via flyg.


När?

 • I drift den 1 mars 2023.

Vad?

 • För varje försändelse lämnas en fullständig uppgiftsmängd före lastning: alla försändelser ska omfattas av en deklaration före lastning innehållande antingen en minimidatauppsättning eller en komplett summarisk införseldeklaration.
 • Möjlighet till ”multiple filing” införs genom vilket uppgifterna kan lämnas på olika nivåer, i vissa fall av olika uppgiftslämnare, i en och samma summariska införseldeklaration.
 • Uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt system (Common Repository) till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.


Övrig information

*UUM&DS är en förkortning av "Uniform User Management & Digital Signature System" som står för systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur. Det är ett behörighetssystem för informationsutbyte mellan medlemsländernas olika system.

Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg. Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg.

Fas 3 – alla varor oavsett transportslag

Den 1 mars 2024 införs den tredje och sista fasen som omfattar summariska införseldeklarationer för alla varor oavsett transportslag. I Sverige berörs post- och expressleverantörer, transportörer och övriga aktörer som transporterar varor in till unionen.

Vem?

 • Postoperatörer
 • Expressoperatörer
 • Övriga aktörer involverade i införsel av varor till Sverige via flyg, järnväg, sjö och väg.

När?

 • I drift den 1 mars 2024.

Vad?

 • För varje försändelse lämnas en fullständig uppgiftsmängd.
 • Uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt system (Common Repository) till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.

Övrig information

Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg. Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

 

Tidslinje för införandet av det nya importkontrollsystemet.

Tidslinje för införandet av det nya importkontrollsystemet ICS2. Fas 1 infördes den 15 mars 2021. Fas 2 beräknas införas den 1 mars 2023. Fas 3 beräknas införas den 1 mars 2024.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Samråd och samverkan

Tullverkets utvecklingsverksamhet för dialog med representanter för flyg- och transportbranschen.

Läs minnesanteckningarna från senaste dialogmötet här.

EU-kommissionens samlade information

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad information om fas 2 och fas 3.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000