Tullverket

Framtida tullhantering

Anmälan av transportmedel och varor

När den nya införselprocessen är helt införd ska varors ankomst till EU:s tullområde alltid anmälas till tullmyndigheten. I och med att ankomsten är anmäld är varan i tillfällig lagring.

När varor ankommer till EU:s tullområde ska detta alltid anmälas till tullmyndigheten. Ankomstanmälan ska referera till en deklaration för tillfällig lagring. En deklaration för tillfällig lagring kan lämnas i olika form, och den ska lämnas senast i samband med varornas ankomst. Det ska då anges dels på vilken plats varorna anmäls, dels på vilken plats varorna ska lagras tillfälligt.

I filmen kan du se hur anmälan av varor ska se ut när alla delar är införda.


Platser för ankomst av varor och tillfällig lagring

Varor får bara ankomma till Sverige på vissa typer av platser. De får också bara vara i tillfällig lagring på dessa typer av platser. Platsen för ankomst och platsen för tillfällig lagring kan vara samma geografiska plats, men det behöver inte vara så.

Varor får ankomma till eller vara i tillfällig lagring vid

 • en anvisad plats
 • en godkänd plats.

En godkänd plats kan vara

 • en anläggning för tillfällig lagring
 • en annan godkänd plats.

Det som skiljer de olika typerna av godkända platser åt är bland annat hur ansökan görs, om det ställs krav på bokföring eller inte och hur länge man får lagra varor på platsen.

Anvisad plats

En anvisad plats är en plats som Tullverket har pekat ut. Det kan vara ett tullkontor, men det kan också vara en annan plats som Tullverket har anvisat. Ett exempel kan vara en internationell unionsflygplats.

Anläggning för tillfällig lagring

Anläggning för tillfällig lagring är en typ av godkänd plats.

En anläggning för tillfällig lagring kräver ett tillstånd i förväg som utfärdas av Tullverket. Detta gäller oavsett om avsikten är att anmäla eller lagra varor på platsen. Varorna får som längst lagras 90 dagar på platsen.

För en anläggning för tillfällig lagring gäller följande krav:

 • Den sökande ska vara etablerad i EU:s tullområde.
 • Den sökande ska lämna nödvändiga garantier för ett korrekt genomförande av verksamheten.
 • Den sökande ska lämna en garanti och ha tillstånd till samlad garanti.
 • Innehavaren av tillståndet ska hålla lämplig bokföring i en form som godkänns av tullmyndigheten. Bokföringen ska innehålla den information och de uppgifter som gör det möjligt för tullmyndigheten att övervaka driften av anläggningen för tillfällig lagring, i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som lagras, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

När varor lagras på en anläggning ska innehavaren ansvara för att varor i tillfällig lagring inte undandras Tullverkets övervakning och fullgöra de övriga skyldigheter som hör samman med lagringen av varorna.

Ansökan görs för närvarande via blankett på tullverket.se. På sikt kommer den att kunna göras elektroniskt i Systemet för tullbeslut, CDS.

En ekonomisk aktör med AEO-tillstånd för tullförenklingar anses uppfylla kravet på att lämna nödvändiga garantier under förutsättning att anläggningen fanns med i bedömningen vid ansökan av AEO-tillståndet. I normalfallet krävs det tillstånd till samlad garanti, men en godkänd ekonomisk aktör kan beviljas undantag från att ställa en garanti.

Läs mer om anläggning för tillfällig lagring.

Annan godkänd plats

För en annan godkänd plats krävs inget tillstånd, men ändå en ansökan om annan godkänd plats.

Syftet med en annan godkänd plats är att snabbt kunna skingra varorna. Varorna får lagras som längst i tre dagar, alternativt i sex dagar om varorna har anmälts enligt transiteringsförfarandet av en godkänd mottagare på platsen.

För en annan godkänd plats gäller följande krav:

 • Den sökande ska vara etablerad i EU:s tullområde.
 • Den sökande ska lämna nödvändiga garantier för ett korrekt genomförande av verksamheten.
 • Den sökande ska ställa en garanti och ha tillstånd till samlad garanti.
 • Det bör finnas någon typ av redovisning, till exempel en journalföring. Syftet är dels att Tullverket ska kunna kontrollera att varorna inte lagras på platsen längre tid än de tillåtna tre eller sex dagarna, dels att Tullverket ska kunna fastställa vilka varor som kommit in respektive lämnat platsen.

När varor lagras på en annan godkänd plats ska innehavaren ansvara för att varor i tillfällig lagring inte undandras Tullverkets övervakning och fullgöra de övriga skyldigheter som hör samman med lagringen av varorna.

En ekonomisk aktör med AEO-tillstånd för tullförenklingar anses uppfylla kravet på att lämna nödvändiga garantier under förutsättning att den godkända platsen fanns med i bedömningen vid ansökan av AEO-tillståndet. I normalfallet krävs det tillstånd till samlad garanti, men en godkänd ekonomisk aktör kan beviljas undantag från att ställa en garanti.

Läs mer om annan godkänd plats.

Olika behov för olika transportslag

Vilka platser som ska användas var och av vilken aktör beror bland annat på behovet hos den enskilda aktören, men också vad Tullverket har identifierat som huvudalternativ för de olika transportslagen.

Vägtransport

För väg är huvudalternativet att varorna ska ankomma via en tullväg och att en anmälan om varornas ankomst och deklaration för tillfällig lagring ska lämnas vid ett tullkontor.

Om transporten inte kan ankomma via en tullväg eller under den tid tullkontoret har öppet ska anmälan om varornas ankomst och deklarationen för tillfällig lagring, i en eller annan form, lämnas på en godkänd plats. För att utnyttja ett sådant undantag kommer det att krävas ett särskilt till stånd.

Läs mer om förändringarna inom vägtransport vid Norgegränsen.

Läs om trafiktillstånd för transporter mellan Sverige och Norge.

Flygtransport

För flyg är huvudalternativet att luftfartyg som ankommer från ett tredjeland ska ankomma till en internationell unionsflygplats. Eftersom platsen för ankomst är utpekad av Tullverket är den en anvisad plats för anmälan om varors ankomst. Den plats där varorna är i tillfällig lagring utgörs i stället av en godkänd plats på flygplatsens område.

Läs mer om planerade förändringar som rör flygtransport.

Fartygstransport

För fartyg är huvudalternativet att anmälan om varornas ankomst i första hand bör göras på en godkänd plats, exempelvis en anläggning för tillfällig lagring. Den godkända platsen för anmälan är densamma som den godkända plats där varorna kommer att vara i tillfällig lagring efter anmälan.

Läs mer inom förändringar inom fartygstransport.

Järnvägstransport

För järnväg är huvudalternativet att varor som ankommer på järnväg bör transiteras. Ankomstanmälan sker på en plats i enlighet med reglerna om förfarandet för transitering, vanligen vid destinationstullkontoret eller hos en godkänd mottagare.

Läs mer om förändringarna inom järnvägstransport.

Sidan uppdaterades: 2021-02-15

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000