Tullverket

Framtida tullhantering

Kodlistor till deklaration för tillfällig lagring

Här hittar du kodlistor du kan behöva när du ska fylla i eller aktivera en deklaration för tillfällig lagring eller när du ska lämna en avvikelserapport för en sådan deklaration.

I deklarationer för tillfällig lagring  ska du många gånger använda specifika koder. I de nya system som byggs enligt den nya tullagstiftningen bygger dessa koder på WCO:s datamodell och EU-kommissionens datamodell EUCDM.

I de fall enbart ett fåtal koder kan förekomma i deklarationen för tillfällig lagring hittar du dessa koder direkt i deklarationshandledningen för det systemet.

Här hittar du de fullständiga listorna över dessa koder eller länkar till sådana listor när de finns på andra ställen, t.ex. i Tulltaxan.

Koderna kommer att användas i alla deklarationssystem som utvecklas enligt den nya tullagstiftningen. Den här sidan omfattar dock enbart de kodtyper du stöter på i deklarationen för tillfällig lagring, när du aktiverar en sådan deklaration eller när du lämnar en avvikelserapport.

Om du klickar på plustecknet vid respektive dataelement nedan ser du listor över de kodtyper som ska användas i det dataelementet. Ett dataelement kan innehålla flera kodlistor. I början av varje lista ser du en kod som börjar på SE-CL. Det är kodlistans namn i de tekniska specifikationerna.

Excel-version

Om du hellre vill ha koderna samlade i en Excel-fil hittar du en sådan här nedanför. Även Excel-filen är sorterad per dataelement. Här kan du också se vilka koder som kan användas i respektive meddelande. Den publicerade versionen av dokumentet innehåller alltid den senast beslutade informationen samt en ändringslogg där du kan se vad som ändrats från föregående version.

Kodlistor enligt bilaga B, GenomförandeförordningenExcel (version 1C)

 

Förenklad deklaration/Tidigare dokument (2/1)

I fält 2/1 ska du ange en dokumenttyp för varje handlingar du hänvisar till. Här hittar du de koder för dokumenttyp som du ska använda.

Observera att denna lista inte är identisk med den som ligger i Tulltaxan.

 Kodlista SE-CL0106

Dokumenttyp

     

Containerlista                                                                                                                    

235                  

Följesedel

270

Packsedel

271

Proformafaktura  

325

Deklaration för tillfällig lagring  

337

Summarisk införseldeklaration  

355

Handelsfaktura  

380

Underfraktsedel

703

Huvudkonossement  

704

Konossement  

705

Underkonossement  

714

Järnvägsfraktsedel  

720

Vägtransportfraktsedel  

730

Flygfraktsedel  

740

Huvudflygfraktsedel  

741

Leveransavi (paketpost)  

750

Dokument för multimodal/kombinerad transport  

760

Fraktmanifest  

785

Bordereau  

787

Deklaration för unionstransitering/gemensam transitering – blandade sändningar (T)  

820

Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)  

821

Deklaration för intern unionstransitering/gemensam transitering (T2)  

822

Kontrollexemplar T5  

823

Bevis för tullstatus som unionsvaror T2L  

825

TIR-carnet  

952

ATA-carnet  

955

Referens/datum för registrering i deklarantens bokföring  

CLE

Informationsblad INF3  

IF3

Fraktmanifest – förenklat förfarande  

MNS

Deklaration/anmälan MRN  

MRN

Deklaration för intern unionstransitering – artikel 227 i kodexen  

T2F

Bevis för varors tullstatus som unionsvaror T2LF  

T2G

T2M-bevis  

T2M

Förenklad deklaration  

SDE

Andra  

ZZZ

Ytterligare uppgifter (2/2)

Kodlista SE-CL0107

Ytterligare uppgifter


Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering

00 100

Flera förekomster av dokument eller parter.

00 200

Om deklaranten och avsändaren är samma person

00 300

Om deklaranten och exportören är samma person

00 400

Om deklaranten och mottagaren är samma person

00 500

Avslutande av förfarandet för aktiv förädling

10 200

Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder)

10 300

Avslutande av förfarandet för tillfällig införsel

10 500

Vid användning av blankoöverlåtet konossement i samband med summariska införseldeklarationer då uppgifter om mottagaren saknas.

10 600

Export från Eftaland omfattas av restriktioner, eller export från unionen omfattas av restriktioner

20 100

Export från Eftaland omfattas av tullar, eller export från unionen omfattas av tullar

20 200

Export

20 300

Export av varor inom förfarandet för slutanvändning

30 300

Begäran om att få ett informationsblad INF3

30 400

Begäran om att utförseltullkontoret ska vara det tullkontor som är behörigt för den plats där varorna övertas enligt ett enda transportavtal för transport av varorna ut ur unionens tullområde

30 500

Vid användning av blankoöverlåtet konossement i samband med summariska utförseldeklarationer då uppgifter om mottagaren saknas

30 600

Begäran om en längre giltighetstid för beviset för tullstatus som unionsvaror

40 100

 

Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare uppgifter (2/3)

De dokumentkoder som ska anges i dataelement 2/3 skiljer sig berorende på om det rör sig om transportdkument eller andra dokument.

Transportdokument

Kodlista SE-CL0134

Transportdokument

Kod

Containerlista 

235

Packsedel 

271

Underfraktsedel 

703

Huvudkonossement 

704

Konossement 

705

Godsspecifikation sjö (T1) 

710

Underkonossement 

714

CIM-fraktsedel  

720

SMGS-följesedel 

722

Vägtransportfraktsedel 

730

Flygfraktsedel 

740

Huvudflygfraktsedel 

741

Post (inklusive paketpost) 

750

Dokument för multimodal/kombinerad transport 

760

Fraktmanifest 

785

Bordereau 

787

TIR Carnet 

952

ATA-carnet 

955

 

Övriga dokument

Kodlista SE-CL0118

För övriga dokument ska du ange en fyrställig kod enligt kodförteckningen "Dokumentkoder/Bilagda handlingar (fält 44)" i Tulltaxan.

Sök efter dokumentkoder i Tulltaxan.

Identifiering av lager (2/7)

Observera att denna lista inte är identisk med den som idag finns i Tulltaxan.

Kodlista SE-CL0108

Lagertyper                                                                                                                                 

            

Allmänt tullager typ I 

R

Allmänt tullager typ II 

S

Allmänt tullager typ III 

T

Privat tullager 

U

Anläggningar för tillfällig lagring av varor

V

Lager som inte är tullager 

Y

Frizon 

Z

Kod för ombuds status (3/21)

 Kodlista SE-CL0109

Kod för ombuds status


Ombud (direkt ombudskap enligt artikel 18.1 i kodexen)

2

Ombud (indirekt ombudskap enligt artikel 18.1 i kodexen)

3

 

Identifieringsnummer för ytterligare aktör i leveranskedjan (3/37)

 Kodlista SE-CL0131

RollkodSamlastare

Speditör som kombinerar enskilda mindre sändningar till en enda större sändning (i en konsolideringsprocess) som sänds till en motpart som avspeglar samlastarens verksamhet genom att dela upp den konsoliderade sändningen i dess ursprungliga komponenter.

CS

Tillverkare

Den part som tillverkar varorna.

MF

Speditör

Den part som anordnar befordran av varor

FW

Lagerhavare

Den part som tar ansvar för varor som förts in i ett lager

WH

Tillståndshavarens identifieringsnummer (3/39)

 Kodlista SE-CL0133

Kod för tillståndstyp


Ansökan eller beslut avseende bindande klassificeringsbesked 

BTI

Ansökan eller beslut avseende bindande ursprungsbesked 

BOI

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör – Tullförenklingar 

AEOC

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör – Säkerhet och skydd 

AEOS

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör – Tullförenklingar/Säkerhet och skydd 

AEOF

Ansökan om eller tillstånd till förenkling av fastställandet av belopp som utgör en del av varors tullvärde 

CVA

Ansökan om eller tillstånd till ställande av en samlad garanti, inbegripet eventuell nedsättning eller ett eventuellt undantag 

CGU

Ansökan om eller tillstånd till betalningsanstånd 

DPO

Ansökan eller beslut om återbetalning av import- eller exporttullbelopp 

REP

Ansökan eller beslut om eftergift av import- eller exporttullbelopp 

REM

Ansökan om eller tillstånd till drift av anläggningar för tillfällig lagring av varor 

TST

Ansökan om eller tillstånd att inrätta en reguljär fartygslinje 

RSS

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror 

ACP

Ansökan om eller tillstånd till att använda förenklad deklaration 

SDE

Ansökan om eller tillstånd till centraliserad klarering 

CCL

Ansökan om eller tillstånd till att upprätta en tulldeklaration genom registrering av uppgifter i deklarantens bokföring, även för förfarandet för export 

EIR

Ansökan om eller tillstånd till egenbedömning 

SAS

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd vägare av bananer 

AWB

Ansökan om eller tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling 

IPO

Ansökan om eller tillstånd till användning av förfarandet för passiv förädling 

OPO

Ansökan om eller tillstånd till användning av förfarandet för slutanvändning 

EUS

Ansökan om eller tillstånd till användning av förfarandet för tillfällig införsel 

TEA

Ansökan om eller tillstånd till drift av anläggningar för lagring av varor i ett privat tullager 

CWP

Ansökan om eller tillstånd till drift av anläggningar för lagring av varor i ett allmänt tullager av typ I 

CW1

Ansökan om eller tillstånd till drift av anläggningar för lagring av varor i ett allmänt tullager av typ II 

CW2

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd mottagare för TIR-förfarande 

ACT

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd avsändare för unionstransitering 

ACR

Ansökan om eller tillstånd till status som godkänd mottagare för unionstransitering 

ACE

Ansökan om eller tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ 

SSE

Ansökan om eller tillstånd att använda transiteringsdeklaration med en reducerad datauppsättning 

TRD

Tillstånd till användning av ett elektroniskt transportdokument som tulldeklaration 

ETD

Varornas förvaringsplats (5/23)

I dataelement 5/23 ska koder från 3 olika kodlistor anges:

  • Landkoder
  • Kod för typ av plats
  • Kod för identifieringsmetod

Landkoder

Kodlista SE-CL0111

Landkoderna ska anges enligt Tulltaxans kodförteckning "Länder och regioner".

Sök efter landkoder i Tulltaxan.

Kod för typ av plats

Kodlista SE-CL0112

Typ av plats

Kod

Anvisad plats 

A

Godkänd plats 

B

Godtagen plats 

C

Annan 

D

 

Kod för identifieringsmetod

Kodlista SE-CL0113

Identifieringsmetod

Kod

Postnr

T

UN/Locode

U

Identitetsbeteckning för tullkontor

V

GPS-koordinat

W

Eori-nummer

X

Tillståndets nummer

Y

Fritext

Z

Kollislag (6/9)

Kodlista SE-CL0115

Landkoderna ska anges enligt Tulltaxans kodförteckning "Förpackningskoder (Fält 31)".

Sök förpackningskoder i Tulltaxan.

CUS-kod (6/13)

Kodlista SE-CL0124

De koder som ska användas är de koder som finns i Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen (ECICS).

Sök efter kod i ECICS.

Transportmedlets identitet vid ankomst (7/9)

För att ange transportmedlets identitet vid ankomsten används samma kodlista som i dataelement 7/7.

Kodlista SE-CL0132

Kod för transportmedlets identitet


IMO-nummer för identifiering av fartyg

10

Namn på havsgående fartyg

11

Järnvägsvagnens nummer

20

Vägfordonets registreringsnummer

30

Iata-flightnummer

40

Luftfartygets registreringsnummer

41

Europeiskt identifieringsnummer för fartyg (ENI-nummer)

80

Namn på fartyg i inlandssjöfart

81

Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen (7/14)

För det aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen används samma koder som i dataelement 7/7. 

Kodlista  SE-CL0132

Kod för transportmedlets identitet


IMO-nummer för identifiering av fartyg

10

Namn på havsgående fartyg

11

Järnvägsvagnens nummer

20

Vägfordonets registreringsnummer

30

Iata-flightnummer

40

Luftfartygets registreringsnummer

41

Europeiskt identifieringsnummer för fartyg (ENI-nummer)

80

Namn på fartyg i inlandssjöfart

81

Kodlista SE-CL0129

Typ av avvikelse


Överskott

SU

Underskott

DE

Annat

OT

Avvikelsetillfälle

 

Följande koder används i avvikelserapporter för att ange avvikelsetillfälle.

Kodlista SE-CL0130

Kod för avvikelsetillfälle


Avvikelse vid ankomst

DAA

Avvikelse under lagring

DDS

Uppdaterad: 2018-10-09Captcha *