Tullverket

Framtida tullhantering

Deklarationshandledning för ändring av en deklaration för tillfällig lagring

Här får du hjälp med vilka uppgifter du ska ange när du gör en ändring till en deklaration för tillfällig lagring innan varornas ankomst.

 Siffrorna inom parentes motsvarar namnen på dataelementen i tullagstiftningen.

Lämna uppgifter på olika nivåer

Uppgifterna kan du lämna på olika nivåer. Dessa är kopplade till Consignmentstrukturen i WCO:s datamodell.

De olika nivåerna är:

 • Deklaration (huvudnivå)
  Dataelementen på deklarationsnivån ska innehålla övergripande information som gäller för hela deklarationen. Det är obligatoriskt att deklarera på den här nivån.
 • Master consignment (huvudnivå)
  Dataelementen på Master consignment-nivån ska innehålla övergripande information som gäller för det transportdokument du refererar till på denna nivå. Det går bara att referera till ett transportdokument per Master consignment. Beroende på vilken typ av transportdokument du refererar till kan du välja att deklarera en eller flera Master consignments. Det är obligatoriskt att deklarera på den här nivån.
 • Master consignment item (undernivå)
  Det här är en undernivå till Master consignment-nivån. Dataelementen på Master consignment item-nivån ska innehålla information från de olika positionerna i det transportdokument du refererat till i aktuell Master consignment. För tillfället är det frivilligt att deklarera på den här nivån.
 • House consignment (huvudnivå)
  Dataelementen på House consignment-nivån ska innehålla övergripande information som gäller för det transportdokument du refererar till på denna nivå. Det går bara att referera till ett transportdokument per House consignment. Beroende på vilken typ av transportdokument du refererar till kan du välja att deklarera en eller flera House consignments. Det är obligatoriskt att deklarera på den här nivån.
 • House consignment item (undernivå)
  Det här är en undernivå till House consignment-nivån. Dataelementen på House consignment item-nivån ska innehålla information som är mer detaljerad och som framgår av de olika positionerna i det transportdokument du refererat till i aktuell House consignment. På den här nivån ska du beskriva varan (varubeskrivning eller varukod) och ange kolliuppgifter. Du väljer själv om varje ”item” ska motsvara alla varor i en hel container eller om varje ”item” ska motsvara alla varor av en viss typ. Det är obligatoriskt att deklarera på den här nivån.

Läs mer om att lämna uppgifter på olika nivåer.  

Uppgifter som lämnas på deklarationsnivå

LRN (2/5)

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN). LRN är motsvarigheten till det som tidigare benämndes tull-id.

När uppgiftslämningen sker via en system-till-system-lösning genereras ett unikt LRN av uppgiftslämnarens system baserat på den LRN-serie som ni fick i samband med att ni fick tillstånd till elektronisk uppgiftslämning.

När uppgiftslämningen sker via Tullverkets webbtjänster genereras LRN av Tullverkets system.

Deklarantens identifieringsnummer (3/18)

Här lämnar du uppgift om deklarantens Eori-nummer.

Deklaranten är den person som inger, en deklaration för tillfällig lagring i eget namn eller den person i vars namn en sådan deklaration inges. 

Ombudets identifieringsnummer (3/20)

Om du agerar som direkt ombud anger du ditt (ombudets) Eori-nummer här.

Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt:

 • Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning.
 • Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning.

Kod för ombuds status (3/21)

När du agerar som ombud behöver du alltid fylla i en kod för ombuds status.

Ange någon av dessa koder:

2 - för direkt ombud
3 - för indirekt ombud

Direkt ombudskap
Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning.

Indirekt ombudskap
Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning.

Uppgifter som lämnas på Master Consignment-nivå

Förenklad deklaration/Tidigare dokument (2/1)

Här kan du hänvisa till tidigare handlingar. Ange en dokumenttyp och en referens för varje handling, till exempel ett MRN.

Exempel:
För en SID med MRN 16DE9876AB889012T1 anger du dokumenttypen '355' och referensen '16DE9876AB889012T1'.

Föregås deklarationen för tillfällig lagring av en transitering som är registrerad i NCTS ska du ange MRN:et för den transiteringen. Detta MRN ska endast anges på Master Consignment-nivå.

Exempel:
För en transitering med MRN 17SE9876AB123044J4 anger du dokumenttypen '820' och referensen '17SE9876AB123044J4'.

Föregås deklarationen för tillfällig lagring av en transitering som inte är registrerad i NCTS (till exempel ETD, elektroniskt transportdokument) ska du ange LRN:et för den transiteringen. Detta LRN ska endast anges på Master Consignment-nivå.

Exempel:
För ett ETD med LRN AB123/25 anger du dokumenttypen 'MNS' och referensen 'AB123/25'.

I varupostidentifieraren kan du även ange numret på en specifik position i den handling du hänvisar till.

Hitta koder för dokumenttyper.

Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter – Dokumenttyp (Transportdokument) (2/3 – Trspdok)

Ange kod och referens för transportdokument.

Exempel på dokumentkoder är

 • 785 för fraktmanifest
 • 730 för vägtransportfraktsedel
 • 740 för flygfraktsedel.

Hitta dokumentkoder för transportdokument.

Referensnummer/UCR (2/4)

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva in ett eget unikt referensnummer.

Identifiering av lager (2/7)

Tala om vilket lager deklarationen gäller.

Som lagertyp anger du koden V (Anläggningar för tillfällig lagring av varor).

Som lageridentitet anger du godslokalkoden för anläggningen för tillfällig lagring med tre bokstäver.

Identifieringsnummer för ytterligare aktör i leveranskedjan (3/37)

Här kan du nämna ytterligare aktörer i leveranskedjan som har AEO-tillstånd eller motsvarande certifiering inom ramen för ett program för handelspartnerskap. Fyll i deras rollkod och identifieringsnummer.

Identifieringsnumret ska vara ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

Hitta rollkoder.

Varornas förvaringsplats (5/23)

Här kan du ange den plats där varorna kommer att anmälas och finnas tillgängliga för kontroll.

Uppgifterna anges på följande sätt:

 • Landkod: SE
 • Typ av plats: B (Godkänd plats)
 • Kod för identifieringsmetod: Y (Tillståndets nummer)
 • Identifiering av platsen: den aktuella godslokalkoden

Transportmedlets identitet vid ankomsten (7/9)

Ange typ av identifiering och identifieringsnummer för det transportmedel varorna är lastade på vid den tidpunkt då deras ankomst anmäls.

Koder för typ av identifiering:
10  IMO-nummer för identifiering av fartyg
20  Järnvägsvagnens nummer
30  Vägfordonets registreringsnummer
40  Iata-flightnummer
41  Luftfartygets registreringsnummer
80  Europeiskt identifieringsnummer för fartyg (ENI-nummer)

Vägtransport:
Om dragfordon och släpvagn med olika registreringsnummer används ska både dragfordonets och släpvagnens registreringsnummer anges.

Sjötransport:
IMO-nummer för identifiering av fartyg ska användas för sjötransport.

Flygtransport:
Flygningens nummer och datum ska anges (om flightnummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer).

Järnvägstransport:
Järnvägsvagnens nummer ska anges.

Containernummer (7/10)

Ange containernummer om varorna är lastade i en container. Tills vidare ska även tomma containrar anges.

Förseglingsnummer (7/18)

Här anger du antal förseglingar samt identifieringsnumren på de förseglingar som du använder.

Har du angett ett antal är uppgiften förseglingsidentifiering obligatorisk. I övriga fall lämnar du detta dataelement tomt.

Master Consignment Number (N/A)

Här anges löpnumret för Master Consignment. Första förekomsten ska ha nummer ett och räknas upp med ett för varje Master Consigment.

När uppgiftslämningen sker via Tullverkets webbtjänster genereras löpnumret av Tullverkets system.

Uppgifter som lämnas på Master Consignment item-nivå

Förenklad deklaration/Tidigare dokument (2/1)

Här kan du hänvisa till tidigare handlingar. Ange en dokumenttyp och en referens för varje handling, till exempel ett MRN.


Exempel:
För en SID med MRN 16DE9876AB889012T1 anger du dokumenttypen '355' och referensen '16DE9876AB889012T1'.

I varupostidentifieraren kan du även ange numret på en specifik position i den handling du hänvisar till.

Föregås deklarationen för tillfällig lagring av en transitering ska referensen till den transiteringen endast anges på Master Consignment-nivå.

Hitta koder för dokumenttyper.

Ytterligare uppgifter (2/2)

I vissa fall ska du ange ytterligare upplysningar i form av en kod som består av fem tecken. I nuläget finns inga koder att ange i deklarationen för tillfällig lagring.

Du kan även lämna ytterligare uppgifter i form av fritext.

Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter – Dokumenttyp (2/3)

Här kan du ange koder och referenser för de handlingar, de certifikat eller de tillstånd du vill hänvisa till i deklarationen för tillfällig lagring.

Om du vill ange en typ av dokument eller tillstånd som saknar kod kan du göra det i dataelementet Ytterligare uppgifter (2/2) i form av fritext.

Hitta koder för handlingar, certifikat och tillstånd i Tulltaxan.

Referensnummer/UCR (2/4)

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva in ett eget unikt referensnummer.

Identifieringsnummer för ytterligare aktör i leveranskedjan (3/37)

Här kan du nämna ytterligare aktörer i leveranskedjan som har AEO-tillstånd eller motsvarande certifiering inom ramen för ett program för handelspartnerskap. Fyll i deras rollkod och identifieringsnummer.

Identifieringsnumret ska vara ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

Hitta rollkoder.

Kollislag (6/9)

Ange en kod för hur varorna i varuposten är förpackade.

Du hittar förpackningskoder i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn.

Hitta förpackningskoder i Tulltaxan.

Antal kollin (6/10)

Ange antal kollin för emballerade varor eller antal delar för oemballerade varor. Antal kan aldrig vara noll. 

Om dina varor är förpackade som bulkvaror ska du inte fylla i något kollital.

Märken (6/11)

Ange märkningen på de kollin som varorna är förpackade i. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

Containernummer (7/10)

Ange containernummer om varorna är lastade i en container. Tills vidare ska även tomma containrar anges.

Förseglingsnummer (7/18)

Här anger du antal förseglingar samt identifieringsnumren på de förseglingar som du använder.

Har du angett ett antal är uppgiften förseglingsidentifiering obligatorisk. I övriga fall lämnar du detta dataelement tomt.

Master Consignment Item Number (N/A)

Här anges löpnumret för Master Consignment Item. Numreringen ska göras utifrån respektive Master Consignment. Första förekomsten ska ha nummer ett. Numret räknas sedan upp med ett för varje Master Consignment Item.

När uppgiftslämningen sker via Tullverkets webbtjänster genereras löpnumret av Tullverkets system.

Uppgifter som lämnas på House Consignment-nivå

Förenklad deklaration/Tidigare dokument (2/1)

Här kan du hänvisa till tidigare handlingar. Ange en dokumenttyp och en referens för varje handling, till exempel ett MRN.

Exempel:
För en SID med MRN 16DE9876AB889012T1 anger du dokumenttypen '355' och referensen '16DE9876AB889012T1'.

I varupostidentifieraren kan du även ange numret på en specifik position i den handling du hänvisar till.

Föregås deklarationen för tillfällig lagring av en transitering ska referensen till den transiteringen endast anges på Master Consignment-nivå.

Hitta koder för dokumenttyper.

Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter – Dokumenttyp (2/3)

Här kan du ange koder och referenser för de handlingar, de certifikat eller de tillstånd du vill hänvisa till i deklarationen för tillfällig lagring.

Om du vill ange en typ av dokument eller tillstånd som saknar kod kan du göra det i dataelementet Ytterligare uppgifter (2/2) i form av fritext.

Hitta koder för handlingar, certifikat och tillstånd i Tulltaxan.

Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter – Dokumenttyp (Transportdokument) (2/3 – Trspdok)

Ange kod och referens för transportdokument.

Exempel på dokumentkoder är

 • 705 för konossement
 • 730 för vägtransportfraktsedel
 • 740 för flygfraktsedel.

Hitta dokumentkoder för transportdokument.

Referensnummer/UCR (2/4)

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva in ett eget unikt referensnummer.

Identifieringsnummer för ytterligare aktör i leveranskedjan (3/37)

Här kan du nämna ytterligare aktörer i leveranskedjan som har AEO-tillstånd eller motsvarande certifiering inom ramen för ett program för handelspartnerskap. Fyll i deras rollkod och identifieringsnummer.

Identifieringsnumret ska vara ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

Hitta rollkoder.

Bruttovikt (6/5)

Ange bruttovikten i kilo för de varor som omfattas av transportdokumentet på House Consignment-nivån.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive transportutrustning som till exempel containrar.

Containernummer (7/10)

Ange containernummer om varorna är lastade i en container. Tills vidare ska även tomma containrar anges.

House Consignment Number (N/A)

Här anges löpnumret för House Consignment. Första förekomsten inom en Master Consignment ska ha nummer ett. Numret räknas sedan upp med ett för varje House Consignment.

När uppgiftslämningen sker via Tullverkets webbtjänster genereras löpnumret av Tullverkets system.

Uppgifter som lämnas på House Consignment Item-nivå

Förenklad deklaration/Tidigare dokument (2/1)

Här kan du hänvisa till tidigare handlingar. Ange en dokumenttyp och en referens för varje handling, till exempel ett MRN.

Exempel:
För en SID med MRN 16DE9876AB889012T1 anger du dokumenttypen '355' och referensen '16DE9876AB889012T1'.

I varupostidentifieraren kan du även ange numret på en specifik position i den handling du hänvisar till.

Föregås deklarationen för tillfällig lagring av en transitering ska referensen till den transiteringen endast anges på Master Consignment-nivå.

Hitta koder för dokumenttyper.

Ytterligare uppgifter (2/2)

I vissa fall ska du ange ytterligare upplysningar i form av en kod som består av fem tecken. I nuläget finns inga koder att ange i deklarationen för tillfällig lagring.

Du kan även lämna ytterligare uppgifter i form av fritext.

Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter – Dokumenttyp (2/3)

Här kan du ange koder och referenser för de handlingar, de certifikat eller de tillstånd du vill hänvisa till i deklarationen för tillfällig lagring.

Om du vill ange en typ av dokument eller tillstånd som saknar kod kan du göra det i dataelementet Ytterligare uppgifter (2/2) i form av fritext.

Hitta koder för handlingar, certifikat och tillstånd i Tulltaxan.

Referensnummer/UCR (2/4)

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva in ett eget unikt referensnummer.

Identifieringsnummer för ytterligare aktör i leveranskedjan (3/37)

Här kan du nämna ytterligare aktörer i leveranskedjan som har AEO-tillstånd eller motsvarande certifiering inom ramen för ett program för handelspartnerskap. Fyll i deras rollkod och identifieringsnummer.

Identifieringsnumret ska vara ett MRA-nummer eller ett Eori-nummer.

Hitta rollkoder.

Bruttovikt (6/5)

Om du känner till den kan du ange en uppgift om bruttovikt på House Consignment Item-nivån. I de fall du anger bruttovikten för respektive varupost (House Consignment Item) ska dessa tillsammans stämma överens med den bruttovikt som du angett på House Consignment-nivån.

Bruttovikten är varornas totala vikt i kilo, inklusive emballage men exklusive transportutrustning som till exempel containrar.

Varubeskrivning (6/8)

Ange en varubeskrivning om du inte har fyllt i en varukod i dataelementet Varukod, KN-nummer (6/14).

Kollislag (6/9)

Ange en kod för hur varorna i varuposten är förpackade.

Du hittar förpackningskoder i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn.

Hitta förpackningskoder i Tulltaxan.

Antal kollin (6/10)

Ange antal kollin för emballerade varor eller antal delar för oemballerade varor. Antal kan aldrig vara noll. 

Om dina varor är förpackade som bulkvaror ska du inte fylla i något kollital.

Märken (6/11)

Ange märkningen på de kollin som varorna är förpackade i. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

CUS-kod (6/13)

Om din vara innehåller kemiska ämnen eller preparat kan du skriva en så kallad CUS-kod, som är en åttasiffrig identifieringskod för kemiska ämnen och preparat.

Sök CUS-kod i kommissionens databas ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances)

Varukod, KN-nummer (6/14)

Ange varukod (6 siffror) om du inte skrivit någon varubeskrivning i dataelementet Varubeskrivning (6/8).

Sök varukod i Tulltaxan.

Containernummer (7/10)

Ange containernummer om varorna är lastade i en container. Tills vidare ska även tomma containrar anges.

House Consignment Item Number (N/A)

Här anges löpnumret för House Consignment Item. Första förekomsten inom en House Consignment ska ha nummer ett. Numret räknas sedan upp med ett för varje House Consignment Item.

När uppgiftslämningen sker via Tullverkets webbtjänster genereras löpnumret av Tullverkets system.

Uppdaterad: 2018-06-04Captcha * (obligatorisk)