Tullverket

Framtida tullhantering

Anläggning för tillfällig lagring

Tillfällig förvaring heter efter den 1 maj 2016 tillfällig lagring. Om du idag har ett tillstånd till tillfälligt lager som är giltigt efter den 1 maj 2016 kan du fortsätta att använda det tills tillståndet har omprövats.

Införandet uppskjutet

Tullverket har beslutat att tillfälligt stoppa införandet av den nya hanteringen för anläggning för tillfällig lagring. Orsaken är ett förslag från EU-kommissionen som innebär stora förändringar i fråga om vilka uppgifter som ska lämnas. I dagsläget vet vi inte när införandet kommer att ske, men troligtvis blir det tidigast under 2020.

Läs mer om beslutet att stoppa införandet.

I Sverige genomför vi just nu en förändring för anläggningar för tillfällig lagring som kommer att innebära en helt ny process och ett elektroniskt uppgiftslämnande. Tekniska specifikationer finns publicerade.

Ta del av de tekniska specifikationerna.

Införandet är ett steg på vägen mot ett fullständigt elektroniskt uppgiftslämnande vid införsel av varor. Med detta införande tar Tullverket fram en lösning för att deklarera varor till en anläggning för tillfällig lagring i ett strukturerat meddelande. Framöver kommer olika former av deklarationer för tillfällig lagring att kunna godtas. Det kommer därför att ske förändringar eller kompletteringar av denna lösning längre fram då den fullständiga lösningen för varornas ankomst införs.

För att få driva en anläggning för tillfällig lagring krävs ett tillstånd som beviljas av Tullverket. Det är även obligatoriskt att ha tillstånd till samlad garanti.

Omprövningen av befintliga tillstånd påbörjades under april 2018. Under tillståndsomprövningen kommer Tullverket enbart att granska de kriterier som är kopplade till tillståndet, och vi kommer inte att bedöma den elektroniska uppgiftslämningen.

Varorna kan lagras som längst i 90 dagar på en anläggning för tillfällig lagring.

Hur ska uppgifterna lämnas?

Framöver är det ett krav att alla uppgifter lämnas elektroniskt. Pappershanteringen kommer att upphöra och ersättas av en elektronisk deklaration för tillfällig lagring som sedan ska aktiveras senast när varorna ankommer till anläggningen för tillfällig lagring. Det finns två möjligheter att lämna och aktivera deklarationen elektroniskt: via en system-till-system-lösning eller via en tjänst som kommer att nås från tullverket.se.

Läs mer om hur du förbereder dig för den nya processen.

Olika roller och ansvar

Det behöver inte vara den som har tillståndet till lagret som lämnar deklarationen. Den kan också lämnas av någon annan aktör som har tillgång till uppgifterna, exempelvis transportören. Det blir alltså en skillnad i ansvar och roll om man är lagerhavare (innehar tillståndet) eller lämnar deklarationen (uppgiftslämnare).

Övergångsbestämmelser

Alla som idag har giltiga tillstånd till anläggning för tillfällig lagring kommer att få sina tillstånd omprövade. Tullverket kontaktar de berörda företagen när det är dags att ompröva tillståndet. Tills beslut fattats i omprövningen fortsätter tillståndet att gälla oförändrat.

Läs mer om omprövning av tillstånd till tillfälligt lager.

Lär dig mer

Här kan du ta del av det seminarium om anläggning för tillfällig lagring som hölls på Tulldagarna 2018.

Uppdaterad: 2019-01-14Captcha * (obligatorisk)