Tullverket

Framtida tullhantering

Plan för införandet av tullkodexen

Införandet av tullkodexen sker stegvis under övergångsperioden och på den här sidan kan du följa arbetet. Tullverkets genomförandeplan uppdateras successivt och vi informerar efter hand om vilka datum som är aktuella för övergång till de olika systemen.

Pågående utvecklingsarbete


Standardtulldeklaration import

Sedan den 15 mars 2022 kan du lämna standardtulldeklarationer för fri omsättning i det nya importsystemet. Senast den 31 december 2022 ska alla standardtulldeklarationer för fri omsättning lämnas där.

Möjligheten att lämna standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden produktionssätts i februari 2023. Från och med den 1 juli 2023 ska alla standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden lämnas i det nya systemet.

Lågvärdedeklaration

För försändelser som är värda under 150 euro kan en lågvärdedeklaration lämnas. Denna deklarationstyp produktionssätts i mitten av 2023.

Transiteringssystemet, NCTS fas 5

NCTS fas 5 produktionssätts den 1 september 2023. Den 1 september 2023 är också den dag då alla nya transiteringar måste startas i NCTS fas 5. Det innebär att berörda aktörer måste förbereda sig så att de har möjlighet att gå i produktion med NCTS fas 5-systemet och hantera nya transiteringar där från och med den 1 september 2023.

Importkontrollsystemet, ICS2, för flygfrakt

Systemet produktionssätts den 1 mars 2023 och alla berörda aktörer ska lämna uppgifter i det nya systemet senast den 2 oktober 2023.

Importkontrollsystemet, ICS2, för övriga transportslag

Systemet produktionssätts den 1 mars 2024 och alla berörda aktörer ska lämna uppgifter i det nya systemet senast den 2 oktober 2024. För trafik från Norge och Schweiz krävs precis som idag ingen summarisk införseldeklaration eftersom Norge och Schweiz ingår säkerhetszonen.

Anmälan om varans ankomst och deklaration för tillfällig lagring för flyg

Från och med den 1 mars 2023 ska en anmälan av varors ankomst för varor som ankommer med flyg lämnas med en referens till den summariska införseldeklarationen. Det innebär förändrade processer och ett nytt uppgiftslämnande för flygaktörerna.

Tullverket kommer löpande att utveckla funktionalitet och överväger möjligheten för hur hanteringen av deklaration för tillfällig lagring kan realiseras. Tills en lösning har utvecklats används den övergångslösning som finns, det vill säga att deklarationen för tillfällig lagring lämnas via e-post.

Anmälan om varans ankomst och deklaration för tillfällig lagring för övriga transportslag

Från och med den 1 mars 2024 ska en anmälan av varors ankomst för varor som ankommer med övriga trafikslag lämnas med en referens till den summariska införseldeklarationen, förutom för varor som ankommer från Norge via väg. Det innebär förändrade processer och ett nytt uppgiftslämnande för de aktörer som lämnar uppgifter.

Tills en lösning har utvecklats för European Maritime Single Window används den övergångslösning som finns i sjöflödet avseende deklaration för tillfällig lagring, det vill säga uppgifterna lämnas via Maritime Single Window (MSW). För varor som ankommer på väg betraktas tulldeklarationen som en deklaration för tillfällig lagring.

När det gäller transiteringsdeklarationer i NCTS kommer dessa att betraktas som deklarationer för tillfällig lagring, vilket innebär att vid transitering ska ingen separat deklaration för tillfällig lagring lämnas.

Nytt exportsystem

Utvecklingsarbetet pågår och i dagsläget är planen att införandet av det nya exportsystemet ska ske under fjärde kvartalet 2024. Vi återkommer med ytterligare detaljer.

Pågående analysarbete


Förenklad deklaration och registrering i deklarantens bokföring

Planen är att omställningen för förenklad deklaration och registrering i deklarantens bokföring vid import ska ske 2023/2024.

En av de större förändringarna är att det kommer att bli krav på varukod på tioställig nivå i den förenklade deklarationen.

Under perioden fram till det att omställningen är gjord fortsätter ni precis som i dag, med dagens regelverk och dagens uppgiftslämnande.

Centraliserad klarering

Centraliserad klarering för import kommer att införas i två faser. Fas 1, som bland annat omfattar standardtulldeklaration och förenklad deklaration, kan börja tillämpas i december 2023 och fas 2, som bland annat omfattar registrering i deklarantens bokföring och punktskattepliktiga varor, kan börja tillämpas andra kvartalet 2025. Centraliserad klarering för export kommer att kunna tillämpas i samband med att det nya exportsystemet införs.

Bevis om varors tullstatus

Bevis om varors tullstatus (PoUS) införs i två faser, där man först digitaliserar T2L/F med en planerad produktionssättning under första kvartalet 2024. Fas 2, som omfattar manifest för tulländamål, planerar man att införa samtidigt med EMSW under tredje kvartalet 2025.

European Maritime Single Window

European Maritime Single Window (EMSW) ska möjliggöra att all fartygsrapportering ska kunna ske till en kontaktpunkt per medlemsstat. I Sverige är det Sjöfartsverket som är ansvarig för denna kontaktpunkt. De uppgifter som krävs för tulländamål, exempelvis anmälan om varors ankomst och tillfällig lagring, ska kunna lämnas via denna enda kontaktpunkt.

Införandet planeras till tredje kvartalet 2025. EMSW kommer då att ersätta det system som idag finns i form av Maritime Single Window.

Kommande analysarbete


NCTS fas 6

NCTS fas 6, som införs samtidigt som ICS2 fas 3, ska göra det möjligt att lämna säkerhets- och skyddsuppgifter i det uppgraderade NCTS-systemet. Uppgifter i en transitdeklaration som är kopplade till summarisk införseldeklaration behöver anpassas till bilaga B eftersom det i NCTS fas 5 är övergångsbestämmelserna som gäller för säkerhets- och skyddsuppgifterna.

Elektroniskt transportdokument

Ett elektroniskt transportdokument utgör en möjlighet att transitera varor genom att nyttja de digitala system som de ekonomiska aktörerna har. Det kan nyttjas inom transportslagen sjö och flyg och planeras införas under 2025.

Tullverkets genomförandeplan

Tullverkets genomförandeplan visar när i tid olika system utvecklas. Vid pilarnas avslut ska ekonomiska aktörer lämna samtliga uppgifter enligt den nya lagstiftningen och i de nya eller uppgraderade systemen.

 

Tullverkets genomförandeplan

Tullverkets genomförandeplan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000