Tullverket

Framtida tullhantering

It-system, tullager

Den 31 maj 2017 har systemlösningen för hantering av tulldeklaration för hänförandet till tullagerförfarandet uppgraderats.

It-stödet omfattar följande tjänster:

 1. Uppgiftslämning system till system. I tekniska specifikationerna och deklarationshjälpen får du detaljerad anvisning om hur uppgiftslämnandet ska ske.
 2. Uppgiftslämning via webbtjänster för tullager.
 3. Tulltjänstemannens handläggningsstöd för hantering av nya tullagerförfarandet.

Förutsättningen för att kunna starta uppgiftslämningen är att det finns ett nytt tillstånd utfärdat för det tullager som tulldeklarationerna avser.

Behörigheter till webbtjänster för tullager

Ansökningsrutiner för att få behörighet till tjänsterna för tullager görs via ansökan om behörighetsadministratör. 

Ladda ner blanketten Ansökan om tillgång till Tullverkets webbtjänster och anmäl behörighetsadministratör.Word

Ladda ner blanketten Ansökan om tillgång till Tullverkets webbtjänster och anmäl behörighetsadministratör.PDF

De användare som i dag har behörighet till Tullverkets internetdeklaration (TID) kommer att få behörighet till webbtjänsterna för tullager utan särskild ansökan.

Identifiering kan ske via det befintliga identifieringssättet, det vill säga användarnamn och lösenord samt engångskod via SMS-utskick. Tullverket erbjuder även fler inloggningsmetoder, exempelvis mobilt bank-id.

Grundkrav

 1. Företaget är registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, till exempel för enskild firma).
 2. Företaget måste ha Eori-nummer.

Du som tullombud kan också använda dig av webbtjänster för tullager för din kunds räkning. För att göra detta behöver du verksamhetstillståndet TVOMB.

Anslutningsrutiner för uppgiftslämning system till system för nya tullagerförfarandet

För att ett företag ska kunna lämna uppgifter system till system krävs ett tillstånd av Tullverket. Företagen måste även få tekniskt och formellt godkännande för anslutning av sitt EDI-system för uppgiftslämning till Tullverket. Anslutningsrutinerna omfattar följande steg:

 1. leva upp till grundkraven
 2. köpa ett godkänt EDI-system eller utveckla ett eget
 3. ansökan om tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)
 4. anmäl kontaktperson för att hantera och beställa signeringscertifikat
 5. testförfarande för nya tullagerförfarandet
 6. erhålla ett produktionsmedgivande.


Grundkrav
Företaget är registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, till exempel för enskild firma):

 1. Företaget måste ha Eori-nummer.
 2. Företaget behöver köpa ett godkänt EDI-system eller utveckla ett eget system.

I den takt som systemleverantörerna uppnår status ”godkända system” kommer förteckningen över godkända system att uppdateras.

Testförfarandet för nya tullagerförfarandet

Testförfarandet sker enligt nedan.

Testförfarandet sker enligt följande steg för systemleverantörer och andra företag som utvecklar eget systemstöd för tullager:

 1. Steg 1, valideringstjänsten (självbetjäningstjänst) där näringslivet kan ladda upp sina digitala meddelanden för test av meddelandeflöden i XML-format.
 2. Steg 2, eget testförfarande med eget material mot Tullverkets företagstestmiljö.
 3. Steg 3, slutprov publicerade på tullverket.se för ett godkännande av systemleverantörers meddelanden.

Testförfarandet för företag som använder system med godkända meddelanden:

 1. Steg 1, eget testförfarande med egna uppgifter mot Tullverkets företagstestmiljö.
 2. Steg 2, slutprov publicerade på tullverket.se för att erhålla produktionsmedgivande.

Ansök om tillstånd för de meddelanden ert företag behöver

Meddelanden för nya tullagerförfarandet kommer att ingå i tillståndstypen TVEUP, Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket. Det innebär att företag som i dag har TVEUP och vill testa och gå i produktion med tullagerförfarandet på befintlig teknisk bilaga ska ta direktkontakt med EDI-test.

Övriga aktörer ska ansöka på blankett till EDI-tillstånd, dvs tillståndshavare som vill ha en ny teknisk bilaga ansöker på blankett Tv 404.18. Företag som inte har TVEUP sedan tidigare ansöker på blankett Tv 404.5.

Ansökningsblanketter, information om slutprov och testmaterial (för systemleverantörer), se EDI för systemutvecklare.

Testförfarande för systemleverantörer

När systemleverantörer som testar tullager på befintlig teknisk bilaga har utfört slutprov kontaktar de EDI-test.

Övriga aktörer ska ansöka om att få påbörja tester hos EDI-tillstånd, dvs nya systemleverantörer använder blankett Tv 404.5 och de som vill ha en ny teknisk bilaga ansöker på blankett Tv 404.18. Efter godkända slutprov publiceras information om detta under godkända system på tullverket.se.

Normalt sett ska systembeskrivningarna uppdateras i samband med att ny funktionalitet läggs till i det godkända systemet. Detta ska sedan granskas och godkännas av Tullverket. Gällande tullager kommer Tullverket inte rutinmässigt granska era systembeskrivningar för tullagerförfarandet. Tullverket uppmanar er att göra uppdateringar då systembeskrivningen kan komma att begäras in. Nya systemleverantörer ombedes kontakta EDI-tillstånd för instruktioner.

Anmälan om kontaktperson som fått fullmakt för att hantera signeringscertifikat och beställningsrutiner

Detta görs enligt befintliga rutiner. De företag som redan har signeringscertifikat kan även använda dessa för nya tullagerförfarandets XML-meddelanden.

Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

Produktionsmedgivande

Produktionsmedgivande beviljas inte förrän testprocessen och övriga villkor är uppfyllda. Om företaget ska använda ett godkänt EDI-system genomförs slutprov för de meddelanden som ni avser använda. Om ni inte har testat på en redan befintlig teknisk bilaga måste ni skicka in ett intyg om säkerhetshantering för att produktionsmedgivande ska kunna utfärdas.

Företagstestmiljön

Tullverket har byggt upp en ny företagstestmiljö. I företagstestmiljön är följande testtjänster driftsatta:

 1. valideringstjänst för XML-meddelanden
 2. testtjänst för uppgiftslämning system till system.

Företagstest, valideringstjänst för XML-meddelanden

Valideringstjänsten är en webbaserad självbetjäningstjänst som innebär att systemleverantörer och andra företag som utvecklar egna lösningar för uppgiftslämning kan ladda upp sina meddelanden för test. Enbart meddelanden för tullager stödjs inledningsvis och tjänsten kompletteras efterhand som fler meddelanden tas fram. Användarhandledning till tjänsten återfinns under hjälp.

Valideringstjänst, tullager, senaste version driftsatt den 1 februari 2017

Följande meddelanden kan testas:

Aktören, ansvarig för hänförande till tullagerförfarandet (deklarant):

 • tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet, schema för komplett tulldeklaration. Samma schema gäller för standardtulldeklaration (CWDS), tulldeklaration i förväg (CWDP). rättning av tulldeklaration inlämnat i förväg (CWDR),  ändring efter godtagen / frigjord (CWDC) och uppgifter på begäran av Tullverket (CWDU)
 • anmälan om varors ankomst (CWDA, aktivering av deklaration inlämnad i förväg).

Aktören, tillståndshavare (tullagerhavaren):

 • acceptansmeddelande (CWAC, svar på acceptansförfrågan)
 • avvikelserapport (CWDI).

Valideringstjänst

Testtjänst uppgiftslämning system till system, tullager

Testmeddelanden skickas in via Tullverkets mottagningsfunktion. Meddelanden enligt nya informationsutbytesmodellen (bland annat XML och WCO datamodell) styrs till den nya företagstestmiljön.

Testtjänster, 31 maj 2017

Testtjänsten har funktionalitet för uppgiftslämnande från aktören, ansvarig för hänförandet till tullagerförfarandet (deklarant) och för aktören, tillståndshavaren (tullagerhavaren). Detta innebär att följande meddelanden kan testas:

Aktören, ansvarig för hänförandet till tullagerförfarandet (deklarant):

 • tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet, komplett tulldeklaration (CWDS)
 • tulldeklaration i förväg (CWDP)
 • rättning av tulldeklaration inlämnat i förväg (CWDR)
 • anmälan om varors ankomst (CWDA, aktivering av deklaration inlämnad i förväg)
 • ändring efter godtagen / frigjord (CWDC)
 • frigörandebeslut från Tullverket (CWDF).

Aktören, tillståndshavare (tullagerhavaren):

 • acceptansförfrågan (CWRA, utmeddelande), kontakta EDI-testfunktionen för simulering av utskick av meddelandet.
 • acceptansmeddelande (CWAC, svar på acceptansförfrågan)
 • avvikelserapport (CWDI).

Notera att CWDF är utmeddelande som använder strukturbilaga "Deklaration".

Medgivande om bortförande tillfälligt lager (TSPR), medgivande om utlämning tullager (CWPR).

Beslut om ändring till deklarant (CWAP), beslut om ändring till tillståndshavare (CWAA).

Eftersom ovanstående är utmeddelanden kommer de inte att kunna testas i valideringstjänst eller företagstest.

CWAP motsvarar schema för frigörandebeslut (CWDF), CWAA motsvarar schema för acceptansförfrågan (CWRA). TSPR och CWPR har egna scheman beskrivna i respektive specifikation.

Ändring av planerade meddelanden:

 • Tidigare meddelad specifikation avseende uppgifter på Tullverkets begäran (CWDU, aktör deklarant) kommer inte att utvecklas för närvarande.
  Notera att CWDU använder strukturbilaga ”Deklaration” och innehåller motsvarande uppgifter som CWDS.

Uppdaterad: 2018-03-02Captcha *