Tullverket

Framtida tullhantering

Tullvärde

Tullvärdet för en vara ska fastställas utifrån den sista försäljningen innan varan fördes in i EU. Det innebär att det inte längre är möjligt att beräkna tullvärdet med en tidigare försäljning i en försäljningskedja som underlag. Även reglerna för royaltyer, licensavgifter och sjöfrakt har ändrats.

Tullvärdet för en vara ska fastställas utifrån den sista försäljningen innan varan fördes in i EU. Det innebär att det inte längre är möjligt att beräkna tullvärdet med en tidigare försäljning i en försäljningskedja som underlag.

Det finns övergångsbestämmelser när det gäller möjligheten att använda en tidigare försäljning för export om försäljningsavtalet har tecknats före den 18 januari 2016. Övergångsbestämmelserna kan tillämpas till och med den 31 december 2017.

Om en vara inte har sålts innan den har kommit till unionen kan det ändå, genom transaktionsvärdemetoden, betraktas som försäljning. Det gäller till exempel för varor som har lagrats i tullager och som säljs innan de övergår till fri omsättning.

Royaltyer och licensavgifter

Det finns inte längre någon specialbestämmelse om royalty- och licensavgifter som gäller rätten att använda ett varumärke. Från den 1 maj 2016 omfattas royalty- och licensavgifter för varumärken av de allmänna bestämmelserna.

Sjöfrakt

Införselplatsen för sjöfrakt är den hamn där en vara först ankommer till unionens tullområde, det vill säga den första ankomsthamnen inom EU. Detta kan innebära en större skillnad mellan tullvärdet och det statistiska värdet än tidigare.

Exempel: Ett företags varor fraktas med fartyg från USA till Göteborg. På sin väg till Göteborg har fartyget med last ankommit hamnen i Rotterdam. Varorna varken lossas eller lastas om i Rotterdam utan transporten går vidare till Göteborg. Införselplatsen blir i detta fall hamnen i Rotterdam. Det är transportkostnaden till den hamnen som ska räknas med i tullvärdet.

Läs mer om tullvärde.

Tullvärdedeklaration

Eftersom den nya tullkodexen medför att all uppgiftslämning på sikt ska göras elektroniskt kommer den nuvarande tullvärdedeklarationen i pappersform att försvinna. I stället ska du lämna uppgifterna om det deklarerade tullvärdet direkt i den digitala deklarationen. I väntan på att de nationella importsystemen inom EU har uppgraderats finns dock övergångsbestämmelser som tillåter andra metoder än elektronisk inlämning av importuppgifterna. Det innebär att du tills vidare ska använda tilläggsbladet D.V.1 som du bifogar till tullvärdedeklarationen.

Ladda ner tilläggsbladet D.V.1PDF

Undantag

Tullverket kan i vissa fall under övergångsperioden göra undantag från skyldigheten att lämna de uppgifter som finns i tullvärdedeklarationen (utom när ett korrekt bestämmande av tullvärdet är av vikt):

  1. När tullvärdet på de importerade varorna i en sändning inte överstiger 20 000 euro, förutsatt att sändningen inte är delad eller utgör en del av flera sändningar från samma avsändare till samma mottagare. Det innebär att den nuvarande värdegränsen på 10 000 euro höjs till 20 000 euro eller 188 166 kronor.
  2. När den transaktion som ligger till grund för varornas övergång till fri omsättning är av icke-kommersiell karaktär.
  3. När inlämning av uppgifterna i fråga inte är nödvändig för tillämpning av Tulltaxan.
  4. När de tullar som föreskrivs enligt Tulltaxan inte kan tas ut.

Generell tullvärdedeklaration

Tullverket beviljar även fortsättningsvis så kallade generella tullvärdedeklarationer för dig som återkommande importerar varor från samma säljare. Med en generell tullvärdedeklaration behöver du inte lämna en tullvärdedeklaration för varje importtillfälle.

Du som har en generell tullvärdedeklaration som har beviljats före den 1 maj 2016 kan fortsätta att använda den som längst till och med den 30 april 2019, under förutsättning att handelsvillkoren inte förändras.

Gällande bestämmelser

Tullvärdebestämmelserna har fått nya  artikelnummer. Tidigare artikel 28–36 ersätts av artikel 69–76 i tullkodexen. Artiklarna 141–181 i tillämpningskodex är överförda till genomförandeförordningen i artiklarna 127–146 och Kompletteringsförordningen artikel 71.

Uppdaterad: 2018-08-28Captcha *