Tullverket

Framtida tullhantering

Frågor och svar om tullkodexen

Här kan du se frågor och svar kopplade till unionstullkodexen. Informationen är kategoriserad utifrån ämnesområden.

Den 1 maj 2016 började den nya lagstiftningen att tillämpas. Tullverket har valt att nu gå ut och informera och ge en status så långt det just nu går att bedöma.

Därefter har Tullverket för avsikt att avvakta med uppdateringar av information när det gäller de förändringar som sker efter den 1 maj 2016, tills det finns en mer stabil situation.

Lagstiftning

Vad är status för den nationella lagstiftningen och vad man kan förvänta sig?

Den 1 maj 2016 infördes en ny nationell tullagstiftning. Den 14 januari överlämnade regeringen en proposition om en ny tullag till riksdagen. Riksdagen fattade beslut om den nya tullagen den 4 mars. En ny tullförordning har beslutats av regeringen. Tullverket har med anledning av den nya tullagstiftningen antagit en ny tullordning som börjar att gälla den 1 maj 2016. Utgångspunkten för arbetet med ny tullag, tullförordning och tullordning har varit att dessa ska följa samma struktur som den nya tullkodexen.

Från när gäller ändringarna som införs i och med tullkodexen?

den nya tullkodexen började att tillämpas den 1 maj 2016. Det kommer sedan att finnas en övergångsperiod från 1 maj 2016 som längst till år 2025 där olika delar kommer att införas succesivt.

Vad är status för den stödjande lagstiftningen för tullkodexen?

Den 1 maj 2016 började nya tullkodexen att tillämpas. EU-kommissionen fattade beslut om den kompletterande förordningen i slutet av juli. Därefter skickades den till rådet och parlamentet för granskning, som inte hade några invändningar. Den slutliga texten har publicerats i europeiska unionens tidning (EUT) den 29 december 2015. När det gäller genomförandeförordningen beslutades denna den 24 november. Även denna förordning publicerades den 29 december i EUT.  

Varför ersätter man den tidigare lagstiftningen?

Den tidigare tullkodexen (Tullkodex för gemenskapen) är över 20 år gammal, och är i mångt och mycket en produkt av sin tid. Sedan den antogs 1992 har omvärlden förändrats betydligt. Både tullmyndigheter och företag använder i stor utsträckning olika it-lösningar, och komplexiteten i leveranskedjorna har utvecklats till nivåer som man tidigare inte kunde föreställa sig. Det behövs en lagstiftning som återspeglar dessa förändringar.

Var kan jag läsa den nya lagstiftningen?

Du hittar den nya tullkodexen, UCC, genom att klicka på den här länken: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 952/2013 Tillämpningsföreskrifter i form av en kompletteringsförordning och en genomförandeförordning inklusive bilagor. Den delegerade akten innehåller även it-övergångslösningar.

Är UCC samma sak som den moderniserade tullkodexen (MCC)?

UCC är en omarbetning av den moderniserade tullkodexen (MCC). Omarbetningen gjordes för att anpassa tullkodexen till Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009. I och med Lissabonfördraget fick EU-kommissionen nya befogenheter som man måste ta hänsyn till i all ny lagstiftning. Man passade också på att göra några andra ändringar i MCC som var nödvändiga för att ytterligare anpassa lagstiftningen till it-utvecklingen.

Vilka är de viktigaste ändringarna?

All kommunikation mellan tullmyndigheterna och de ekonomiska aktörerna ska ske elektroniskt. 

Enligt den genomförandeplan Tullverket har ska ett nytt elektroniskt tullagersystem införas i Sverige under 2016. Det innebär att man ska lämna en elektronisk tulldeklaration vid uppläggning på tullager och att pappershanteringen tas bort. 
Aktiv förädling restitutionssystemet och bearbetning under tullkontroll upphörde den 1 maj 2016. För de varor som har anmälts till förfarandet före detta datum kan befintliga tillstånd och gamla regler för att avsluta förfarandet tillämpas. Befintliga tillstånd med en giltighetstid som sträcker sig över 1 maj 2016 är fortsatt giltiga men ska tillämpas i enlighet med kommande lagstiftning.

Det blir obligatoriskt att ställa garanti för särskilda förfaranden och tillfällig lagring. För befintliga tillstånd behöver ingen garanti ställas. Krav på garanti aktualiseras vid ansökan om nytt tillstånd då giltighetstiden för det tidigare tillståndet gått ut respektive när tillståndet till tillfällig lagring omprövas.

Tidsfristen för förvaring i tillfällig lagring förlängs från maximalt 45 dagar till 90 dagar. Gäller även befintliga tillstånd.

Tullvärdet fastställas endast på underlag av den sista försäljning som skett innan varorna har förts in i EU.

Villkor och kriterier kommer att förändras för ett flertal tillstånd. Detta främst genom att samma kriterier kommer utgöra grunden för fler tillståndstyper än idag. För AEO-tillstånd införs ett nytt kompetenskriterium samt att det sker vissa förändringar i bokförings- och efterlevnadskriteriet. EU-kommissionen kommer att utforma vägledningar för en del kriterier och ytterligare detaljer kommer därför att publiceras senare. Införandet av egenbedömning (på engelska self-assessment) och centraliserad klarering. Här återstår osäkerheter om hur det ska genomföras i praktiken. Förhandlingar pågår.

Kommer det att finnas hjälp att förstå den nya lagstiftningen?

Tullverket uppdaterar informationen på tullverket.se allteftersom nya delar av UCC införs. EU-kommissionen har för publicera en första version av vägledningar på olika områden. Tullverket håller också externa utbildningar på distans där förändringarna i lagstiftningen är integrerade i utbildningsmaterialet. Därutöver kommer vi att erbjuda material i form av filmer, presentationer och liknande för att tydliggöra den nya lagstiftningen.

Läs mer om de utbildningar som Tullverket erbjuder.

Tullkunskap

Jag har upptäckt att kredittillstånd numera heter betalningsanstånd. Är det fler begrepp som har ändrats?

Den nya tullkodexen för med sig en rad nya begrepp. Vi har gjort en samlingssida med nya begrepp som vi fyller på allteftersom nya begrepp börjar användas.

Läs mer om begrepp i nya tullkodexen.

Vad gör Tullverket för att sprida information om ändringarna?

Förutom att kontinuerligt uppdatera tullverket.se har Tullverket knutit referensgrupper med deltagare från näringslivet till både programmet Elektronisk tull och vissa projekt. Ett viktigt syfte med referensgrupperna är informationsspridning och att föra med sig synpunkter från sina organisationers medlemmar till referensgruppen. Information om förändringarna ges också i nyhetsbrevet TullNytt.

Läs mer om vilka som ingår i de olika referensgrupperna, minnesanteckningar, etc.
Dialogforum

Övergångsregler

Vilka övergångsregler gäller för omprövning av tillstånd?

I avdelning IX till tillämpningsföreskrifterna finns bestämmelser för hur tillstånd ska hanteras under övergången. Dessa regler omfattar de tillstånd som har utfärdats med stöd av tullkodex och tillämpningskodex , vilket är en stor del av våra tillstånd i Sverige. Det handlar tex om tillstånd till förenklad deklaration (tidigare förenklade förfaranden) och särskilda förfaranden (tidigare tillstånd med ekonomisk verkan). Det omfattar även det nuvarande betalningsanstånd (tidigare kredittillstånd).

Vissa tillstånd är däremot helt nationella och omfattas därmed inte av det gemensamma regelverket. Exempel på detta är dagens tillstånd till elektronisk uppgiftslämning.

Samtliga tillstånd med giltighetstid efter den 30 april 2016 fortsätter att gälla även efter den 1 maj 2016. Tillstånd som gäller tills vidare är giltiga till dess att de omprövas. Både tillstånd med en fastställd giltighetstid och de som gäller tills vidare är giltiga som längst till den 1 maj 2019.

Vilka övergångsregler gäller för it-system?

EU-kommissionen beslutade den 17 december 2015 om övergångsreglerna som ska gälla fram tills dess att it-systemen finns på plats och som längst till den 31 december 2020.

Läs mer: Övergångsförordning

Förändringar av it-system

Kommer jag att behöva ändra mina system för att anpassa dem till UCC?

Ja, det kommer att bli förändringar. Mycket beror på vilka tillstånd du har och vilka tullförfaranden och processer ditt företag använder.

Kommer Tullverket att ta hänsyn till den tid som företagen behöver för att hinna planera, utveckla och införa nödvändiga systemförändringar?

I Sverige har Tullverket tagit fram en genomförandeplan för elektronisk tull med ett drygt 40-tal projekt som är utlagda i tid mellan 2016 till 2025. Denna bygger på de planer som finns på EU-nivå, den s.k. MASP (Multi Annual Strategic Plan) och arbetsprogrammet i UCC samt de nationella behov och förutsättningar som finns där områden som idag saknar elektroniskt stöd prioriteras.

I vissa fall kommer medlemsstaterna att ha viss handlingsfrihet medan man i andra fall kommer att vara mer styrd av vad som bestäms på EU-nivå. Tullverket kommer alltid att sträva efter att ge en rimlig tid för implementering men företag måste också hålla sig uppdaterade med de pågående förändringarna. Behovet av vilken tidsfrist som kan behövas för implementeringen kommer att behöva avgöras individuellt för de olika projekten.

Information om genomförandeplanen för programmet Elektronisk tull och MASP

Tillfällig förvaring – tillfällig lagring

Hur kommer reglerna kring tillfällig förvaring att förändras?

Tillfällig förvaring heter numera tillfällig lagring. Om du idag har ett tillstånd för tillfällig förvaring som är giltigt även efter den 1 maj 2016 kommer du att kunna fortsätta att använda detta tills tillståndet omprövats, vilket enligt övergångsreglerna måste göras innan den 1 maj 2019. Tidsfristen för förvaring i tillfällig lagring förlängs från som idag maximalt 45 dagar till 90 dagar oavsett transportslag. Denna regel trädde i kraft 1 maj 2016 och gäller även för befintliga tillstånd.

I Sverige kommer vi sedan att genomföra en förändring av tillfällig lagring som innebär en helt ny process och elektroniskt uppgiftslämnande. Enligt den plan Tullverket har kommer detta att ske under 2018. Nya tillstånd kommer att behöva utfärdas. Det blir då ett krav att ställa garanti. Informationen uppdateras löpande.

Läs mer: Tillfällig lagring, framtida förändringar

Normalförfarande ersätts av standarddeklaration

Kan jag använda normalförfarande när UCC börjat gälla?

Standarddeklaration motsvarar det som tidigare kallats tulldeklaration enligt normalförfarande. Tullverkets inriktning är att du under en övergångsperiod ska kunna fortsätta enligt nuvarande uppgiftslämnande det vill säga att använda normalförfarandet tills vi i Sverige har infört importsystemet 2020 och exportsystemet 2023.

Förenklat deklarationsförfarande

Hur fungerar förenklat deklarationsförfarande import nu när UCC börjat gälla?

Förenklat deklarationsförfarande heter numera förenklad deklaration. Tullverkets inriktning är att du som idag har ett giltigt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande under en övergångsperiod ska kunna fortsätta att använda ditt befintliga tillstånd tills dess att det är omprövat. Det finns en övergångsperiod för när tillstånd ska vara omprövade. Denna period sträcker sig till maj 2019.

Avsikten är att tillstånd utfärdade innan 1 maj 2016 ska kunna användas tills dess att Sverige bytt ut dagens it-system för import, enligt genomförandeplanen år 2020. Det innebär att tillstånd, även när de omprövats, kommer att tillämpas med dagens it-system tills dess att det bytts ut. Detta innebär exempelvis att uppgiftslämnande och tidsfrister för inlämnande av kompletterande deklaration ska tillämpas enligt tidigare bestämmelser tills dess att det nya systemet är driftsatt. Mer information kommer att ges allteftersom.

Du som söker tillstånd till förenklad deklaration ska uppfylla de kriterier och villkor som framgår av UCC. Dock kommer dagens it-stöd tillämpas även för nya tillståndshavare tills dess att det nya systemet är driftsatt. Precis som för befintliga tillstånd innebär detta exempelvis att uppgiftslämnande och tidsfrister för inlämnande av kompletterande deklaration enligt tidigare bestämmelser ska tillämpas tills dess att det nya systemet är driftsatt. Därefter ska användande och uppgiftslämning ske enligt de nya villkoren.

Hur fungerar förenklat deklarationsförfarande export när UCC börjat gälla?

I framtiden kommer förenklat deklarationsförfarande att heta förenklad deklaration. Idag finns ingenting i Sverige som motsvarar förenklad deklaration på exportsidan. En analys kommer att genomföras i enlighet med Tullverkets genomförandeplan. Eventuellt kommer förenklad deklaration export att införas när ett nytt exportsystem införs. Enligt genomförandeplanen sker det år 2023. Mer information följer.

Lokalt klareringsförfarande import

Hur fungerar lokalt klareringsförfarande nu när UCC börjat gälla?

Lokalt klareringsförfarande motsvaras närmast av registrering i deklarantens bokföring. Tullverkets inriktning är att du som idag har ett giltigt tillstånd till lokalt klareringsförfarande under en övergångsperiod ska kunna fortsätta att använda ditt befintliga tillstånd tills dess att det är omprövat mot de kriterier och villkor som gäller för registrering i deklarantens bokföring. Omprövningen ska vara gjord senast den 1 maj 2019. Tullverket avser för närvarande att ompröva tillstånden med start under 2018 med reservation för ändringar.

Avsikten är att tillstånd utfärdade innan 1 maj 2016 ska kunna användas tills dess att Sverige bytt ut dagens it-system för import, enligt genomförandeplanen år 2020. Det innebär att tillstånd, även när de omprövats, kommer att tillämpas med dagens it-system tills dess att det bytts ut. Detta innebär exempelvis att uppgiftslämnande och tidsfrister för inlämnande av kompletterande deklaration ska tillämpas enligt tidigare bestämmelser tills dess att det nya systemet är driftsatt. Mer information kommer att ges allteftersom.

Du som söker tillstånd till registrering i deklarantens bokföring för import ska uppfylla de kriterier och villkor som framgår av UCC. Dock kommer dagens it-stöd tillämpas även för nya tillståndshavare tills dess att det nya systemet är driftsatt. Precis som för befintliga tillstånd innebär detta exempelvis att uppgiftslämnande och tidsfrister för inlämnande av kompletterande deklaration enligt tidigare bestämmelser ska tillämpas tills dess att det nya systemet är driftsatt. Därefter ska användande och uppgiftslämning ske enligt de nya villkoren.

Lokalt klareringsförfarande export

Hur fungerar lokalt klareringsförfarande när UCC börjat gälla?

Dagens lokala klareringsförfarande kommer i framtiden närmast motsvaras av registrering i deklarantens bokföring. Tullverkets inriktning är att du under en övergångsperiod ska kunna fortsätta att använda ditt befintliga tillstånd även efter 1 maj 2016 till dess att det är omprövat. Omprövning av kravbilden ska vara genomförd senast den 1 maj 2019. Tullverket avser för närvarande att ompröva tillstånden med start under 2018. Med reservation för ändringar.

Avsikten är att dagens tillstånd ska kunna användas till dess att Sverige bytt ut dagens it-system för export, enligt genomförandeplanen år 2023. Det innebär att tillstånd, även när de omprövats, kommer att tillämpas med dagens it-system tills dess att det byts ut. Detta innebär exempelvis att dagens uppgiftslämnande och dagens tidsfrister för inlämnande av kompletterande deklaration ska tillämpas till dess att det nya systemet är driftsatt Mer information kommer att ges allteftersom.

När det gäller nya tillstånd för registrering i deklarantens bokföring för export som söks efter den 1 maj 2016 så gäller de nya reglerna i UCC. Bl.a. gör vi idag den bedömningen att dessa tillstånd då enbart kan användas för direkt export till Norge. Dagens it-stöd kommer tillämpas även för nya tillståndshavare tills dess att det nya systemet är driftsatt. Detta innebär exempelvis att dagens uppgiftslämnande och dagens tidsfrister för inlämnande av kompletterande deklaration ska tillämpas till dess att det nya systemet är driftsatt Därefter ska användande och uppgiftslämning ske enligt de kommande villkoren.

Förändringar av ovanstående kan komma att ske. Mer information kommer att ges allteftersom.

Transitering

Jag transiterar varor idag. Kan jag fortsätta med det?

Transitering kommer i stort sett att fungera på samma sätt som idag tills vi i Sverige uppdaterar NCTS. Enligt genomförandeplanen kommer detta att ske år 2023. Då kommer nya tekniska krav att gälla.

Kraven för förenklingarna inom transit (till exempel godkänd avsändare, godkänd mottagare och försegling av särskild typ) har ändrats och dessa tillstånd ska vara omprövade senast 1 maj 2019.

Det finns även förenklade transiteringsförfaranden för sjö och flyg som innebär att du kan ha tillstånd att använda elektroniska manifest (transportdokument) som transiteringshandling och inte behöver registrera uppgifterna i NCTS. Detta kommer  att ersättas av ”Elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration”, men de gamla förenklingarna kommer att finnas kvar under en övergångsperiod till 1 maj 2018. Därefter är det ett tillstånd för ”Elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration” (ETD) som gäller.

Tänk på att dessa tillstånd till förenklat transiteringsförfarande för sjö och flyg kan vara utfärdade i en annan medlemsstat och att omprövningen av tillståndet då kommer att ske i den medlemsstaten. Detta är vanligast om ditt företag är aktivt inom flygområdet. Möjligen kan det också ske vissa förändringar för dig som tar emot varor enligt tillstånd att använda elektroniska transportdokument som transiteringshandling när vi inför nya regler i Sverige för tillfällig lagring och presentation av varor under 2019. Mer information kommer att ges allteftersom.

Kommer T2F-förfarandet för intern unionsstransitering fortfarande att behövas mellan Sverige och Åland eller andra områden som ligger utanför EU:s skatteområde men inom EU:s tullområde?

Vissa områden som tillhör EU ligger utanför EU:s skatteområde. T2F-förfarandet kommer inte längre att behövas då varor förs direkt mellan ett av dessa och en enskild medlemsstat. Därför kommer T2F-transitering inte längre att behövas då varor förs direkt mellan Åland och Sverige.

T2F-förfarandet kommer däremot att behövas om unionsvaror skickas från ett av de ovan nämnda områdena och transiteringen avslutas i en annan medlemsstat än den där varorna först fördes in i skatteområdet.

Anmälan om ankomst av transportmedel och varor

Vad gäller för fartyg och dess last?

Nya regler infördes den 1 juni 2015 med anledning av EU:s fartygsrapporteringsdirektiv. Införandet skedde succesivt med början under våren 2016 och är sedan september 2016 helt infört. All kommunikation med Tullverket avseende ankomst av fartyg sker elektroniskt via den gemensamma portalen Maritime Single Window (MSW) som administreras av Sjöfartsverket.

Läs mer om fartygsrapportering via MSW

En helt elektroniskt hantering av anmälan om medföljande varors ankomst kommer enligt genomförandeplanen att införas i Sverige, med start år 2019.

Vad gäller för flyg och dess last?

Enligt genomförandeplanen kommer en helt elektroniskt hantering av anmälan om ankomst av flyg och presentation av medföljande varor att införas i Sverige år 2019.

Läs mer om flygtransport

Vad gäller för väg och dess last?

Enligt genomförandeplanen kommer en helt elektroniskt hantering av presentation av varor att införas i Sverige år 2019.

Läs mer om vägtransport

Centraliserad klarering

Vad är centraliserad klarering?

I dagsläget är omfattningen av centraliserad klarering inte helt klarlagd, och inte heller exakt hur det ska fungera. Den grundläggande idén är emellertid att man ska kunna lämna en tulldeklaration vid ett tullkontor i den medlemsstat som beviljat tillståndet, medan varorna ska kunna visas upp och importeras i en annan medlemsstat.

Det nuvarande systemet med ”single authorisations for simplified procedures”, SASP (mellanstatliga enhetstillstånd för förenklade förfaranden), kan ses som en form av centraliserad klarering. Detta system kommer att fortsätta att fungera i sin nuvarande form tills centraliserad klarering har införts.

Egenbedömning

Vad är egenbedömning?

Omfattningen av egenbedömning, (på engelska benämnd self-assessment), har inte fastställts och förhandlingar om detta pågår fortfarande. Principen är emellertid att en person som har fått tillstånd till detta tar ansvar för och utför vissa tullformaliteter och kontroller som normalt skulle utföras av tullmyndigheterna. Inget införandedatum är fastställt.

Tullager

Vilka förändringar införs?

Införandet pågår och ska vara avslutat 1 november 2018.

Läs mer om förändringarna under framtida tullhantering

Genomgående frakthandling

Kommer jag fortfarande att kunna exportera varor med förenklingen ”genomgående frakthandling” efter att UCC har börjat gälla? 

Ja. Genomgående frakthandling kommer att finnas kvar även efter att UCC börjar gälla.

Föranmälan

Kommer reglerna om föranmälan vid import att förändras?

Reglerna kommer att förändras i olika steg.

Läs mer om föranmälan

Kommer reglerna om föranmälan vid export att förändras?

I de förslag som föreligger finns så vitt vi kan bedöma inga ändringar vad gäller föranmälan vid export (summarisk utförseldeklaration).

Uppdaterad: 2018-01-26Captcha *