Tullverket

EU:s allmänna preferenssystem (GSP)

Ursprungscertifikat GSP form A  eller i vissa fall fakturadeklaration eller ursprungsförsäkran används för att styrka ursprung för varor som importeras från utvecklingsländerna.

EU ger tullättnader för utvecklingsländers export av vissa varor till EU genom det allmänna preferenssystemet, Generalised System of Preferences (GSP).

Läs mer om GSP vid import.

Engelska

"The exporter...(Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... [1] preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Franska

L'exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [1] au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d’origine satisfait est ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Spanska

El exportador … (Número de exportador registrado) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... [1] en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Fakturadeklaration

Om sändningens värde är under 6 000 euro kan en exportör i ett GSP-land istället välja att upprätta en fakturadeklaration enligt en fastställd lydelse.

Engelska

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community and ........   

................................................
(Ort och datum)

................................................
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

Franska

L'exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ....... au sens de règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne et ......

................................................
(Ort och datum)

................................................
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

Spanska

El exportador de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y ….

................................................
(Ort och datum)

................................................
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

Uppdaterad: 2017-09-21


4000