Tullverket

EDI - frågor och svar

Vad är en teknisk bilaga?

En teknisk bilaga är knuten till företagets huvudtillstånd för EDI, vanligtvis TVEUP. Den kan även finnas i TVEUT, TVEUS eller TVEMU.  I denna framgår de tekniska förutsättningarna för företagets kommunikation med Tullverket bl.a. vilken programvara ni använder och uppgifter om kommunikationsplatsen. Varje teknisk bilaga är unik. Ett företag kan ha en eller flera tekniska bilagor beroende på era behov. Om det finns fler än en teknisk bilaga så särskiljs dessa genom olika vidareadresser. 

När behöver jag en ny teknisk bilaga?

Ett företag kan ha en eller flera tekniska bilagor beroende på företagets behov. En del företag har en bilaga för produktionsflödet och en för teständamål. Ifall ni byter programvara behöver du ansöka om en ny teknisk bilaga. Ibland kan företaget behöva en ny bilaga ifall ni byter kommunikationslösning. Hör med din systemleverantör vad som är bäst alternativ för ditt företag.

Vilka uppgifter behöver Tullverket för att upprätta en teknisk bilaga?

 Företagets namn och adress, Eori-nummer, säkerhetskontaktperson, aktuell programvara och systemleverantör, OFTP-EDI kod samt eventuell vidareadress.

Jag kommer inte in i Tullverkets företagstestmiljö!

När ditt företag har fått EDI-tillstånd första gången och tekniska bilagan registrerats skickar Tullverket även ut två brev om lösenord, så kallade Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs. Dessa lösenord behöver läggas in i ert system för att företaget ska komma igång och kunna kommunicera med Tullverket på den aktuella bilagan. Företaget behöver även ha installerat korrekta signeringscertifikat.

Vad är Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs?

När ditt företags tillstånd beviljas, och varje gång en ny teknisk bilaga registreras skickar Tullverket även två separata brev med lösenord. Tillståndshavaren (säkerhetskontaktperson) får ett brev och ett skickas till kontaktpersonen för kommunikationsplatsen. För att kunna kommunicera med oss måste företaget lägga in lösenorden från dessa bekräftelser i din programvara. Det ena är till parten så kallad UNB-kuvert och det andra lösenord för kommunikationsplats.

Jag saknar ett brev om lösenord för EDI uppkoppling (UNB lösenord) kan ni skicka en ny?

Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs, det vill säga UNb-kuvert och kommunikationsplats kan endast skickas ut per brev till registrerade kontaktpersoner för aktuell tekniska bilaga. Har ditt företag eller kommunikationsplatsen inte fått något av breven kontakta IT-support för ett nytt utskick.

Vilka ändringar ska jag anmäla till Tullverket?

Förändringar som påverkar förutsättningarna som ligger till grund för tillståndet ska anmälas till Tullverket. Det gäller byte av programvara och eller kommunikation, byte av säkerhetskontaktperson och eller byte av signeringskontaktperson; byte av företagets namn-och adress. Vid fusion eller byte av organisationsnummer och eori-nummer behöver ditt företag ansöka om nya tillstånd.

Jag ska byta kommunikationsplats, hur ska jag göra?

Företaget ska ansöka om att byta kommunikationsplats. Byte ska anmälas till Tullverket så att vi vet vem vi kan kontakta vid eventuella driftstörningar. Det finns två olika alternativ för byte av kommunikation. Du kan antingen byta på befintlig bilaga och då behöver i normalfallet endast kommunikationstester genomföras. Du kan även byta kommunikation på en ny teknisk bilaga. Då behöver du göra ordinarie tester inför produktionssättning av nya teknisk bilaga.

Läs mer på sidan för komplettering av tillstånd.

 Jag använder inte gamla tekniska bilagan och kommunikationsplatsen längre – vad ska jag göra?

När gamla tekniska bilagan har upphört att användas ska företaget anmäla inaktivering av denna till Tullverket. Inaktiveringen innebär att utfärdade produktionsmedgivanden blir ogiltiga.  Kontakta EDI-tillstånd för inaktivering.

Jag ska byta systemleverantör vilka tester behöver jag göra?

Om företaget sedan tidigare har tillstånd och ska byta system till ett annat godkänt EDI-system behöver företaget endast göra en kommunikationstest för att få fortsätta använda de meddelanden ni redan har produktionsmedgivande för. Under förutsättning att det nya EDI-systemet är godkänt för de aktuella meddelandena. När företaget har fått testtillstånd och aktiverat kommunikationen m.h.a lösenord för systemdokumentation skickar ni ett valfritt meddelande till Tullverkets företagstestmiljö för att verifiera att det fungerar. Om företaget vill ta emot prenumerationsmeddelanden ska ni även testa att ni kan ta emot filer. Meddela tull-id till EDI-testfunktionen och/eller begär att få ta emot testfiler för aktuellt meddelande. För vissa meddelanden kan ni också behöva skicka in utskrifter för granskning innan godkännande. 

Mitt företag har aldrig haft EDI förut. Vad behöver jag göra för att skicka meddelande i produktion?

Om ditt företag inte har haft tillstånd sedan tidigare och ska använda ett system som har godkända tester ska ni göra slutprov för de meddelanden företaget avser att använda innan produktionsmedgivandet kan utfärdas.

Jag vill testa nya meddelanden och EDI-tillstånd med befintlig programvara hur gör jag?

Om ditt företag inte har tillstånd för det nya meddelandet så behöver du ansöka om detta.  Hänvisa på blanketten till befintlig teknisk bilaga och programvara. Har du TVEUP och produktionsmedgivande för import så kan du däremot testa tullager- och exportmeddelanden utan att ansöka om detta i förväg.

Mitt företag behöver en ny tull-id-serie. Hur gör jag?

Har företaget behov av en ny tull-id-serie kan du ansöka om detta. På ansökan noterar du anledningen till kompletteringen under "Annan anledning" och anger att du vill ha ny tull-id-serie.

Vad är en tull-id-serie?

Företaget tilldelas en tull-id-serie första gången ni får ett tillstånd för EDI, vanligtvis TVEUP. I samband med att företaget överför ett ärende till Tullverkets system ska ärendet förses med ett tull-id. Varje enskilt tull-id får bara användas en gång med undantag från ett ärende som innehåller kompletterande uppgifter till ett tidigare ärende. Där anges samma tull-id som i det ursprungliga. Varje tull-id ska kompletteras med en checksiffra. H

Hur ni ska beräkna checksiffran framgår av EDI- stöddokumentation.

Tull-id ska alltid anges med 10 tecken. Det vill säga skriv ut mellanliggande nollor och checksiffran. Bokstäver som förekommer i ett tull-id ska alltid anges med versaler.

Vad menas med UNB-adress?

Det är ett annat ord för Avsändaradress som användas i de elektroniska meddelandena för att identifiera avsändaren. Adressen består av organisationsnummer och eventuellt vidareadress.

Mitt företag har produktionsmedgivande för tullager och vill börja skicka exportdeklarationer med samma system. Behöver jag söka nytt tillstånd?

Eftersom företaget redan har TVEUP-tillståndet behöver du inte ansöka om nytt tillstånd utan kan skicka slutprov direkt till EDI-testfunktionen. Tillståndet innebär att du får testa och gå i produktion med import, export, lager och aviseringsmeddelanden.

Jag vill testa godkänd avsändare och har redan produktionsmedgivande för godkänd mottagare med samma system, behöver jag söka nytt tillstånd?

Eftersom du redan har TVEUT tillståndet behöver du inte ansöka om nytt tillstånd utan kan skicka slutprov direkt till EDI-testfunktionen.

Jag vill få produktionsmedgivande för fler meddelandetyper inom export hur gör jag?

Har ditt företag tillståndet TVEUP och vill testa på befintlig teknisk bilaga så kan du skicka slutprov för de nya meddelandena till  EDI-testfunktionen för granskning

Varför får jag inte igenom mina deklarationer trots att har fått meddelande om godkända tester?

Meddelandet från EDI-testfunktionen innebär inte per automatik att ni kan skicka meddelandena i produktion.  Även andra villkor kan behöva vara uppfyllda. Ni kan börja skicka och ta emot era ärenden i produktion när ni fått ett beslut om produktionsmedgivande. Detta skickas med posten.

Jag får inte igenom mina deklarationer trots att jag har produktionsmedgivande.

Det kan vara så att företagets signeringscertifikat behöver uppdateras.  

Läs mer på Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

Det kan också bero på att ditt företag inte har nödvändiga verksamhetstillstånd som behövs för att kunna skicka vissa meddelanden. Tänk på att om du är ombud krävs även TVOMB registrering.

Se vilka andra tillstånd som krävs.

Innan du kontaktar Tullverkets IT-support bör du i första hand vända sig till er kontakt­person inom företaget för att först försöka lösa problemet. Om företaget anlitar en VAN-operatör ska du först vända sig dit för att försäkra sig om att datafilen verkligen har överförts till Tullverkets system innan IT-support kontaktas. När du gör en felanmälan ska ni kunna lämna uppgift om företag, tull-id/LRN,  över­förings­referens/MessageId, organisationsnum­mer, datum, klockslag och er VAN-operatör.

Vilka tillstånd krävs för att jag ska kunna skicka ett meddelande i produktion?

Vad är ett produktionsmedgivande?

I beslut om produktionsmedgivande framgår datum när ditt företag kan börja sända meddelande som är godkända i test till Tullverkets produktionsmiljö eller, i förekommande fall, ta emot meddelanden. För prenumerationsmeddelanden från Tullverket krävs även andra registreringar i Tullverkets system för att meddelande ska kunna skickas. Kopplingen för prenumerationen ska anmälas till Tullverket.

Vad är ett prenumerationsmeddelande?

För att kunna ta emot vissa meddelandet i produktion så behöver antingen godslokalkod, lastplatskod eller deklarant kopplas. De flesta produktionsmeddelanden kan även skickas till en tredje part om en fullmakt finns.  Företag som ska ta emot meddelandet behöver anmäla kopplingen till Tullverket. Detta kan göras löpande. En prenumeration för en deklarant och godslokalkod kan bara läggas upp till en mottagare i taget.

Du anmäler kopplingen på särskild blankett som finns på sidan för Produktionsmedgivande.

Hur anmäler jag komplettering eller borttag till olika prenumerationsmeddelande i produktion?

Företag som ska ta emot meddelandet behöver anmäla komplettering och ändring till Tullverket. En prenumeration kan bara läggas upp till en mottagare i taget. 

Du anmäler kopplingen på särskild blankett som finns på sidan för Produktionsmedgivande.

Varför får jag inte längre meddelande om UTL för min godslokalkod, jag får den för CWPR ?

Det kan vara olika orsaker. Det kan vara så att du har anmält godslokalkoden för CWPR-meddelandet men har inte anmält den för koppling till UTL. Tänk på att ändringar gällande godslokalkod i företagets lagertillstånd/beslut om annan godkänd plats kan påverka registreringen för UTL, CWPR, CWRA eller TSPR. Ändringar för registrering ska anmälas separat till EDI-tillstånd. 

Kan mitt företag ha två system igång parallellt under en övergångsperiod?

Ifall ett byte av system pågår så företaget kan stegvis gå över till helt ny bilaga. Företag har olika lösningar vid övergångar, hör med din systemleverantör vad som passar din verksamhet bäst. Notera brytpunkten för tull-id-serie mellan de olika systemen. Vi rekommenderar att import och tillhörande meddelanden (UTL, ZKH) flyttas över samtidigt. Tänk på att godslokakoder (UTL, tullagermeddelanden) och deklaranter (ZKH) kan bara vara registrerade på en teknisk bilaga i taget.

Mitt företag har EDI-tillstånd och är i produktion men behöver använda testmiljön för att lära upp ny personal, kan jag det?

Efter produktionssättningen har du fortsatt möjlighet att skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö. Hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i din programvara att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden. När du skickar testärenden är det mycket viktigt att testindikatorn i systemet används.

Skicka ärenden mot Tullverkets företagsmiljö.

Det är så många steg för att gå i produktion - vad är kortfattat de viktigaste delarna?

Dessa steg ska du göra både om du är ny tillståndshavare eller vill komplettera befintliga tillstånd med ny teknisk bilaga:

  • Ansök om tillstånd
  • Se till att du har beställt och installerat nödvändiga signeringscertifikat
  • Installera lösenord för systemdokumentation
  • Testa och skicka slutprov - invänta godkännande
  • Anmäl eventuell koppling av prenumerationsmeddelande
  • Få beslut om produktionsmedgivande

Varför behöver jag ange en vidareadress eller reverse routing address på ansökan?

Om företaget redan har en EDI- uppkoppling och ska ansöka om en ny teknisk bilaga så behöver de olika kommunikationerna särskiljas. Detta görs med hjälp av en unik vidareadress. Avsändaradress i de elektroniska meddelandena består av organisationsnummer och eventuell vidareadress

Vad menas med vidareadress eller reverse routing adress?

Vidareadress består av max 14 valfria tecken, alfanumeriskt, ÅÄÖ får inte ingå. Om det finns flera tekniska bilagor i tillståndet måste de skiljas åt med olika vidareadresser. Avsändaradress i de elektroniska meddelandena består av organisationsnummer och eventuell vidareadress som används så här:      

EDIFACT Organisationsnummer::vidareadress

XML <wsa:From><wsa:Address>urn:iso:6523:icd:0007:Organisationsnummer </wsa:Address></wsa:From> i kombination med <eia:ReverseRoutingAddress>vidareadress</eia:ReverseRoutingAddress>

Vad innebär det att vara säkerhetskontaktperson?

En säkerhetskontaktperson är anställd hos tillståndshavaren. Personen har bland annat fullmakt att underteckna ansökningar om komplettering av tillståndet. När Tullverket vill ha kontakt med tillståndshavaren angående användaridentitet på lämnade elektroniska dokument, kontaktar vi säkerhetskontaktpersonen. Personen är även mottagare av ett av breven Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs som skickas när tillståndet beviljas och tekniska bilagan registreras.

Kan vi ha flera kontaktpersoner som säkerhetskontaktperson?

Tullverket behöver bara en kontaktperson för denna roll.

Vår säkerhetskontaktperson har slutat på företaget – hur anmäler vi en ny?

På kompletteringsblanketten tv 404.18 anmäler företaget en ny säkerhetskontaktperson och den nya säkerhetspersonens kontaktuppgifter. Ifall ni har flera tekniska bilagor så ska det framgå i ansökan vilken bilaga personen ska ansvara för. Är personen även kontaktperson för drift/kommunikation för aktuell teknisk bilaga så ska även en ny anmälas för denna roll.

Vad innebär det att vara Kontaktperson för signeringscertifikat?

Det är endast företagets anmälda kontaktpersoner som har behörighet att beställa certifikat till företaget. Personen ansvarar för att beställa ett nytt Företagets signeringscertifikat när giltighetstiden är på väg att gå ut samt ta emot och installera certifikaten i företagets EDI-system, liksom ta emot information som rör certifikaten via e-post från Tullverket.  Kontaktpersonen behöver inte vara anställd hos tillståndshavaren.

Kan vi ha flera kontaktpersoner som har hand om signeringscertifikat?

Tullverket rekommenderar att ditt företag anmäler fler än en kontaktperson för att inte hamna i ett personberoende och riskera att missa till exempel påminnelser om uppdateringar. 

Vad ansvarar kontaktperson för kommunikations- och driftstörningar för?

Detta är en person på kommunikationsplatsen som Tullverket kan kontakta om det uppstår tekniska problem eller de meddelande ni skickar inte blir korrekta. Personen är mottagare av ett av breven Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs som skickas när tillståndet beviljas och tekniska bilagan registreras. En kontaktperson och kontaktuppgifter ska alltid anges. Om företaget använder en tredje part som kommunikationsplats så ska kontaktpersonen vara från detta företag.

Vad är skillnaden mellan säkerhetskontaktperson, kontaktperson för kommunikations- och driftsstörningar och kontaktperson för signeringscertifikat? 

Kontaktperson på ansökan är den person på det sökande företaget som sköter ansökan av tillståndet.  Säkerhetskontaktperson  är anställd hos tillståndshavaren och har fått fullmakt att hantera komplettering av tillståndet. När Tullverket vill ha kontakt med företaget angående EDI-tillståndet eller för användaridentitet på lämnade elektroniska dokument, kontaktar vi säkerhetskontaktpersonen. Kontaktperson för kommunikation/ driftsstörningar är den som Tullverket kan kontakta om det uppstår tekniska problem eller de meddelanden ni skickar inte blir korrekta. Detta kan vara en person på ert företag eller hos den tredje part ni eventuellt använder för er kommunikationslösning. Kontaktperson för signeringscertifikat är den eller de personer som får fullmakt att beställa och hantera certifikat för er säkerhetslösning och ha kontakt med Tullverket i sådana frågor för er räkning. Det kan vara någon hos tillståndshavaren eller hos en tredje part.

Varför behöver vi olika typer av signeringscertifikat?

För att företaget ska skydda innehållet i de tullmeddelanden som överförs till Tullverket mot förvanskning så finns två typer av signeringscertifikat som regelbundet behöver uppdateras:  Tullverkets signeringscertifikat  används för att ta emot meddelanden från Tullverket.  Företagets signeringscertifikat  används för att sända meddelanden till Tullverket. Om inte företaget har uppdaterade certifikat riskerar du stopp i företaget test- och produktionsflöde.

Läs mer om signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

Jag har fått mail om att uppdatera företagets signeringscertifikat. Vad innebär det?

Som anmäld signeringskontaktperson skickar Tullverket meddelande 8 veckor innan företagets unika signeringscertifikat blir ogiltigt. Certifikatet är giltigt i 14 månader och måste bytas ut regelbundet. Du behöver beställa ett nytt certifikat innan det gamla går ut annars riskerar du stopp i företaget test- och produktionsflöde.

Läs mer om hur du beställer ett nytt signeringscertifikat.

Jag har fått mail om att uppdatera Tullverkets signeringscertifikat vad innebär det? 

För att ta emot meddelanden från Tullverket behöver ni installera Tullverkets signeringscertifikat. Certifikatet är giltigt i 14 månader och måste bytas ut regelbundet. När Tullverket byter ut sitt signeringscertifikat meddelas detta också via e-post till alla anmälda kontaktpersoner för signeringscertifikat. Certifikatet laddas ner från tullverket.se. 

Läs mer om signeringscertifikat.

Vad menas med signeringsmetod?

Tullverket tillämpar ett PKI-baserat säkerhetskoncept. Det innebär att företaget ska skydda innehållet i de tullmeddelanden som överförs till Tullverket mot förvanskning med hjälp av ett PKI-baserat signeringscertifikat. Det finns två typer av signeringscertifikat som regelbundet behöver uppdateras: Tullverkets signeringscertifikat, som används för att ta emot meddelanden från Tullverket. Det finns att hämta på tullverket.se. Företagets signeringscertifikat, som används för att sända meddelanden till Tullverket. Det här certifikatet beställer du från Tullverket. 

Läs mer om signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

Det är viktigt att hålla nödvändiga signeringscertifikat för PKI uppdaterade annars riskerar du stopp i företagets test- och produktionsflöde.

Vad är en kommunikationsplats?

En kommunikationsplats kan finnas på ditt företag eller så kan företaget anlita en tredje part för kommunikationen av meddelanden till och från Tullverkets EDI-system. En tredje part kan vara en servicebyrå, en så kallad VAN-operatör eller IT Service Provider som säljer denna typ av tjänster.  Använder ditt företag en IT Service Provider så behöver ni skicka in en fullmakt Certification of entrusted IT Service Provider innan tillståndsgivning. Mall för detta finns hos din systemleverantör. 

Ange endast adress och kontaktuppgifter på ansökan  ifall kommunikationsplatsen hanteras av en tredje part. Kontaktperson ska alltid anges.

Vad är OFTP EDI-kod? 

Anges på ansökan för att identifiera kommunikationsplats för tekniska bilagan. Koden består av max 25 tecken och har ett särskilt utförande. Systemleverantören kan bistå med detta vid behov.

a) Ange den OFTP EDI-kod (SSID) som kommer att användas. Med denna kod går det att identifiera abonnenten. Enligt den OFTP-standard som publicerats av Odette (även publicerad som RFC 5024 av IETF) ska identiteten på de olika parterna i en OFTP-överföring kunna säkerställas genom en identifieringskod som är baserad på ISO-6523 med formatet a1+n4+an14+an6.

Det finns flera olika utfärdarorganisationer som fungerar som ICD-organisationer (International Code Designator). Förteckningen över ICD-organisationer administreras av British Standards Institute. I Sverige är den vanligaste ICD-koden "0007", vilket står för ett svenskt organisationsnummer.

Exempel på en OFTP EDI-kod (SSID) baserad på ICD-koden "0007": O000700009999999999XXXXXX

där: O = kvalificerare som hänvisar till Odette

0007 = ICD-koden för Skatteverket

00009999999999 = svenskt organisationsnummer

XXXXXX = intern alfanumerisk kod. De alfatecken som är tillåtna är A-Z, och de ska anges med versaler.

Det här formatet på OFTP-adressen måste användas. Företag etablerade i andra länder kan ta kontakt med den nationella Odette-organisationen om det finns en sådan, med Odette International eller med sitt nationella standardiseringsorgan.

b) Ange en SFID-kod (frivillig uppgift). Ett företag kan välja att ha två olika SFID-koder för olika vidareadresser, men koderna ska följa reglerna för OFTP-adresser. En angiven SFID-kod kommer att användas i båda riktningarna.

Behöver jag lagra datauppgifterna på något sätt för det gamla systemet när jag byter programvara?

Lämnar företaget elektroniska deklarationer som deklarant ska styrkande handlingar som ni inte lämnar till Tullverket eller som återläm­nas av Tullverket förvaras  på ett säkert sätt och i sådan ordning att de med utgångs­punkt från tull-id är lätt tillgängliga för Tullverket vid revision och kontroll. Handlingar ska sparas i fem år efter utgången av det år då tulldeklarationen togs emot av Tull­verket. Om det föreskrivs i lag eller annan författning att vissa uppgifter ska förvaras längre tid gäller den föreskriften.

Lämnar företaget elektroniska deklarationer som ombud för deklarant gäller följande: Styrkande handlingar som ni inte lämnar till Tullverket ska efter 30 dagar räknat från den taxebe­stäm­mande dagen överlämnas till deklaranten. Ni måste dock ha deklarantens tillstånd för att ni ska få förvara räken­skaps­materi­al och andra  handlingar som deklaranten är skyldig att bevara enligt bokföringslagen (7 kap. 2§ bokföringslagen (1999:1078).

Bestämmelserna om bevarande av uppgifter ställer inte krav på att uppgifterna ska bevaras på en viss plats. 

Uppdaterad: 2020-01-03


4000