Tullverket

EDI – Valideringstjänst för XML-meddelanden

Valideringstjänsten är en webbaserad självbetjäningstjänst som innebär att systemleverantörer och andra företag som utvecklar egna lösningar för uppgiftslämning kan ladda upp sina XML-meddelanden för test. Tjänsten kompletteras efterhand som fler meddelanden tas fram. Användarhandledning till tjänsten återfinns under hjälp i tjänsten.

Följande meddelanden kan testas:

Tullager - ansvarig för förfarandet (SCTS-CWHOP)

  • Tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet, schema för komplett tulldeklaration. Samma schema gäller för "Standardtulldeklaration" (CWDS), "Standardtulldeklaration i förväg" (CWDP), "Rättning av Standardtulldeklaration i förväg" (CWDR) och "Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration" (CWDC).
  • "Anmälan om varors ankomst" (CWDA, aktivering av deklaration inlämnad i förväg).

Tullager - tillståndshavare (SCTS-CWHOA)

  • "Acceptansmeddelande från tillståndshavare" (CWAC, svar på acceptansförfrågan)
  • "Avvikelserapport" (CWDI).

Här hittar du Valideringstjänsten

Sidan uppdaterades: 2020-09-14

Vad är ändrat:

Språklig justering


4000