Tullverket

EDI slutprov för systemutvecklare

Här hittar du de slutprov som ska användas när en systemleverantör eller företag som utvecklar system för eget bruk vill få godkända tester av Tullverket.

För att systemleverantörer ska få sina godkända tester för EDI-meddelanden krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde. Endast de system vars slutprov godkänts av Tullverket kommer att publiceras på tullverket.se om ni så önskar.

Att tänka på vid systemutveckling och tester

 • Använd alltid testflagga.
 • Inga stora filer, batchar eller volymtester får skickas i företagstestmiljön.
 • Vid eventuella motsägningar mellan exempelfiler, testfall och de tekniska specifikationerna är det de tekniska specifikationerna som gäller.
 • Förändringar av befintliga samt nya slutprov kan komma att publiceras på Tullverket.se vid behov.

När slutproven är utförda med förväntat resultat meddelar du detta till EDI-testfunktionen med e-post. Ange företagets organisationsnummer, slutprov nr, tull-id samt vilket system/version som är installerad. Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det incidentnummer (INC) som du fått med informationen om företagets tillstånd.

Här når du EDI-testfunktionen med e-post.

Tullager

Här kan du läsa mer om tullagerförfarandet.

Tillstånd

Privat tullager, EUCWP
Allmänt tullager typ 1, EUCW1
Allmänt tullager typ 2, EUCW2

Godslokalkoder

Vår rekommendation är att ni begär egna godslokalkoder för teständamål. Kontakta edi.test@tullverket.se för att erhålla egna godslokalkoder samt upplägg av prenumerationer. Meddela vilken tillståndstyp, prenumeration samt vilken teknisk bilaga som avses.

Testfall som används vid genomförande av slutprov:

Testfall 1 CWDS privat tullager med ombud, version 1.6PDF (2018-05-02)
Testfall 2 CWDS allmänt tullager med ombud, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 3 CWDS privat tullager egen godslokalkod, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 4 CWDS allmänt tullager med fel, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 6 CWDP privat tullager standarddeklaration i förväg med efterföljande rättning, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 7 CWDP allmänt tullager standarddeklaration i förväg med efterföljande rättning, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 8 CWDS allmänt tullager standarddeklaration med efterföljande CWDC ändrad uppg, version 1.3Word (2019-10-10)
Testfall 9 CWRA acceptansförfrågan CWAC acceptansmeddelande CWAC ändrad uppg, version 1.3Word (2019-10-10)
Testfall 10 CWDI, avvikelserapport version, 1.4PDF (2018-05-02)
Testfall 11 CWPR, medgivande om utlämning version, 1.3PDF (2018-04-26)

Slutprov -  Hänförande till tullagerförfarandet  enligt teknisk specifikation SCTS-CWHOP

För att bli godkänd för tester avseende ”Hänförande till tullagerförfarandet” ingår tester av nedanstående paket. Paket 1 som avser standardtulldeklaration som lämnas vid ankomst är obligatoriskt. Paket 2 som avser standardtulldeklaration som lämnas i förväg är frivilligt.

Paket 1 – Hänförande till tullagerförfarandet – standardtulldeklaration vid ankomst (obligatoriskt paket)

CWDS – Hänförande till tullagerförfarandet – Standardtulldeklaration
CWDF – Hänförande till tullagerförfarandet – Frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket)
CWDC – Hänförande till tullagerförfarandet – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWAP – Hänförande till tullagerförfarandet – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Slutprov för paket 1 innebär att genomföra testfall 1, 2, 3, 4 och 8  med förväntat utfall.

Paket 2 – Hänförande till tullagerförfarandet – standardtulldeklaration i förväg (frivilligt paket).

CWDP – Hänförande till tullagerförfarandet – Standardtulldeklaration i förväg
CWDR – Hänförande till tullagerförfarandet – Rättning av ’Standardtulldeklaration i förväg’
CWDA – Hänförande till tullagerförfarandet – Anmälan av varors ankomst
CWDF – Hänförande till tullagerförfarandet – Frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket)
CWDC – Hänförande till tullagerförfarandet – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWAP – Hänförande till tullagerförfarandet – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Slutprov för paket 2 innebär att genomföra testfall 6, 7 och 8 med förväntat utfall.

Slutprov – Tillståndshavaren enligt teknisk specifikation SCTS-CWHOA

Nedanstående slutprov som berör tillståndshavaren av ett tullager kan utföras och godkännas separat.

Allmänt lager (när deklarant och tillståndshavare är olika aktörer)
Slutprov CWRA/CWAC/CWAA innebär att genomföra Tullager – testfall 9 med förväntat resultat.
CWRA – Tullager – Acceptansförfrågan (skickas av Tullverket).
CWAC – Tullager – Acceptansmeddelande (skickas av tillståndshavare).
CWAA – Tullager – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Allmänt och privat lager
Slutprov CWDI innebär att genomföra Tullager – testfall 10 med förväntat resultat.
CWDI  – Tullager – Avvikelserapport till Tullverket (skickas av tillståndshavare).

Slutprov CWPR innebär att genomföra Tullager – testfall 11 med förväntat resultat.
CWPR – Tullager – Medgivande om utlämning (skickas av Tullverket).

Du kan även komma att få ta emot särskilt utvalda meddelanden som syftar till att verifiera att ni kan skicka korrekta kvittenser på mottagna meddelanden. Dessa meddelanden kan innehålla olika typer av felaktigheter och era kvittenser förväntas peka ut dessa fel. Kontakta EDI-test för att testa detta.

Tillfällig lagring

Här kan du läsa mer om anläggning för tillfällig lagring.

Tillstånd till Anläggning för tillfällig lagring, EUTST

Meddelanden för system till systemlösning - tillståndshavare anläggning tillfällig lagring:

TSPR - Anläggning för tillfällig lagring, medgivande om bortförande är ett meddelande
som genereras när varor som ligger på en anläggning för tillfällig lagring hänförs
och frigörs till tullagerförfarandet.

Prenumerationsmeddelanden

TSPR – Medgivande om bortförande

Slutprov anläggning för tillfällig lagring

Slutprov beställs genom att skicka en e-post till EDI-test som skickar ett testmeddelande vilket ert system ska kvittera. I de flesta fall behöver inte en egen godslokalkod användas men finns behovet att testa med egen kod kontakta EDI-testfunktionen.

Medgivande om bortförande – tillståndshavare:

Här hittar du slutprov TSPR, version 1.1PDF (2018-05-04)

Export

Tillstånd

Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna, TVZEM
Beslut om godkänd plats vid export, TVEXP
Tillstånd för att ta emot klareringsbevis export, TVEKB

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön.

Lastplatskod

För att en ZKB ska genereras behöver en egen kod anges. Koden ZZ2 som endast finns i företagstestmiljön kan användas men genererar ingen ZKB. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av en egen lastplatskod.

Standardtulldeklaration i förväg, UNU

 • Utför slutprov UNU, URT, UKO

Gå hit för att läsa Slutprov UNU,version 3.2PDF (2019-09-11)

URT - rätta valfri uppgift
UKO - skapa ett ärende med egna uppgifter

Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna, UGE

 • Utför de fyra slutproven för UGE
 • Utför de två tekniska slutproven
 • Ta emot ett antal ZEM meddelanden
 • Ta emot ett antal ZKB meddelanden

De av Tullverket utskickade uppgifterna i ZEM utgör underlag för det EAD/ELoI som skrivs ut. Ett ZEM-meddelande kan även användas för att ta emot en sista version av en klarerad UNU.

Här hittar du slutprov 1 UGE version 2.2Word (2019-04-01
Här hittar du slutprov 2 UGE version 2.2Word (2019-04-01)
Här hittar du slutprov 3 UGE version 2.2Word (2019-04-01)
Här hittar du slutprov 4 UGE version 3.1Word (2019-04-01)

Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) samt varupostlistan (ELoI) i original.

Märk kuvertet med ärendenummer och skicka till:

Tullverket, IT-avdelningen
EDI-testfunktionen
Aurorum 3, 977 75 LULEÅ

Utskriftsinformation om exportföljedokumentet EAD

Jämförelsedokument ZEM och EAD ELoI version 1.1 (2013-08-12)PDF
Information och kompletterande råd om EAD2 version 1.3 (2013-08-12)PDF
Guidelines för the printout of EAD (information) (2009-05-18)PDF
Guidelines for the printout of EAD (data) (2009-05-18)PDF
EAD-förlaga på engelska (2009-07-16)Excel
EAD-förlaga på svenska (2009-07-16)Excel
EAD List of Items på engelska (2009-07-16)Excel
EAD Varuförteckning (2009-07-16)Excel

Observera att följande dokument är exempel. Uppgifter i fältet för särskilda uppgifter (44/2) saknas. Dokumenten följer inte exakt de råd som vi publicerat då utskrifterna har skapats efter att råden skrevs.

EAD-utskriftsexempel, slutprov 1 UGEPDF
EAD-utskriftsexempel, slutprov 2 UGEPDF  
EAD-utskriftsexempel, slutprov 3 UGEPDF  

Tekniska slutprov

Tekniskt slutprov 1, UGE maximalt utfyllda fält och repetitioner version 1.7Word (2019-04-01)
Tekniskt slutprov 2, UGE flera ärenden i en överföring version 1.7Word (2019-04-01)

Elektroniskt exportmedgivande, ZEM

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett antal ZEM meddelanden som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Elektroniskt klareringsbevis export, ZKB

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett antal ZKB meddelanden som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

De uppgifter som är obligatoriska i de fall ni vill att ett ZKB ska genereras är följande:

 • Klareringsenhet, segment RFF+CLU (anges i meddelandets huvud), exempelvis bokningsnummer vid export med fartyg eller AWB-nummer vid export med flyg.
 • Containernummer (fält 31), segment CST. RFF+AAQ, vid export med fartyg.
 • Lastplatskod, segment LOC+9, för viss bestämd plats hos mottagare i utskeppningshamn eller vid flygplats.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export

För att bli godkänd för tester avseende anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och för förenklad deklaration export ska slutprov för ALE och UFF godkännas.

Från och med 1 maj 2019 används inte exportföljedokumentet för anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export.

Tillstånd

Tillstånd till förenklad deklaration, EUSDE
Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid export, EUEIR
Tillstånd för att ta emot klareringsbevis export, TVEKB

Dessa två dokumentkoder är obligatoriska att deklarera i Bilagda handlingar för både ALE och UFF:

 • 6RDE Registrering i deklarantens bokföring export
 • 6FDE Förenklad deklaration export

Tullverket kommer att använda dessa för att validera att uppgiftslämnaren har rätt tillstånd, EUEIR eller EUSDE.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export, ALE

ALE slutprov 1A EUEIR version 4.1Word (2019-04-28)

ALE slutprov 1B EUSDE version 4.1Word (2019-04-28)

ALE med fel

ALE slutprov 2A EUEIR version 4.1Word (2019-04-28)

ALE slutprov 2B EUSDE version 4.1Word (2019-04-28)

Tekniskt slutprov, ALE

Tekniskt slutprov AVI ALE max utfyllda fält och repetitioner 3.1PDF (2016-06-14)

Export kompletterande tulldeklaration, UFF

UFF Slutprov 1A EUEIR version 4.0Word (2019-04-28)

UFF Slutprov 1B EUSDE version 4.0Word (2019-04-28)

UFF med fel

UFF Slutprov 2A EUEIR version 4.0Word (2019-04-28)

UFF Slutprov 2B EUSDE version 4.0Word (2019-04-28)

Bifoga skärmdump för att visa felutpekning i UFF.

Elektroniskt klareringsbevis export, ZKL

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett antal ZKL meddelanden som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

De uppgifter som är obligatoriska i de fall ni vill att ett ZKL ska genereras är följande:

 • Klareringsenhet, segment RFF+CLU (anges i meddelandets huvud), exempelvis bokningsnummer vid export med fartyg eller AWB-nummer vid export med flyg.
 • Containernummer (fält 31), segment CST. RFF+AAQ, vid export med fartyg.
 • Lastplatskod, segment LOC+9, för viss bestämd plats hos mottagare i utskeppningshamn eller vid flygplats.

Import

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön, alternativt kontakta EDI-testfunktionen för registrering av egen godslokalkod.

Normalförfarande, DNU/DNK

Gå hit för att läsa Slutprov DNU/DNK version 2.1Word (2019-06-11)

DRT – rätta valfri uppgift
DBK – begär klarering av DNU eller DRT
OMP – omprövning av klarerat ärende

 • Skicka in samtliga ärendeuppgifter och varuposter. De nya varuposterna ersätter de tidigare. Fältet ”Särskilda upplysningar” är obligatoriskt. Orsak, önskemål och vilken eller vilka varuposter som ändrats ska lämnas på varupost 1.

Tekniska slutprov, DNK

Här hittar du slutprov DNK maximalt utfyllda fält och repetitioner, version 2.0.2PDF

Här hittar du slutprov DNK flera meddelandenPDF

Förenklat deklarationsförfarande, med begäran om klarering, HNU/HNK

Här hittar du slutprov HNU/HNK version 2.1Word (2019-06-11)
HRT – rätta valfri uppgift
HBK - begär klarering av HNU eller HRT

Förenklat deklarationsförfarande, kompletterande deklaration, TNU

Gå hit för att läsa Slutprov TNU version 1.1Word (2019-06-11)
TRT – rätta valfri uppgift

Elektronisk utlämningssedel, UTL

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett antal UTL meddelanden som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt. Ni kommer även att få ta emot ett UTL meddelande som ni i ert system ska skriva ut och skicka in via e-post (exempelvis i PDF-format) till EDI-testfunktionen för granskning.

Genom att skicka testärenden med meddelande HNK eller DNK kan elektroniska utlämningssedlar (UTL) skapas, förutsatt att en godslokalkod finns registrerad i företagstestmiljön. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av godslokalkod.

Elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration, ZKH

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får ta emot ett antal ZKH meddelanden som ert system ska kvittera korrekt samt ett ZKH meddelande som ska skrivas ut och skickas in via e-post (exempelvis i PDF-format) till EDI-testfunktionen för granskning.

Genom att skicka testärenden med meddelande HNK där ni anger er själva som deklarant kan klarerad förenklad deklaration (ZKH) skapas. Förutsättningen är att ert organisationsnummer finns registrerad i företagstestmiljön för prenumeration av ZKH. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av organisationsnummer.

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring

För att bli godkänd för tester avseende anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring ska samtliga slutprov för ALI och TQN godkännas.

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import, EUEIR.
Slutprov anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring, ALI.

Gå hit för att läsa Slutprov ALI version 4.0Word (2019-04-01)
Gå hit för att läsa Slutprov ALI med ZSK version 4.0Word (2019-04-01)
Gå hit för att läsa Slutprov ALI med fel , version 4.0Word (2019-04-01)
Gå hit för att läsa Tekniskt slutprov ALI max utfyllda fält och repetitioner 2.0PDF (2015-01-27)

Slutprov anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring, kompletterande tulldeklaration, TQN

Gå hit för att läsa Slutprov TQN version 1.1Word (2019-06-11)

TQR – rätta valfri uppgift

Gå hit för att läsa Slutprov TQN felutpekning , version 1.1Word (2019-04-01)

Minst 2 stycken korrekta MRN-nummer och 2 stycken MRN-nummer med felaktigt format deklareras för att få felutpekning. Bifoga skärmdump för att visa felutpekning i TQN.

Svarsmeddelande vid kontroll, ZSK

Om företaget vill testa Svarsmeddelande vid kontroll (ZSK) meddelas detta till EDI-testfunktionen innan testerna påbörjas för upplägg av prenumeration i företagstestmiljön.

Det är en viss fördröjning från att en ALI faller ut för kontroll (ZSK och en eventuell första ZUL skickas ut) till att de återstående referensnumren klarmarkeras och en ZUL skickas ut med återstående referensnummer.

Nedanstående företag finns upplagda i företagstestmiljön med olika sannolikhet för kontrollutfall och därmed generering av ZSK-meddelande.

SE5090722843: Ett EORI-nummer för mottagare med 0 procents chans att ALI faller ut för kontroll.

SE5588337765: Ett EORI-nummer för mottagare med 50 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 50 procent av referensnumren (NIB) i "Tidigare handlingar” falla ut.

SE4448729667: Ett EORI-nummer för mottagare med 100 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 50 procent av referensnumren (NIB) i ”Tidigare handlingar” falla ut.

SE2113887778: Ett EORI-nummer för mottagare med 100 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 100 procent av referensnumren (NIB) i "Tidigare handlingar” falla ut.

Här kan du läsa mer om ZSKWord (April 2019)

NCTS

Slutprov

Normalförfarande (2016-04-29)

Slutprov NF 1PDF
Slutprov NF 2PDF
Slutprov NF 3PDF
Slutprov NF 4PDF
Slutprov NF 5PDF
Slutprov NF 6PDF
Slutprov NF 7PDF
Slutprov NF 8PDF
Slutprov NF 9PDF
Slutprov NF 10PDF

Förenklat förfarande – godkänd avsändare (2017-08-23)

Slutprov GA 1PDF
Slutprov GA 2PDF
Slutprov GA 3PDF
Slutprov GA 4PDF
Slutprov GA 5PDF
Slutprov GA 6PDF
Slutprov GA 7PDF
Slutprov GA 8PDF
Slutprov GA 9PDF
Slutprov GA 10PDF
Slutprov GA 11PDF
Slutprov GA 12PDF

För slutprov avseende godkänd avsändare ska transiteringsföljedokumenten (TAD och LoI) skickas in i original för granskning av utskrifter samt streckkodsverifiering. Utskrifterna ska skrivas ut enkelsidigt. Märk kuvertet med ärendenummer och skicka till:

Tullverket
IT-avdelningen, EDI-test
Aurorum 3
977 75 Luleå

Förenklat förfarande – godkänd mottagare (2010-02-24)

Slutprov GM 1PDF
Slutprov GM 2PDF
Slutprov GM 3PDF
Slutprov GM 4PDF
Slutprov GM 5PDF
Slutprov GM 6PDF
Slutprov GM 7PDF
Slutprov GM 8PDF

Maximalt utfyllda fält

Slutprov max utfylldaPDF

Frivilliga tekniska testfall

Testfall turkiska teckenPDF (2012-07-01)
Testfall kyrilliska teckenPDF (2007-06-15)
Testfall NCTS-TIR Carnet version 2.1.0PDF (2010-02-24)

Testfall med säkerhetsuppgifter (2019-03-13)
Testfall 1 GA väg version 2.0.6PDF
Testfall 2 GA flyg version 2.0.6PDF
Testfall 3 GA AEO version 2.0.6PDF
Testfall 4 NF väg TIR version 2.0.6PDF
Testfall 5 NF väg version 2.0.6PDF

Stöddokumentation

Materialet är framtaget under utveckling och vid tester av Tullverkets system. Inga garantier eller ansvar lämnas för innehållet och dess riktighet eller för eventuella framtida uppdateringar.

Printing guidelines för transiterings-/säkerhetsföljedokumentet (TSAD och TSLoI)ZIP

Guidelines för transiteringsföljedokumentet (Accompanying Document)ZIP

Förlaga till en särskild stämpel som används av godkända avsändarePDF

Lista över koder och beskrivningar av de dokumenttyper som är giltiga för NCTS fas 4PDF

Lista över tidigare dokument som kan anges i NCTS fas 4PDF

Förpackningskoder, UN recommendation No. 21PDF

Uppgifter som ska användas vid tester med eget material, version 1.0 (2020-01-07)PDF

NCTS-TIRFINAL DDNTA KEL, 1.0PDF

Requirements for the conformity of check characters for TIR CarnetsPDF

Summarisk införseldeklaration (ICS/ENS)

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen.

Uppdaterad: 2020-04-29


4000