Tullverket

EDI – Slutprov för systemutvecklare

Här finns information om förutsättningar för tester för systemutvecklare, samt de slutprov som ska användas när en systemleverantör eller företag som utvecklar system för eget bruk vill få godkända tester av Tullverket.

Förutsättningar för test

Företagstestmiljö, förutsättningar och tester

När en systemutvecklare beviljas TVEDI tilldelas ett grundtestpaket av fiktiva tillstånd i företagstestmiljön som möjliggör tester för de flesta meddelanden. För vissa meddelanden kan ytterligare registrering i företagstestmiljön behövas. Mer information står i slutproven för respektive meddelande.

 • EUDPO tillstånd till betalningsanstånd
 • EUEIR tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid export
 • EUSDE tillstånd till förenklad deklaration
 • TVEXP beslut om godkänd plats vid export
 • TVOMB registrering som tullombud
 • ZEM exportmedgivande

Ytterligare fiktiva tillstånd tilldelas om detta begärts i ansökan. Om det under testprocessen finns behov av ytterligare registrering av tillstånd och testuppgifter i företagstestmiljön kontakta EDI-testfunktionen.

För att systemutvecklare ska få sina godkända tester för EDI-meddelanden krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde. Endast de system vars slutprov godkänts av Tullverket kommer att publiceras på tullverket.se om ni så önskar.

Att tänka på vid systemutveckling och tester

 • Använd alltid testindikator.
 • Inga stora filer, batchar eller volymtester får skickas i företagstestmiljön.
 • Vid eventuella motsägningar mellan exempelfiler, testfall och de tekniska specifikationerna är det de tekniska specifikationerna som gäller.
 • Förändringar av befintliga samt nya slutprov kan komma att publiceras på Tullverket.se vid behov.

Företag som vill utveckla nya meddelanden med befintligt system och oförändrad teknisk bilaga har direktkontakt med EDI-testfunktionen.

Slutprov och godkända tester

För att få Beslut om godkända tester för EDI-meddelanden krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde. Godkänt i test betyder att Tullverket har godkänt att slutproven för det specifika meddelandet var korrekt vid testtillfället.


Meddela EDI-testfunktionen med när slutproven är utförda med förväntat resultat. Ange

 • företagets organisationsnummer
 • slutprov nr
 • tull-id
 • vilket system som är installerad.

Inskickade slutprov får inte vara äldre än en månad och du måste har mottagit godkända svarsmeddelanden/ kvittenser för alla transaktioner. I vissa fall behöver även dokument skickas in med post för att slutproven ska bli godkända. Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det ärendenummer (EDI-xxx) som följer med informationen om företagets registrering.

Kontakta EDI-testfunktionen

När slutproven är godkända får ditt företag ett beslut om godkända tester via e-post. De meddelanden som systemet har fått godkänt på genom slutproven kommer att publiceras på sidan EDI-system, förteckning över godkända system om ditt företag har begärt detta. Systemleverantörens kunder har sedan möjlighet till förenklade tester om de ansöker om att använda ett system som har genomgått godkända tester.

Slutprov

Här finns de slutprov som ska användas när en systemleverantör eller företag som utvecklar system för eget bruk vill få godkända tester av Tullverket.

Import

 • Godslokalkod
Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön, alternativt kontakta EDI-testfunktionen för registrering av egen godslokalkod.
 • Slutprov enligt teknisk specifikation TDR050
  Standardtulldeklaration – DNU/DNK
Slutprov DNU/DNK version 2.1Word (2019-06-11)
 • DRT – rätta valfri uppgift

  DBK – begär klarering av DNU eller DRT
  OMP – omprövning av klarerat ärende
  • Skicka in samtliga ärendeuppgifter och varuposter. De nya varuposterna ersätter de tidigare. Fältet ”Särskilda upplysningar” är obligatoriskt. Orsak, önskemål och vilken eller vilka varuposter som ändrats ska lämnas på varupost 1.

 • Tekniska slutprov – DNK

Slutprov DNK maximalt utfyllda fält och repetitioner, version 2.0.2PDF

Slutprov DNK flera meddelandenPDF

Förenklad tulldeklaration med begäran om klarering – HNU/HNK enligt teknisk specifikation

Slutprov HNU/HNK version 2.1Word (2019-06-11)
HRT – rätta valfri uppgift
HBK - begär klarering av HNU eller HRT

Kompletterande deklaration – TNU

Slutprov TNU version 1.1Word (2019-06-11)
TRT – rätta valfri uppgift

Klarerad förenklad deklaration – ZKH

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får ta emot ett antal ZKH meddelanden som ert system ska kvittera korrekt samt ett ZKH meddelande som ska skrivas ut och skickas in via e-post (exempelvis i pdf-format) till EDI-testfunktionen för granskning.

Genom att skicka testärenden med meddelande HNK där ni anger er själva som deklarant kan klarerad förenklad deklaration (ZKH) skapas. Förutsättningen är att företagets organisationsnummer finns registrerad i företagstestmiljön för prenumeration av ZKH. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av organisationsnummer.

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring

För att bli godkänd för tester avseende anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring ska samtliga slutprov för ALI och TQN godkännas.

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI enligt teknisk specifikation (SCTS-NP)

Slutprov anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring, ALI

Slutprov ALI version 4.0Word (2019-04-01)
Slutprov ALI med ZSK version 4.0Word (2019-04-01)
Slutprov ALI med fel , version 4.0Word (2019-04-01)
Tekniskt slutprov ALI max utfyllda fält och repetitioner 2.0PDF (2015-01-27)

Slutprov kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN enligt teknisk specifikation (TDR050)

Slutprov TQN version 1.1Word (2019-06-11)

TQR – rätta valfri uppgift

Slutprov TQN felutpekning , version 1.1Word (2019-04-01)

Minst 2 stycken korrekta MRN-nummer och 2 stycken MRN-nummer med felaktigt format deklareras för att få felutpekning. Bifoga skärmdump för att visa felutpekning i TQN.

Svarsmeddelande vid kontroll - ZSK enligt teknisk specifikation (SCTS-NP)

För att bli godkänd i test avseende Svarsmeddelande vid kontroll (ZSK) meddelas detta till EDI-testfunktionen innan testerna påbörjas för upplägg av prenumeration i företagstestmiljön.

Det är en viss fördröjning från att en ALI faller ut för kontroll (ZSK och en eventuell första ZUL skickas ut) till att de återstående referensnumren klarmarkeras och en ZUL skickas ut med återstående referensnummer.

Nedanstående företag finns upplagda i företagstestmiljön med olika sannolikhet för kontrollutfall och därmed generering av ZSK-meddelande.

SE5090722843: Ett EORI-nummer för mottagare med 0 procents chans att ALI faller ut för kontroll.

SE5588337765: Ett EORI-nummer för mottagare med 50 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 50 procent av referensnumren (NIB) i "Tidigare handlingar” falla ut.

SE4448729667: Ett EORI-nummer för mottagare med 100 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 50 procent av referensnumren (NIB) i ”Tidigare handlingar” falla ut.

SE2113887778: Ett EORI-nummer för mottagare med 100 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 100 procent av referensnumren (NIB) i "Tidigare handlingar” falla ut.

Läs mer om ZSKWord (April 2019)

Export

 • Tillstånd

Beslut om godkänd plats vid export, TVEXP

 • Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön.

 • Lastplatskod

För att en ZKB ska genereras behöver en egen kod anges. Koden ZZ2 som endast finns i företagstestmiljön kan användas men genererar ingen ZKB. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av en egen lastplatskod.

Slutprov enligt teknisk specifikation TDR050

 • Standardtulldeklaration i förväg - UNU
  • Utför slutprov UNU, URT, UKO

Slutprov UNU,version 3.2PDF (2019-09-11)

URT – rätta valfri uppgift
UKO – skapa ett ärende med egna uppgifter

 • Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE
  • Utför de fyra slutproven för UGE
  • Utför de två tekniska slutproven
  • Ta emot ett antal ZEM meddelanden
  • Ta emot ett antal ZKB meddelanden

De av Tullverket utskickade uppgifterna i ZEM utgör underlag för det EAD/ELoI som skrivs ut. Ett ZEM-meddelande kan även användas för att ta emot en sista version av en klarerad UNU.
Här hittar du slutprov 1 UGE version 2.2Word (2019-04-01
Här hittar du slutprov 2 UGE version 2.2Word (2019-04-01)
Här hittar du slutprov 3 UGE version 2.2Word (2019-04-01)
Här hittar du slutprov 4 UGE version 3.1Word (2019-04-01)
Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) samt varupostlistan (ELoI) i original.Märk kuvertet med ärendenummer och skicka till:Tullverket, it-avdelningen
EDI-testfunktionen
Aurorum 3, 977 75 Luleå
 • Utskriftsinformation om exportföljedokumentet EAD

Jämförelsedokument ZEM och EAD ELoI version 1.1 (2013-08-12)PDF
Information och kompletterande råd om EAD2 version 1.3 (2013-08-12)PDF
Guidelines för the printout of EAD (information) (2009-05-18)PDF
Guidelines for the printout of EAD (data) (2009-05-18)PDF
EAD-förlaga på engelska (2009-07-16)Excel
EAD-förlaga på svenska (2009-07-16)Excel
EAD List of Items på engelska (2009-07-16)Excel
EAD Varuförteckning (2009-07-16)Excel
Observera att följande dokument är exempel. Uppgifter i fältet för särskilda uppgifter (44/2) saknas. Dokumenten följer inte exakt de råd som vi publicerat då utskrifterna har skapats efter att råden skrevs.EAD-utskriftsexempel, slutprov 1 UGEPDF
EAD-utskriftsexempel, slutprov 2 UGEPDF  
EAD-utskriftsexempel, slutprov 3 UGEPDF  
 • Tekniska slutprov – UGE
Tekniskt slutprov 1, UGE maximalt utfyllda fält och repetitioner version 1.7Word (2019-04-01)
Tekniskt slutprov 2, UGE flera ärenden i en överföring version 1.7Word (2019-04-01)

Exportmedgivande – ZEM

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får då ta emot ett antal ZEM meddelanden som systemet ska kvittera på ett korrekt sätt.

Klareringsbevis export – ZKB

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får då ta emot ett antal ZKB meddelanden som systemet ska kvittera på ett korrekt sätt.

De uppgifter som är obligatoriska i de fall ni vill att ett ZKB ska genereras är följande:

 • Klareringsenhet, segment RFF+CLU (anges i meddelandets huvud), exempelvis bokningsnummer vid export med fartyg eller AWB-nummer vid export med flyg.
 • Containernummer (fält 31), segment CST. RFF+AAQ, vid export med fartyg.
 • Lastplatskod, segment LOC+9, för viss bestämd plats hos mottagare i utskeppningshamn eller vid flygplats.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export

För att bli godkänd för tester avseende anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och för förenklad deklaration export ska slutprov för ALE och UFF godkännas.

 • Tillstånd
Tillstånd till förenklad deklaration, EUSDE
Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid export, EUEIR
Dessa två dokumentkoder är obligatoriska att deklarera i Bilagda handlingar för både ALE och UFF:
 • - 6RDE Registrering i deklarantens bokföring export
 • - 6FDE Förenklad deklaration export.

Tullverket kommer att använda dessa för att validera att uppgiftslämnaren har rätt tillstånd, EUEIR eller EUSDE.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - ALE enligt teknisk specifikation (SCTS-NP)

ALE slutprov 1A EUEIR version 4.1Word (2019-04-28)

ALE slutprov 1B EUSDE version 4.1Word (2019-04-28)

 • ALE med fel

ALE slutprov 2A EUEIR version 4.1Word (2019-04-28)
ALE slutprov 2B EUSDE version 4.1Word (2019-04-28)

 • Tekniskt slutprov – ALE

Tekniskt slutprov AVI ALE max utfyllda fält och repetitioner 3.1PDF (2016-06-14)

Export kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - UFF enligt teknisk specifikation (TDR050)

UFF Slutprov 1A EUEIR version 4.0Word (2019-04-28)

UFF Slutprov 1B EUSDE version 4.0Word (2019-04-28)

UFF med fel

UFF Slutprov 2A EUEIR version 4.0Word (2019-04-28)

UFF Slutprov 2B EUSDE version 4.0Word (2019-04-28)

Bifoga skärmdump för att visa felutpekning i UFF.

Klareringsbevis export vid ALE - ZKL enligt teknisk specifikation (TDR050, SCTS-NP)

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får då ta emot ett antal ZKL meddelanden som systemet ska kvittera på ett korrekt sätt.

De uppgifter som är obligatoriska i de fall ni vill att ett ZKL ska genereras är följande:

De uppgifter som är obligatoriska i de fall ni vill att ett ZKL ska genereras är följande:

 • Klareringsenhet, segment RFF+CLU (anges i meddelandets huvud), exempelvis bokningsnummer vid export med fartyg eller AWB-nummer vid export med flyg.
 • Containernummer (fält 31), segment CST. RFF+AAQ, vid export med fartyg.
 • Lastplatskod, segment LOC+9, för viss bestämd plats hos mottagare i utskeppningshamn eller vid flygplats.

Elektronisk utlämningssedel - UTL

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får då ta emot ett antal UTL meddelanden som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt. Ni kommer även att få ta emot ett UTL meddelande som ni i systemet ska skriva ut och skicka in via e-post (exempelvis i PDF-format) till EDI-testfunktionen för granskning.

Genom att skicka testärenden med meddelande HNK eller DNK kan elektroniska utlämningssedlar (UTL) skapas, förutsatt att en godslokalkod finns registrerad i företagstestmiljön. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av godslokalkod.

Transitering (NCTS)

Läs mer om transitering.

Slutprov enligt teknisk specifikation (TDR310)

 • Normalförfarande (2016-04-29)

Slutprov NF 1PDF
Slutprov NF 2PDF
Slutprov NF 3PDF
Slutprov NF 4PDF
Slutprov NF 5PDF
Slutprov NF 6PDF
Slutprov NF 7PDF
Slutprov NF 8PDF
Slutprov NF 9PDF

 • Förenklat förfarande – godkänd avsändare (2017-08-23)

Slutprov GA 1PDF
Slutprov GA 2PDF
Slutprov GA 3PDF
Slutprov GA 4PDF
Slutprov GA 5PDF
Slutprov GA 6PDF
Slutprov GA 7PDF
Slutprov GA 8PDF
Slutprov GA 9PDF
Slutprov GA 10PDF
Slutprov GA 11PDF
Slutprov GA 12PDF

För slutprov avseende godkänd avsändare ska transiteringsföljedokumenten (TAD och LoI) skickas in i original för granskning av utskrifter samt streckkodsverifiering. Utskrifterna ska skrivas ut enkelsidigt. Märk kuvertet med ärendenummer och skicka till:

Tullverket
It-avdelningen, EDI-test
Aurorum 3
977 75 Luleå

 • Förenklat förfarande – godkänd mottagare (2010-02-24)

Slutprov GM 1PDF
Slutprov GM 2PDF
Slutprov GM 3PDF
Slutprov GM 4PDF
Slutprov GM 5PDF
Slutprov GM 6PDF
Slutprov GM 7PDF
Slutprov GM 8PDF

Maximalt utfyllda fält

Slutprov max utfylldaPDF

Frivilliga tekniska testfall

Testfall turkiska teckenPDF (2012-07-01)
Testfall kyrilliska teckenPDF (2007-06-15)
Testfall NCTS-TIR Carnet version 2.1.0PDF (2010-02-24)

 • Testfall med säkerhetsuppgifter (2019-03-13)
Testfall 1 GA väg version 2.0.6PDF
Testfall 2 GA flyg version 2.0.6PDF
Testfall 3 GA AEO version 2.0.6PDF
Testfall 4 NF väg TIR version 2.0.6PDF
Testfall 5 NF väg version 2.0.6PDF

Stöddokumentation

Materialet är framtaget under utveckling och vid tester av Tullverkets system. Inga garantier eller ansvar lämnas för innehållet och dess riktighet eller för eventuella framtida uppdateringar.

Printing guidelines för transiterings-/säkerhetsföljedokumentet (TSAD och TSLoI)ZIP

Guidelines för transiteringsföljedokumentet (Accompanying Document)ZIP

Förlaga till en särskild stämpel som används av godkända avsändarePDF

Lista över koder och beskrivningar av de dokumenttyper som är giltiga för NCTS fas 4PDF

Lista över tidigare dokument som kan anges i NCTS fas 4PDF

Förpackningskoder, UN recommendation No. 21PDF

Uppgifter som ska användas vid tester med eget material, version 1.0 (2020-01-07)PDF

NCTS-TIRFINAL DDNTA KEL, 1.0PDF

Requirements for the conformity of check characters for TIR CarnetsPDF

Tullager

Läs mer om tullagerförfarandet.

Tillstånd

Privat tullager, EUCWP
Allmänt tullager typ 1, EUCW1
Allmänt tullager typ 2, EUCW2

Godslokalkoder

Vår rekommendation är att ni begär egna godslokalkoder för teständamål. Kontakta EDI-testfunktionen för att erhålla egna godslokalkoder samt upplägg av prenumerationer. Meddela vilken tillståndstyp, prenumeration samt vilken teknisk bilaga som avses.

Testfall som används vid genomförande av slutprov:

Testfall 1 CWDS privat tullager med ombud, version 1.6PDF (2018-05-02)
Testfall 2 CWDS allmänt tullager med ombud, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 3 CWDS privat tullager egen godslokalkod, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 4 CWDS allmänt tullager med fel, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 6 CWDP privat tullager standarddeklaration i förväg med efterföljande rättning, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 7 CWDP allmänt tullager standarddeklaration i förväg med efterföljande rättning, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 8 CWDS allmänt tullager standarddeklaration med efterföljande CWDC ändrad uppg, version 1.3Word (2019-10-10)
Testfall 9 CWRA acceptansförfrågan CWAC acceptansmeddelande CWAC ändrad uppg, version 1.3Word (2019-10-10)
Testfall 10 CWDI, avvikelserapport version, 1.4PDF (2018-05-02)
Testfall 11 CWPR, medgivande om utlämning version, 1.3PDF (2018-04-26)

Slutprov – Hänförande till tullagerförfarandet  enligt teknisk specifikation SCTS-CWHOP

För att bli godkänd i test avseende ”Hänförande till tullagerförfarandet” ingår tester av nedanstående paket. Paket 1 som avser standardtulldeklaration som lämnas vid ankomst är obligatoriskt. Paket 2 som avser standardtulldeklaration som lämnas i förväg är frivilligt.

Paket 1 – Hänförande till tullagerförfarandet – standardtulldeklaration vid ankomst (obligatoriskt paket)

CWDS – Hänförande till tullagerförfarandet – Standardtulldeklaration
CWDF – Hänförande till tullagerförfarandet – Frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket)
CWDC – Hänförande till tullagerförfarandet – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWAP – Hänförande till tullagerförfarandet – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Slutprov för paket 1 innebär att genomföra testfall 1, 2, 3, 4 och 8  med förväntat utfall.

Paket 2 – Hänförande till tullagerförfarandet – standardtulldeklaration i förväg (frivilligt paket).

CWDP – Hänförande till tullagerförfarandet – Standardtulldeklaration i förväg
CWDR – Hänförande till tullagerförfarandet – Rättning av ’Standardtulldeklaration i förväg’
CWDA – Hänförande till tullagerförfarandet – Anmälan av varors ankomst
CWDF – Hänförande till tullagerförfarandet – Frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket)
CWDC – Hänförande till tullagerförfarandet – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWAP – Hänförande till tullagerförfarandet – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Slutprov för paket 2 innebär att genomföra testfall 6, 7 och 8 med förväntat utfall.

Slutprov – Tillståndshavaren enligt teknisk specifikation SCTS-CWHOA

Nedanstående slutprov som berör tillståndshavaren av ett tullager kan utföras och godkännas separat.

Allmänt lager (när deklarant och tillståndshavare är olika aktörer)
Slutprov CWRA/CWAC/CWAA innebär att genomföra Tullager – testfall 9 med förväntat resultat.
CWRA – Tullager – Acceptansförfrågan (skickas av Tullverket).
CWAC – Tullager – Acceptansmeddelande (skickas av tillståndshavare).
CWAA – Tullager – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Allmänt och privat lager
Slutprov CWDI innebär att genomföra Tullager – testfall 10 med förväntat resultat.
CWDI  – Tullager – Avvikelserapport till Tullverket (skickas av tillståndshavare).

Slutprov CWPR innebär att genomföra Tullager – testfall 11 med förväntat resultat.
CWPR – Tullager – Medgivande om utlämning (skickas av Tullverket).

Ditt företag kan även komma att få ta emot särskilt utvalda meddelanden som syftar till att verifiera att ni kan skicka korrekta kvittenser på mottagna meddelanden. Dessa meddelanden kan innehålla olika typer av felaktigheter och era kvittenser förväntas peka ut dessa fel. Kontakta EDI-testfunktionen för att testa detta.

Anläggning för tillfällig lagring

Anläggning för tillfällig lagring

Tillstånd

Tillstånd till Anläggning för tillfällig lagring, EUTST

Meddelanden för system till systemlösning - tillståndshavare anläggning tillfällig lagring:

TSPR - Anläggning för tillfällig lagring, medgivande om bortförande är ett meddelande som genereras när varor som ligger på en anläggning för tillfällig lagring hänförs och frigörs till tullagerförfarandet.

Prenumerationsmeddelanden

TSPR – Medgivande om bortförande

Slutprov anläggning för tillfällig lagring enligt teknisk specifikation (SCTS-TSHOA)

Slutprov beställs genom att skicka en e-post till EDI-test som skickar ett testmeddelande vilket ert system ska kvittera. I de flesta fall behöver inte en egen godslokalkod användas men finns behovet att testa med egen kod kontakta EDI-testfunktionen.

Medgivande om bortförande – tillståndshavare, TSPR:

Slutprov TSPR, version 1.1 (2018-05-04)

Summarisk införseldeklaration (ICS/ENS)

Summarisk införseldeklaration

Flödesbeskrivning AIS-ICS, version 1.0PDF (2010-07-29)

Systemleverantörer som utvecklar system och vill få godkända tester av Tullverket ska utföra slutprov 1–11 och Tekniskt slutprov.

Systemutvecklare eller företag som utvecklar system för eget bruk (företagsunikt) ska utföra slutprov 1–6.

Slutprov – summarisk införseldeklaration – SID enligt teknisk specifikation (SCTS-AIS) (2014-11-12)

Versionshantering_testärenden_5.0PDF

Slutprov_1_ICS_v4.0PDF

Slutprov_2_ICS_v5.0PDF

Slutprov_3_ICS_v2.0PDF

Slutprov_4_ICS_v4.0PDF

Slutprov_5_ICS_v5.0PDF

Slutprov_6_ICS_v2.0PDF

Slutprov_7_ICS_v2.0PDF

Slutprov_8_ICS_v4.0PDF

Slutprov_9_ICS_v4.0PDF

Slutprov_10_ICS_v3.0PDF

Slutprov_11_ICS_v4.0PDF

 • Tekniskt slutprov

ICS IE315 max utfyllda fält och repetitioner 3.0PDF (2014-11-12)

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen.

Sidan uppdaterades: 2020-09-14

Vad är ändrat:

Innehållet är kvalitetssäkrat


4000