Tullverket

Slutprov för uppgiftslämnare som använder ett EDI-system som fått godkända tester

Innan ditt företag får skicka och ta emot meddelanden i produktion måste du utföra slutprov i företagstestmiljön. Företaget ska göra slutprov för de meddelanden som avses att användas i produktion. Förändringar av befintliga samt nya slutprov publiceras på denna sida.

När slutproven är utförda med förväntat resultat meddelar du detta till EDI-testfunktionen med e-post.

Här kan du skicka e-post till edi.test@tullverket.se.

Ange företagets organisationsnummer, slutprov nr, tull-id samt vilket system/version som är installerad.  Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det incidentnummer (INC) som du fått med informationen om företagets tillstånd. När slutproven är godkända får du en bekräftelse via e-post. Via post får företaget sedan ett beslut om produktionsmedgivande och kan efter detta börja skicka och ta emot ärenden, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda.

Gå hit för att läsa mer om produktionsmedgivande.

Förenklat testförfarande

Ett förenklat testförfarande kan användas:

  • när ett företag ”byter organisationsnummer” det vill säga övertar programvara och personal från annat företag som har ett eller flera EDI-tillstånd. Nya tillstånd krävs. Ange orsak till förenklat testförfarande i ansökan.
  • när ett företag enbart byter OFTP-kod. Komplettering av tillstånd krävs.

Gå hit för att läsa mer om hur du ansöker om EDI-anslutning.

Vill ditt företag ha produktionsmedgivande för meddelanden som företaget inte redan har produktionsmedgivande för tidigare ska det testas enligt ordinarie rutin.

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem under testperioden kan ni vända er till it-support.

Gå hit för att hitta kontaktuppgifter till it-support.

Gå hit för att skicka e-post till EDI-testfunktionen.

Tullager

Här kan du läsa mer om tullagerförfarandet.

  • Tillstånd TVEUP krävs samt TVOMB om ni avser agera ombud
  • Ni kan agera ombud eller ange er själva som deklarant

Hänförande till tullagerförfarandet

Meddelanden för system till systemlösning vid hänförande till tullagerförfarandet:

CWDS - Standardtulldeklaration
CWDP - Standardtulldeklaration i förväg
CWDA - Anmälan av varors ankomst
CWDR - Rättning av Standardtulldeklaration i förväg
CWDC - Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWDF - Frigjord tulldeklaration
CWAP - Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration

Slutprov hänförande till tullagerförfarandet

Standardtulldeklaration (ger CWDS, CWDF, CWDC och CWAP):

Gå hit för att läsa Slutprov CWDS, version 1.2PDF (2018-05-04)

Standardtulldeklaration i förväg (ger CWDP, CWDR, CWDA, CWDF, CWDC och CWAP):

Gå hit för att läsa Slutprov CWDP eller CWDA version 1.2PDF (2018-05-04) 

Tillståndshavare tullager

Olika typer av tullagertillstånd:
Privat tullager, EUCWP
Allmänt tullager typ 1, EUCW1
Allmänt tullager typ 2, EUCW2

Meddelanden för system till systemlösning - tillståndshavare för tullager:
CWRA - Acceptansförfrågan från Tullverket till allmänt lager
CWAC - Acceptansmeddelande från tillståndshavare med allmänt lager
CWAA - Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration från Tullverket till allmänt lager
CWDI - Avvikelserapport från tillståndshavare med allmänt och privat lager
CWPR - Medgivande om utlämning från Tullverket till allmänt och privat lager

Slutprov avvikelserapport:

Gå hit för att läsa Slutprov CWDI, version 1.1, avvikelserapportPDF (2018-05-04)

Prenumerationsmeddelanden

CWRA - Acceptansförfrågan från Tullverket till allmänt lager
CWPR - Medgivande om utlämning från Tullverket till allmänt och privat lager

Slutprov beställs genom att skicka en e-post till EDI-test som skickar ut aktuellt testmeddelande vilket ert system ska kvittera. I de flesta fall behöver inte en egen godslokalkod användas. Undantaget är tillståndshavare med allmänt lager som avser testa prenumerationsmeddelandet CWRA - Acceptansförfrågan. Finns behovet att testa med egen kod kontakta EDI-testfunktionen.

Slutprov medgivande om utlämning:

Gå hit för att läsa Slutprov CWPR, version 1.1, medgivande om utlämningPDF (2018-05-04)

Slutprov Acceptansförfrågan (ger även CWAC och CWAA):

Gå hit för att läsa Slutprov CWRA, version 1.2PDF (2018-05-04) 

Här kan du mejla till edi.test@tullverket.se.

Anläggning för tillfällig lagring

Import

Godslokalkoder i företagstestmiljön

Vid test av meddelandena HNK, DNK, ALI, TQN måste ni använda godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön.

Om ni har behov av att testa med en egen godslokalkod läggs den upp i företagstestmiljön på begäran. Det är då ert eget ansvar att särskilja eventuella utlämningssedlar som genereras i testmiljön och produktionsmiljön.

Normalförfarande med FF1-kod 4200

Slutprov DNK (ger även DNU, DRT, DBK, OMP):


Gå hit för att läsa Slutprov DNK version 2.1Word (2019-06-11)


Omprövning

OMP - utför slutprovet för DNK och skapa sedan OMP (med samma tull-id). Skicka in samtliga ärendeuppgifter och varuposter. Det vill säga inte bara de som du önskar ska bli ändrade. Detta för att de nya varuposterna ersätter de tidigare. Fältet ”Särskilda upplysningar” i meddelandet är obligatoriskt. Orsak, önskemål och vilken eller vilka varuposter som ändrats ska lämnas på varupost 1.

Förenklat deklarationsförfarande, med begäran om klarering

Slutprov HNK (ger även HNU, HRT, HBK):


Gå hit för att läsa Slutprov HNK version 2.1Word (2019-06-11)


Förenklat deklarationsförfarande, kompletterande deklaration

Slutprov TNU (ger även TRT):


Gå hit för att läsa Slutprov TNU version 1.1Word (2019-06-11)


Elektronisk utlämningssedel, UTL


Gå hit för att läsa Testinformation UTL.PDF


Elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration, ZKH


Gå hit för att läsa Testinformation ZKH.PDF

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring

Taxebestämmande dag

Taxebestämmande dag kan inte vara tidigare än datum för meddelad teststart.

Test av Svarsmeddelande vid kontroll (ZSK)

Om företaget vill testa Svarsmeddelande vid kontroll (ZSK) meddelas detta till EDI-testfunktionen innan testerna påbörjas för upplägg av prenumeration i företagstestmiljön.

Det är en viss fördröjning från att en ALI faller ut för kontroll (ZSK och en eventuell första ZUL skickas ut) till att de återstående referensnumren klarmarkeras och en ZUL skickas ut med återstående referensnummer.

Nedanstående företag finns upplagda i företagstestmiljön med olika sannolikhet för kontrollutfall och därmed generering av ZSK-meddelande.

SE5090722843: Ett EORI-nummer för mottagare med 0 procents chans att ALI faller ut för kontroll.

SE5588337765: Ett EORI-nummer för mottagare med 50 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 50 procent av referensnumren (NIB) i "Tidigare handlingar” falla ut.

SE4448729667: Ett EORI-nummer för mottagare med 100 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 50 procent av referensnumren (NIB) i ”Tidigare handlingar” falla ut.

SE2113887778: Ett EORI-nummer för mottagare med 100 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 100 procent av referensnumren (NIB) i "Tidigare handlingar” falla ut.

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring


Gå hit för att läsa Slutprov ALI version 4.0Word (2019-04-01)

Gå hit för att läsa Slutprov ALI med ZSK version 4.0Word (2019-04-01)

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring, kompletterande tulldeklaration

Slutprov TQN (ger även TQR):


Gå hit för att läsa Slutprov TQN version 1.1Word (2019-06-11)

Export

Normalförfarande

Gå hit för att läsa Slutprov UNU,version 3.2PDF (2019-09-11)

URT - rätta valfri uppgift
UKO - skapa ett ärende med egna uppgifter

Förenklat förfarande, godkänd exportör

Gå hit för att läsa Slutprov UGE inklusive ZEM, version 3.1Word (2019-04-01)

Gå hit för att läsa information om tester för meddelande UGE inklusive ZEM, ZKB och utskrift EADPDF (nov 2016)


Elektroniskt klareringsbevis export, ZKB


Gå hit för att mejla EDI-testfunktionnen för test av ZKB.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export

För att bli godkänd för tester avseende anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export ska slutprov för ALE och UFF godkännas.

Från och med 1 maj 2019 används inte exportföljedokumentet för anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export.

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön.

Taxebestämmande dag

Taxebestämmande dag kan inte vara tidigare än datum för meddelad teststart.

Lastplatskod

Om företaget har för avsikt att använda uppgiften lastplatskod ska du använda koden ZZ2 som endast finns i företagstestmiljön.

Anmäl export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export

Gå hit för att läsa Slutprov ALE 1A EUEIR version 4.1Word (2019-04-28)


Gå hit för att läsa Slutprov ALE 1B EUSDE version 4.1Word (2019-04-28)


Export kompletterande tulldeklaration


Gå hit för att läsa UFF_Slutprov_1A_EUEIR_version_4.0Word (2019-04-01)


Gå hit för att läsa UFF_Slutprov_1B_EUSDE_version_4.0Word (2019-04-01)


Elektroniskt klareringsbevis export, ZKL

Gå hit för att mejla EDI-testfunktionen för test av ZKL.

Summarisk införseldeklaration, ICS eller ENS

Uppdaterad: 2019-09-11


4000