Tullverket

Testa det valda EDI-systemet

Då ert företag har ansökt och fått tillstånd att lämna och ta emot meddelanden via EDI måste det valda EDI-systemet testas. Produktionsmedgivande beviljas inte förrän företaget har gått igenom den process som beskrivs på denna sida.

Vissa villkor som ska vara uppfyllda innan produktionsstarten gäller alla företag, andra beror på om det system ni har installerat är ett godkänt EDI-system eller inte. De olika villkoren förklaras närmare under respektive rubrik nedan:

Allmän information

För företag med ett godkänt EDI-system gäller följande

För företag med egenutvecklat EDI-system eller system som inte genomgått prövning som godkänt EDI-system gäller följande

Allmän information


Tillstånd
När företaget har fått tillståndet kan ni börja skicka EDI-meddelanden till Tullverkets företagstestmiljö eller, i förekommande fall, ta emot meddelanden. Datum för teststart framgår av tillståndet.

Bekräftelse på registrering för test
I samband med att ni får ert tillstånd får ni även två separata meddelanden som kallas "Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs" från Tullverkets IT-avdelning. Ett för företaget (parten) och ett för kommunikationsplatsen (i förekommande fall till eventuell VAN-operatör). För att kunna kommunicera med oss måste ni lägga in lösenorden från dessa bekräftelser i ert system.

Test och slutprov
Huvudregeln är att ni ska göra slutprov för de meddelanden ni avser att använda. För vissa meddelanden ska ni även sända in utskrifter, vilket framgår av testinformationsbladen för respektive meddelande. I vissa fall kan förenklade tester göras, se nedan under Byte till ett godkänt EDI- system.

Vi rekommenderar att ni även gör egna tester för att lära er systemet och dess funktionen.

Förteckning över meddelanden finns på sidan EDI tillstånd och meddelanden.

När ni har utfört slutproven och fått positiva svarsmeddelanden för dem, skickar ni e-post med samtliga tull-id till EDI-testfunktionen. Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid ert incidentnummer (INC) som ni fått med informationen om ert tillstånd.

Vid testerna ska UNB-segmentet innehålla testindikator 1 och ni bör säkerställa att de uppgifter som skickas till Tullverkets EDI-system är samma uppgifter som ni har registrerat. Detta gör ni enklast genom att kontrollera den EDIFACT-överföring som lämnar ert eget system. Om ni testar de elektroniska meddelandena HNK, HBK, DNK och DBK, i vilka godslokalkod måste anges, ska ni ange godslokalkoden AZZ. Den finns endast i företagstestmiljön.

Godkända slutprov
Det utförda slutprovet kontrolleras av EDI-testfunktionen. När det är godkänt får ni ett meddelande via e-post. Samtidigt meddelas EDI-tillståndshandläggare inom Tullverket som när övriga villkor är uppfyllda utfärdar ett skriftligt beslut, produktionsmedgivande, för de godkända meddelandena.

Produktionsmedgivande
Produktionsmedgivandet utfärdas av EDI-tillstånd för de meddelanden som ni blivit godkända för i test och vill använda i produktion. I beslutet framgår den tidpunkt (produktionsstart), när ni kan börja sända dem till vår produktionsmiljö.

Det är mycket viktigt att ni efter avslutad test tar bort testindikatorn i UNB-segmentet för att gå över till produktionsmiljön. All personal som använder företagstestmiljön måste informeras om detta.

Att tänka på vid fortsatta tester
Även efter produktionssättningen har ni möjlighet att skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö. Där finns möjlighet att testa nya meddelanden, och tillkommande fält i tulldeklarationen, eller att lära upp ny personal. Kom ihåg att UNB-segmentet ska innehålla testindikator 1. Hör med er systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i er programvara mot att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden.


För företag med ett godkänt EDI-system gäller följande


I detta fall har Tullverket redan prövat och godkänt själva systemet och systembeskrivningen och publicerat det, och vilka meddelanden det är godkänt för.

Förteckning över godkända EDI-system

Ny uppgiftslämnare med godkänt EDI-system
Om ni inte har tillstånd sedan tidigare och ska använda ett godkänt EDI-system gör ni slutprov för de meddelanden ni avser att använda. Innan produktionsmedgivandet kan utfärdas och ni kan gå i produktion måste ni dessutom skicka in ett intyg om säkerhetshantering. En förutsättning för att få produktionsmedgivande är att intyget om säkerhetshantering skickas in i original, underskrivet av firmatecknare eller säkerhetskontaktperson på företaget. Mallen för intyget får du från din systemleverantör.

Slutproven hämtar du från sidorna 
EDI testmaterial import, export, föranmälan och tullager
EDI testmaterial transitering

Byte till ett godkänt EDI-system
Om ni sedan tidigare har tillstånd och ska byta system till ett godkänt EDI-system kan ni göra förenklade tester för vissa meddelanden. Kontakta EDI-testfunktionen per e-post för instruktion. Om ni har utmeddelanden ska ni även testa att ni kan ta emot filer. Meddela tull-id till EDI-testfunktionen och/eller begär att få ta emot testfiler för utmeddelanden. Detta förutsätter att EDI-systemet är godkänt för de aktuella meddelandena. Vid byte av system måste ni dessutom skicka in ett nytt intyg om säkerhetshantering.

Om ni vill testa nya meddelanden som ni inte har produktionsmedgivande för, gäller samma förutsättningar som för en ny uppgiftslämnare med godkänt EDI-system.


För företag med egenutvecklat EDI-system eller system som inte genomgått prövning som godkänt EDI-system gäller följande


I dessa fall ska tester genomföras och en systembeskrivning upprättas och godkännas av Tullverket innan produktionsstarten. Mera information om test och prövning finns på sidan EDI för systemutvecklare på tullverket.se.

EDI för systemutvecklare

Slutprov
Ni ska göra slutprovet för de meddelanden ni avser att använda. Information om vilka slutprov som ska genomföras och vilka utskrifter som ska sändas in finns i testinformationen för respektive meddelande. Ta dock alltid kontakt med EDI-test via e-post (kontaktuppgifter i högerkolumnen)för att verifiera vad som krävs.

Slutprov hämtas från
EDI för systemutvecklare
EDI testmaterial import, export och föranmälan

EDI testmaterial transitering

Systembeskrivning
Förutom slutproven för de meddelanden ni avser att använda ska ni upprätta en systembeskrivning enligt riktlinjerna på tullverket.se. Det kan ni göra parallellt med att testerna genomförs.

Godkännande och produktionsmedgivande
När både testerna och systembeskrivningen är godkända utfärdar EDI-tillstånd produktionsmedgivande för de godkända meddelandena. I beslutet framgår den tidpunkt när ni kan börja sända dem till vår produktionsmiljö.

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem kan ni vända er till IT-support antingen genom att ringa eller att skicka e-post till EDI-testfunktionen.

Uppdaterad: 2018-05-16Captcha *