Tullverket

EDI – kommunikation

Tullverket tillhandahåller i dagsläget möjligheten att lämna uppgifter elektroniskt via TCP/IP över Internet. För att lämna uppgifter via TCP/IP över  Internet används OFTP version 2 som är den senaste versionen av OFTP.

OFTP 2 har anpassats till kommunikation via Internet bl.a. genom filkomprimering, möjlighet till större filstorlek och TLS sessionssäkerhet. För kommunikation med Tullverket behöver uppgiftslämnaren inte köpa något certifikat eller skaffa en fast anslutning med tillhörande infrastruktur och höga krav på tillgänglighet eftersom uppgiftslämnaren kan initiera kommunikationen som sedan sker över en krypterad uppkoppling baserat på Tullverkets publika certifikat.

Vid byte av EDI kommunikationslösning

För att kommunicera med Tullverket används kommunikationsmetoden OFTPv2 via TCP/IP för elektronisk uppgiftslämning.

Vid byte av kommunikationslösning finns två alternativ. Rekommendationen är alternativ 1

Alternativ 1: Ansök om ändring av befintlig teknisk bilaga (oförändrad UNB-adress).
Detta innebär:

• Ny OFTP EDI kod
• Överföringar via produktionsmiljön kan fortsätta som tidigare, samtidigt som den nya kommunikationen kan verifieras med hjälp av överföringar via företagstestmiljön
• I normalfallet behöver enbart kommunikationstester genomföras
• Omställning av produktionstrafiken sker vid överenskommen tidpunkt med Tullverkets IT-avdelning. Telefonkontakt etableras av IT-avdelningen vid omställningstillfället
• Meddelandeflödet ska kunna stoppas under produktionstrafikens omställning

Alternativ 2: Ansök om ny teknisk bilaga.
Detta innebär:

• Ny UNB adress, dvs. ny vidareadress
• Ny OFTP EDI kod
• Ordinarie rutiner för test av ny teknisk bilaga efterföljs
• Övergång till ny lösning görs vid valfritt tillfälle efter produktionsmedgivandet
• Anmälan om avslut av teknisk bilaga som upphört att användas ska göras


Vanliga frågor och svar (engelska)

OFTP2_FAQ_1.1PDF

Nytt servercertifikat för Tullverkets OFTPv2-server tmf01.tullverket.se

Servercertifikatet som används för tmf01.tullverket.se kommer att bytas ut den 11 december 2017 kl. 13.00.
Mer information om utbytet av servercertifikatPDF

Uppdaterad: 2017-12-11Captcha *