Tullverket

Summariska in/utförseldeklarationer, tillstånd

Tillståndskod: TVEUS

Innan ditt företag importerar eller exporterar varor över EU:s gränser ska ni i många fall skicka en föranmälan i form av en elektronisk summarisk införsel- eller utförseldeklaration. Exportdeklarationer innehåller oftast en föranmälan, men det finns undantag då ni måste göra en separat anmälan. Då behövs ett tillstånd.

Grundkrav för att ansöka om tillstånd

 • Företaget bedriver eller har planer på att starta import- eller exportverksamhet.
 • Företaget är registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex. för enskild firma)
 • Företaget måste ha Eori-nummer

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare.

Ansökan ska skickas in i original med post till Tullverket.

Summarisk införseldeklaration

Den summariska införseldeklarationen kan inte jämställas med en importdeklaration, eftersom föranmälan skickas innan varorna når gemenskapen.

Summarisk utförseldeklaration

I de fall ditt företag ska föra ut varor från EU, men varorna inte ska exportanmälas, ska ni skicka in en föranmälan i form av en elektronisk summarisk utförseldeklaration. Detta sker bara i undantagsfall, exempelvis då gemenskapsgods transiteras från ett EU-land till ett annat via ett land utanför EU, om varor förs från tillfällig lagring eller från frizon, eller då tomma containers flyttas mot betalning. Kontakta TullSvar för information om ni är osäkra på om ni behöver en SUD.

Tillståndsansökan

Tillståndet för att skicka meddelandena SID över EDI heter TVEUS.

Läs mer om tillståndet TVTIS för att skicka meddelandena SID och SUD över Tullverkets internetdeklaration TID.

Det är transportören som är ansvarig för att en summarisk in- eller utförseldeklaration skickas in. Ansvaret för att föranmälan kommer in till Tullverket kan överlåtas till annan part, men då måste fullmakt finnas mellan parterna.

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.

Hjälp med att fylla i tillståndsansökan TVEUS för EDI

Följ instruktionerna nedan för att ansöka om tillstånd att lämna elektroniska summariska införseldeklarationer till Tullverket via EDI.

Sökandens namn

Ange företagets registrerade firma. En enskild näringsidkare anger det namn under vilket näringsverksamheten drivs.

Organisationsnummer

Ange företagets organisationsnummer enligt aktuellt registreringsbevis. Enskilda näringsidkare anger sitt personnummer.

Säkerhetskontaktperson

En säkerhetskontaktperson är en person som är anställd hos det sökande företaget. Den här personen har fått fullmakt att:

 • underteckna ansökningar om komplettering av tillståndet
 • underteckna "Intyg om säkerhetshantering".

När Tullverket vill ha kontakt med ditt företag angående användaridentitet på lämnade elektroniska dokument kontaktar vi säkerhetskontaktpersonen.

Kategorier av sökande

Det finns tre roller som är aktuella för denna tillståndstyp: fraktförare, ombud och systemleverantör. I Guidelines for ENSPDF beskrivs mer i detalj vad som krävs av respektive sökanden för att få ett beviljat tillstånd.

System, systembeskrivning och säkerhetsintyg

Denna delen av blanketten behöver fyllas i av den som känner till och kan redogöra för de tekniska förutsättningarna för EDI-systemet som ska användas. Läs mer under länkarna för att få reda på de tekniska förutsättningarna för EDI-kommunikationen och EDI-säkerheten som Tullverket stödjer.

 • Systembeskrivning
  Med systembeskrivning menar vi en beskrivning av det system som
  används för att lämna elektroniska dokument. Systemleverantören ska tillhandahålla en systembeskrivning och en mall för ett intyg om säkerhetshantering till sin kund.
 • Godkända system
  Tullverket prövar och godkänner systemet och systembeskrivningen. Kunden kan göra förenklade tester och behöver inte sända in systembeskrivningen till Tullverket. Senast innan produktionssättning ska sökande i stället skicka in det undertecknade intyget om säkerhetshantering till Tullverket. Kontrollera med er systemleverantör vad som gäller ert system.
 • Egenutvecklade (icke godkända) system
  Företag som bygger sitt eget system måste skriva en egen systembeskrivning. Riktlinjer för hur en systembeskrivning ska se ut finns på sidan EDI tekniska förutsättningar.

Signeringsmetod

Tullverket tillämpar ett PKI-baserat säkerhetskoncept. Det innebär att företaget ska skydda innehållet i de tullmeddelanden som överförs till Tullverket mot förvanskning med hjälp av ett PKI-baserat signeringscertifikat. Det finns två typer av signeringscertifikat:

 • Tullverkets signeringscertifikat, som används för att ta emot meddelanden från Tullverket. Det finns att hämta på tullverket.se.
 • Företagets signeringscertifikat, som används för att sända meddelanden till Tullverket. Det här certifikatet beställer du från Tullverket.

För att kunna beställa Företagets signeringscertifikat ska företaget anmäla en eller flera kontaktpersoner som får fullmakt att hantera signeringscertifikat. 

 

Vidareadress/routing adress

Max 14 valfria tecken, alfanumeriskt, ÅÄÖ får inte ingå. Om det finns flera tekniska bilagor i tillståndet måste de skiljas åt med olika vidareadresser. (Avsändaradress i de elektroniska meddelandena består av organisationsnummer och ev. vidareadress, NNNNNNNNNN:vidareadress).

TCP/IP

Överföring av meddelanden till Tullverket görs via TCP/IP (internet).

OFTP EDI-kod

a) Ange den OFTP EDI-kod (SSID) som kommer att användas. Med denna kod går det att identifiera abonnenten.

Enligt den OFTP-standard som publicerats av Odette (även publicerad som RFC 5024 av IETF) ska identiteten på de olika parterna i en OFTP-överföring kunna säkerställas genom en identifieringskod som är baserad på ISO-6523 med formatet a1+n4+an14+an6.

Det finns flera olika utfärdarorganisationer som fungerar som ICD-organisationer (International Code Designator). Förteckningen över ICD-organisationer administreras av British Standards Institute. I Sverige är den vanligaste ICD-koden "0007", vilket står för ett svenskt organisationsnummer.

Exempel på en OFTP EDI-kod (SSID) baserad på ICD-koden "0007": O000700009999999999XXXXXX
där: O = kvalificerare som hänvisar till Odette
0007 = ICD-koden för Skatteverket
00009999999999 = svenskt organisationsnummer
XXXXXX = intern alfanumerisk kod. De alfatecken som är tillåtna är A-Z, och de ska anges med versaler.

Det här formatet på OFTP-adressen måste användas. Be gärna er systemleverantör om hjälp om ni behöver det. Företag etablerade i andra länder kan ta kontakt med den nationella Odette-organisationen om det finns en sådan, med Odette International eller med sitt nationella standardiseringsorgan.

b) Ange en SFID-kod (frivillig uppgift). Ett företag kan välja att ha två olika SFID-koder för olika vidareadresser, men koderna ska följa reglerna för OFTP-adresser. En angiven SFID-kod kommer att användas i båda riktningarna.

Kommunikationsplats

Fyll i detta fält om ni vill anlita en tredje part för kommunikationen av meddelanden till och från Tullverkets EDI-system. En tredje part kan vara en servicebyrå eller en så kallad VAN-operatör som säljer denna typ av tjänster.

Kontaktperson för kommunikations- och driftstörningar är en person på kommunikationsplatsen som Tullverket kan kontakta om det uppstår tekniska problem eller om de meddelanden ni skickar inte blir korrekta.

Teckenrepresentation

Den teckenrepresentation som får användas är ISO 8859-1. Med teckenrepresentation menar vi den teckenkod genom vilken datorn internt skiljer de olika tecknen åt. Den teckenmängd som används är UNOC, latinskt alfabet nr 1.

Företag som ansöker om att lämna elektroniska dokument ansvarar alltid för att såväl de tekniska villkoren som säkerhetsvillkoren uppfylls.

Uppdaterad: 2018-07-16Captcha *