Tullverket

Komplettering av tillstånd att lämna elektroniska dokument

När ditt företag vill göra en ändring i beviljat EDI-tillstånd eller ändra förutsättningarna för EDI-anslutningen med Tullverket behöver du lämna in en ansökan. 

Ändringen kan till exempel vara ett byte av systemleverantör, ändrad kommunikationsplats eller en komplettering med ytterligare en teknisk bilaga. Använd blanketten även när du ska anmäla byte av säkerhetskontaktperson på en befintlig teknisk bilaga eller när du vill beställa en ny tull-id-serie.

Meddelanden för tullager och tillfälligt lager

Om ditt företag ska använda något eller några av meddelandena CWRA/CWAA, CWPR eller TSPR i produktion behöver du även anmäla godslokalkoder och till vilka tjänster de ska kopplas. Om företaget ska ta emot dessa meddelanden för någon annans räkning behöver du skicka en fullmakt.

Läs mer hur du anmäler godslokalkoder för produktion

Så här ansöker du

Skriv ut och fyll i en blankett.

Tänk på att en ansökan måste vara underskriven av behörig firmatecknare och att den ska skickas in i original med post till Tullverket.

Ansökan om komplettering av tillstånd att lämna elektroniska dokument till TullverketPDF

Ansökan om komplettering av tillstånd att lämna elektroniska dokument till TullverketWord

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.

Hjälp att fylla i ansökan om komplettering av tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket

Sökandens namn

Ange företagets registrerade firma. En enskild näringsidkare anger det namn under vilket näringsverksamheten drivs.

Organisationsnummer

Ange företagets organisationsnummer enligt aktuellt registreringsbevis. Enskilda näringsidkare anger sitt personnummer.

Säkerhetskontaktperson

En säkerhetskontaktperson är en person som är anställd hos det sökande företaget. Den här personen har bland annat fullmakt att:

- underteckna ansökningar om komplettering av tillståndet
- underteckna "Intyg om säkerhetshantering"

När Tullverket vill ha kontakt med ditt företag angående användaridentitet på lämnade elektroniska dokument, kontaktar vi säkerhetskontaktpersonen.

Läs mer om säkerhetskontaktpersonens ansvar i Riktlinjer för "Intyg om säkerhetshantering vid informationsutbyte via EDI"

System, systembeskrivning och säkerhetsintyg

Den här delen av blanketten behöver fyllas i av den person som känner till och kan redogöra för de tekniska förutsättningarna för EDI-systemet som ska användas. Läs mer under länkarna för att få reda på de tekniska förutsättningarna för EDI-kommunikationen och EDI-säkerheten som Tullverket stödjer.

 • Systembeskrivning
  Med systembeskrivning menar vi en beskrivning av den programvara som används för att lämna elektroniska dokument. Systemleverantören ska tillhandahålla en systembeskrivning och en mall för ett intyg om säkerhetshantering till sin kund.
 • Godkända EDI-system
  Tullverket har prövat och godkänt systemet och systembeskrivningen. Kunden kan göra förenklade tester och behöver inte sända in systembeskrivningen till Tullverket. Senast innan produktionssättning ska sökande i stället skicka in det undertecknade intyget om säkerhetshantering till Tullverket. Kontrollera med er systemleverantör vad som gäller för ert system. NCTS omfattas inte av begreppet godkända system.

  Se förteckning över godkända system.

Anledning till ansökan

Här anges vilken typ av förändring som företaget vill göra, till exempel byta systemleverantör, byta kommunikationspart eller komplettera med ytterligare en teknisk bilaga. Blanketten används även när ni anmäler byte av säkerhetskontaktperson på en befintlig teknisk bilaga eller vill beställa en ny tull-id-serie.

Byte av kommunikation på befintlig teknisk bilaga förutsätter ett stopp i er ordinarie produktionstrafik och innebär att ni fortsätter använda befintlig avsändaradress i UNB och eventuell vidareadress. De uppgifterna finns specificerade i den tekniska bilagan till ert tillstånd. För mer information se EDI-kommunikation.

Om ditt företag ansöker om ny teknisk bilaga ska de EDI-tillstånd som ni vill få överflyttade till nya bilagan markeras här. Företagets giltiga tillstånd publiceras i kundregistret på tullverket.se (om inte företaget begärt undantag från publicering).

 • TVEUP - Tillstånd till elektronisk uppgiftslämning
 • TVEUT – Tillstånd till elektronisk uppgiftslämning för  transiteringar
 • TVEUS - Tillstånd att lämna elektroniska summariska införseldeklarationer
 • TVEMU - Tillstånd att ta emot elektronisk utlämningssedel
 • TVEKH - Tillstånd att ta emot elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration
 • TVZEM - Tillstånd att ta emot elektroniskt exportmedgivande
 • TVEKB - Tillstånd att ta emot elektroniskt klareringsbevis, export

För ansökningar av tillstånd som inte finns sedan tidigare hänvisas till respektive ansökningsblankett för detta.

Signeringsmetod

Tullverket tillämpar ett PKI-baserat säkerhetskoncept. Det innebär att företaget ska skydda innehållet i de tullmeddelanden som överförs till Tullverket mot förvanskning med hjälp av ett PKI-baserat signeringscertifikat. Det finns två typer av signeringscertifikat:

 • Tullverkets signeringscertifikat, som används för att ta emot meddelanden från Tullverket. Det finns att hämta på tullverket.se.
 • Företagets signeringscertifikat, som används för att sända meddelanden till Tullverket. Det här certifikatet beställer du från Tullverket.

Läs mer om signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.


Vidareadress/reverse routing adress

Max 14 valfria tecken, alfanumeriskt, ÅÄÖ får inte ingå. Om det finns flera tekniska bilagor i tillståndet måste de skiljas åt med olika vidareadresser. Avsändaradress i de elektroniska meddelandena består av organisationsnummer och ev. vidareadress, som används enligt nedan:

EDIFACT Organisationsnummer::vidareadress
 
XML <wsa:From><wsa:Address>urn:iso:6523:icd:0007:Organisationsnummer </wsa:Address></wsa:From> i kombination med <eia:ReverseRoutingAddress>vidareadress</eia:ReverseRoutingAddress>

TCP/IP

Överföring av meddelanden till Tullverket görs via TCP/IP (internet).

OFTP EDI-kod

a) Ange den OFTP EDI-kod (SSID) som kommer att användas. Med denna kod går det att identifiera abonnenten.

Enligt den OFTP-standard som publicerats av Odette (även publicerad som RFC 5024 av IETF) ska identiteten på de olika parterna i en OFTP-överföring kunna säkerställas genom en identifieringskod som är baserad på ISO-6523 med formatet a1+n4+an14+an6.

Det finns flera olika utfärdarorganisationer som fungerar som ICD-organisationer (International Code Designator). Förteckningen över ICD-organisationer administreras av British Standards Institute. I Sverige är den vanligaste ICD-koden "0007", vilket står för ett svenskt organisationsnummer.

Exempel på en OFTP EDI-kod (SSID) baserad på ICD-koden "0007": O000700009999999999XXXXXX
där: O = kvalificerare som hänvisar till Odette
0007 = ICD-koden för Skatteverket
00009999999999 = svenskt organisationsnummer
XXXXXX = intern alfanumerisk kod. De alfatecken som är tillåtna är A-Z, och de ska anges med versaler.

Det här formatet på OFTP-adressen måste användas. Systemleverantören kan bistå med detta vid behov. Företag etablerade i andra länder kan ta kontakt med den nationella Odette-organisationen om det finns en sådan, med Odette International eller med sitt nationella standardiseringsorgan.

b) Ange en SFID-kod (frivillig uppgift). Ett företag kan välja att ha två olika SFID-koder för olika vidareadresser, men koderna ska följa reglerna för OFTP-adresser. En angiven SFID-kod kommer att användas i båda riktningarna.

Kommunikationsplats

Detta fält ska fyllas i om ni anlitar en tredje part för kommunikationen av meddelanden till och från Tullverkets EDI-system. En tredje part kan vara en servicebyrå eller en så kallad VAN-operatör som säljer denna typ av tjänster.

Kontaktperson för kommunikations- och driftstörningar är en person på kommunikationsplatsen som Tullverket kan kontakta om det uppstår tekniska problem eller de meddelande ni skickar inte blir korrekta.

Teckenrepresentation för EDIFACT

Den teckenrepresentation som får användas är ISO 8859-1. Med teckenrepresentation menar vi den teckenkod genom vilken datorn internt skiljer de olika tecknen åt. Den teckenmängd som används är UNOC, latinskt alfabet nr 1.

Företag som ansöker om att lämna elektroniska dokument ansvarar alltid för att såväl de tekniska villkoren som säkerhetsvillkoren uppfylls.

Uppdaterad: 2018-07-16Captcha * (obligatorisk)