Tullverket

Elektroniskt exportmedgivande, tillstånd att ta emot

Tillståndskod: TVZEM

Tjänsten innebär att ett meddelande skickas tillbaka till uppgiftslämnaren varje gång ett elektroniskt inskickat exportärende (av typen UNU, URT eller UGE) klareras. Detta meddelande innehåller den senaste versionen av exportärendet (inklusive eventuella ändringar) kompletterat med uppgift om MRN (Movement Reference Number), exporttullkontorets kontrollresultat samt koden för exporttullkontoret. Syftet med meddelandet är dels att vara ett underlag för att godkända exportörer ska kunna skriva följedokumentet EAD (Export Accompanying Document) och dels att förse uppgiftslämnaren med den senaste versionen av ärendet samt uppgift om MRN.

Observera att det även krävs ett beviljat tillstånd för elektronisk uppgiftslämning TVEUP för att få produktionsmedgivande för ZEM.

Följ instruktionerna nedan för att ansöka om tillstånd att ta emot det elektroniska meddelandet ZEM från Tullverket.

Grundkrav för att ansöka om tillstånd

 • Företaget bedriver eller har planer på att starta import- eller exportverksamhet.
 • Företaget är registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex. för enskild firma)
 • Företaget måste ha Eori-nummer

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare.

Ansökan ska skickas in i original med post till Tullverket.

Hjälp att fylla i blanketten "Ansökan om tillstånd att ta emot elektroniska meddelanden (UTL, ZKH, ZEM, ZKB, ZKL) från Tullverket".

Sökandens namn

Ange företagets registrerade firma. En enskild näringsidkare anger det namn under vilket näringsverksamheten drivs.

Organisationsnummer

Ange företagets organisationsnummer enligt aktuellt registreringsbevis. En enskild näringsidkare anger sitt personnummer.

Säkerhetskontaktperson

En säkerhetskontaktperson är en person som är anställd hos det sökande företaget. Den här personen har fått fullmakt att:

- underteckna ansökningar om komplettering av tillståndet
- underteckna ”Intyg om säkerhetshantering”

När Tullverket vill ha kontakt med ditt företag angående användaridentitet på lämnade elektroniska dokument, kontaktar vi säkerhetskontaktpersonen.

System, systembeskrivning och säkerhetsintyg

 • Systembeskrivning
  Med systembeskrivning menar vi en beskrivning av det system som används för att ta emot elektroniska dokument. Systemleverantören ska tillhandahålla en systembeskrivning och en mall för ett intyg om säkerhetshantering till sin kund.
 • Godkända system
  Tullverket prövar och godkänner systemet och systembeskrivningen. Kunden kan göra förenklade tester och behöver inte sända in systembeskrivningen till Tullverket. Kontrollera med er systemleverantör vad som gäller ert system.
 • Egenutvecklade (icke-godkända) system
  Företag som bygger sitt eget system måste skriva en egen systembeskrivning. Riktlinjer för hur en systembeskrivning ska se ut finns på EDI tekniska förutsättningar.

Ansökan avser

Kryssa för elektroniskt exportmedgivande, ZEM. Skicka in en ansökan per tjänst.

För ZEM ska den tekniska bilaga, till vilken ni vill ta emot elektroniskt exportmedgivande, anges. Ange även, i förekommande fall, vilken vidareadress detta avser.

Signeringsmetod

Tullverket tillämpar ett PKI-baserat säkerhetskoncept. Det innebär att företaget ska skydda innehållet i de tullmeddelanden som överförs till Tullverket mot förvanskning med hjälp av ett PKI-baserat signeringscertifikat. Det finns två typer av signeringscertifikat:

 • Tullverkets signeringscertifikat, som används för att ta emot meddelanden från Tullverket. Det finns att hämta på tullverket.se.
 • Företagets signeringscertifikat, som används för att sända meddelanden till Tullverket. Det här certifikatet beställer du från Tullverket.

För att beställa och hantera Företagets signeringscertifikat behöver ditt företag anmäla en eller flera kontaktpersoner som har fullmakt att hantera signeringscertifikat.

 

Vidareadress/routing address

Max 14 valfria tecken, alfanumeriskt, ÅÄÖ får inte ingå. Om det finns flera tekniska bilagor i tillståndet måste de skiljas åt med olika vidareadresser.

TCP/IP

Överföring av meddelanden till Tullverket görs via TCP/IP (internet).

OFTP EDI-kod

a) Ange den OFTP EDI-kod (SSID) som kommer att användas. Genom denna kod går det att identifiera abonnenten.

Enligt den OFTP-standard som publicerats av Odette (även publicerad som RFC 5024 av IETF) ska identiteten på de olika parterna i en OFTP-överföring kunna säkerställas genom en identifieringskod som är baserad på ISO-6523 med formatet a1+n4+an14+an6.

Det finns flera olika utfärdarorganisationer som fungerar som ICD-organisationer (International Code Designator). Förteckningen över ICD-organisationer administreras av British Standards Institute. I Sverige är den vanligaste ICD-koden "0007", vilket står för ett svenskt organisationsnummer.

Exempel på en OFTP EDI-kod (SSID) baserad på ICD-koden ”0007”: O000700009999999999XXXXXX
där:
O = kvalificerare som hänvisar till Odette
0007 = ICD-koden för Skatteverket
00009999999999 = svenskt organisationsnummer
XXXXXX = intern alfanumerisk kod. De alfatecken som är tillåtna är A-Z, och de ska anges med versaler.

Det här formatet på OFTP-adressen måste användas. Be gärna er systemleverantör om hjälp om ni behöver det. Företag etablerade i andra länder kan ta kontakt med den nationella Odette-organisationen om det finns en sådan, med Odette International eller med sitt nationella standardiseringsorgan.

b) Ange en SFID-kod (frivillig uppgift). Ett företag kan välja att ha två olika SFID-koder för olika vidareadresser, men koderna ska följa reglerna för OFTP-adresser. En angiven SFID-kod kommer att användas i båda riktningarna.

Kommunikationsplats

Detta fält ska ni fylla i om ni vill anlita en tredje part för kommunikationen av meddelanden till och från Tullverkets EDI-system. En tredje part kan vara en servicebyrå eller en så kallad VAN-operatör som säljer denna typ av tjänster.

Kontaktperson för kommunikations- och driftstörningar är en person på kommunikationsplatsen som Tullverket kan kontakta om det uppstår tekniska problem eller om de meddelanden ni skickar inte blir korrekta.

Teckenrepresentation

Den teckenrepresentation som får användas är ISO 8859-1. Med teckenrepresentation menar vi den teckenkod genom vilken datorn internt skiljer de olika tecknen åt. Den teckenmängd som används är UNOC, latinskt alfabet nr 1.

Företag som ansöker om att lämna elektroniska dokument ansvarar alltid för att såväl de tekniska villkoren som säkerhetsvillkoren uppfylls.

Uppdaterad: 2018-07-16Captcha * (obligatorisk)