Tullverket

Elektroniska dokument till Tullverket, tillstånd att lämna

Tillståndskod: TVEUP och TVEUT

Om ditt företag ska sända import-, export eller tullagermeddelanden elektroniskt till Tullverket ansöker du om tillståndet TVEUP. Om företaget ska sända elektroniska meddelanden för transitering ska du ansöka om TVEUT. Om företaget ska ansöka om både TVEUP och TVEUT ska du skicka in två separata blanketter.

Grundkrav för att ansöka om tillstånd

 • Företaget bedriver eller har planer på att starta import-, export-, eller tullagerverksamhet.
 • Företaget är registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex. för enskild firma).
 • Företaget måste ha Eori-nummer.

Meddelanden för tullager och tillfälligt lager

Om företaget ska använda något eller några av meddelandena CWRA/CWAA, CWPR eller TSPR i produktion behöver du även anmäla godslokalkoder och till vilka tjänster de ska kopplas. Om företaget ska ta emot dessa meddelanden för någon annans räkning behöver ni skicka en fullmakt.

Läs mer hur du anmäler godslokalkoder för produktion

Så här ansöker du

Skriv ut och fyll i en blankett.

Tänk på att en ansökan måste vara underskriven av behörig firmatecknare och att den ska skickas in i original med post till Tullverket.

Ansökan om tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP, TVEUT)PDF

Ansökan om tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP, TVEUT)Word

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.

Hjälp att fylla i ansökan om tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket för TVEUP och TVEUT

Sökandens namn

Ange företagets registrerade firma. En enskild näringsidkare anger det namn under vilket näringsverksamheten drivs.

Organisationsnummer

Ange företagets organisationsnummer enligt aktuellt registreringsbevis. Enskilda näringsidkare anger sitt personnummer.

Säkerhetskontaktperson

En säkerhetskontaktperson är en person som är anställd hos det sökande företaget. Den här personen har bland annat fullmakt att:
- underteckna ansökningar om komplettering av tillståndet
- underteckna "Intyg om säkerhetshantering".

När Tullverket vill ha kontakt med ditt företag angående användaridentitet på lämnade elektroniska dokument, kontaktar vi säkerhetskontaktpersonen.

Meddelanden/förfaranden som ansökan avser

Om ni ska sända import-, export eller tullagermeddelanden elektroniskt till Tullverket ansöker ni om tillståndet TVEUP. Om ni ska sända elektroniska meddelanden för transitering så ska ni ansöka om TVEUT.
 
Ska ni ansöka om både TVEUP och TVEUT ska två separata blanketter skickas in.

Det finns olika typer av deklarationer. För vissa deklarationstyper kan ni behöva ytterligare tillstånd från Tullverket som till exempel tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE).

System, systembeskrivning och säkerhetsintyg

Denna delen av blanketten behöver fyllas i av den som känner till och kan redogöra för de tekniska förutsättningarna för EDI-systemet som ska användas. Läs mer under länkarna för att få reda på de tekniska förutsättningarna för EDI-kommunikationen och EDI-säkerheten som Tullverket stödjer.

 • Systembeskrivning
  Med systembeskrivning menar vi en beskrivning av det system som
  används för att lämna elektroniska dokument. Systemleverantören ska tillhandahålla en systembeskrivning och en mall för ett intyg om säkerhetshantering till sin kund.
 • Godkända EDI-system
  Tullverket har prövat och godkänt systemet och systembeskrivningen. Kunden kan göra förenklade tester och behöver inte sända in systembeskrivningen till Tullverket. Senast innan produktionssättning ska sökande i stället skicka in det undertecknade intyget om säkerhetshantering till Tullverket. NCTS omfattas inte av begreppet godkända system.
 • Egenutvecklade (icke godkända) system
  ​Företag som bygger sitt eget system måste skriva en egen systembeskrivning. Riktlinjer för hur en systembeskrivning ska se ut finns på sidan EDI tekniska förutsättningar.

Signeringsmetod

Tullverket tillämpar ett PKI-baserat säkerhetskoncept. Det innebär att företaget ska skydda innehållet i de tullmeddelanden som överförs till Tullverket mot förvanskning med hjälp av ett PKI-baserat signeringscertifikat. Det finns två typer av signeringscertifikat:

 • Tullverkets signeringscertifikat, som används för att ta emot meddelanden från Tullverket. Det finns att hämta på tullverket.se.
 • Företagets signeringscertifikat, som används för att sända meddelanden till Tullverket. Det här certifikatet beställer du från Tullverket.

För att kunna beställa Företagets signeringscertifikat ska företaget anmäla en eller flera kontaktpersoner som får fullmakt att hantera signeringscertifikat.

Vidareadress/reverse routing adress

Max 14 valfria tecken, alfanumeriskt, ÅÄÖ får inte ingå. Om det finns flera tekniska bilagor i tillståndet måste de skiljas åt med olika vidareadresser. Avsändaradress i de elektroniska meddelandena består av organisationsnummer och ev. vidareadress, som används enligt nedan.

EDIFACT Organisationsnummer::vidareadress

XML <wsa:From><wsa:Address>urn:iso:6523:icd:0007:Organisationsnummer </wsa:Address></wsa:From> i kombination med <eia:ReverseRoutingAddress>vidareadress</eia:ReverseRoutingAddress>

TCP/IP

Överföring av meddelanden till Tullverket görs via TCP/IP (internet).

OFTP EDI-kod

a) Ange den OFTP EDI-kod (SSID) som kommer att användas. Med denna kod går det att identifiera abonnenten.

Enligt den OFTP-standard som publicerats av Odette (även publicerad som RFC 5024 av IETF) ska identiteten på de olika parterna i en OFTP-överföring kunna säkerställas genom en identifieringskod som är baserad på ISO-6523 med formatet a1+n4+an14+an6.

Det finns flera olika utfärdarorganisationer som fungerar som ICD-organisationer (International Code Designator). Förteckningen över ICD-organisationer administreras av British Standards Institute. I Sverige är den vanligaste ICD-koden "0007", vilket står för ett svenskt organisationsnummer.

Exempel på en OFTP EDI-kod (SSID) baserad på ICD-koden "0007": O000700009999999999XXXXXX
där: O = kvalificerare som hänvisar till Odette
0007 = ICD-koden för Skatteverket
00009999999999 = svenskt organisationsnummer
XXXXXX = intern alfanumerisk kod. De alfatecken som är tillåtna är A-Z, och de ska anges med versaler.

Det här formatet på OFTP-adressen måste användas. Be gärna er systemleverantör om hjälp om ni behöver det. Företag etablerade i andra länder kan ta kontakt med den nationella Odette-organisationen om det finns en sådan, med Odette International eller med sitt nationella standardiseringsorgan.

b) Ange en SFID-kod (frivillig uppgift). Ett företag kan välja att ha två olika SFID-koder för olika vidareadresser, men koderna ska följa reglerna för OFTP-adresser. En angiven SFID-kod kommer att användas i båda riktningarna.

Kommunikationsplats

Fyll i detta fält om ditt företag anlitar en tredje part för kommunikationen av meddelanden till och från Tullverkets EDI-system. En tredje part kan vara en servicebyrå eller en så kallad VAN-operatör som säljer denna typ av tjänster.

Kontaktperson för kommunikations- och driftstörningar är en person på kommunikationsplatsen som Tullverket kan kontakta om det uppstår tekniska problem eller om de meddelanden ni skickar inte blir korrekta.

Teckenrepresentation för EDIFACT

Den teckenrepresentation som får användas är ISO 8859-1. Med teckenrepresentation menar vi den teckenkod genom vilken datorn internt skiljer de olika tecknen åt. Den teckenmängd som används är UNOC, latinskt alfabet nr 1.

Återkalla ett tillstånd

Du kan behöva återkalla ett tillstånd.

Läs mer om hur du återkallar ett tillstånd.

Rätt data- och säkerhetsutrustning

Skaffa rätt data- och säkerhetsutrustning. Ska företaget till exempel transitera, måste affärssystemet anslutas till Tullverkets transiteringssystem NCTS.

Se till att de som ska använda systemet får utbildning och tillgång till handböcker.

Företag som ansöker om att lämna elektroniska dokument ansvarar alltid för att såväl de tekniska villkoren som säkerhetsvillkoren uppfylls.

Uppdaterad: 2018-07-16Captcha *