Tullverket

Frågor och svar om hur coronaviruset kan påverka tullhanteringen

Här får du svar på vanliga frågor som rör hur coronaviruset kan påverka din tullhantering.

Om handel

Vad ska jag göra om jag på grund av sjukdom inte lämnat min deklaration i tid och därmed fått förseningsavgift?

Om du får ett övervägande om förseningsavgift kan du yrka på att sjuk smitta från coronaviruset är orsaken till att du inte inkommit med komplettering i tid. Sen är det upp till den enskilda handläggaren att avgöra från fall till fall.

Vilka kan ansöka om befrielse från tull och moms vid import av varor som skyddar mot eller bekämpar covid-19?

EU-kommissionen beslutade den 3 april 2020 om befrielse från tull och moms vid import av viss skyddsutrustning och viss annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gäller importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020.

Läs mer om vem som kan ansöka om tullbefrielse och vilka varor som avses.

Vi är ett privat vårdföretag som bedriver verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning och som har avtal med en kommun. Kan vi importera skyddsutrustning tullfritt?

Ett privat företag som utför sådana tjänster utifrån ett avtal med en kommun kan inte anses vara ett sådant offentligrättsligt organ som avses i kommissionsbeslutet om tullfrihet. Import av varor, avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19, kan enligt kommissionsbeslutet i denna situation därför inte ske med frihet från tull och mervärdesskatt.

Har import- och exportflödena påverkats den senaste tiden med anledning av coronaviruset?

Hittills i år ser vi en viss nedgång i både import- och exportflödena om vi jämför med samma period 2019. Det är dock för tidigt att säga med säkerhet att det är effekter av coronaviruset. Vi ser en viss ökning av transittrafik genom Sverige som troligen beror på att vissa hamnar i Danmark är stängda. Följden blir att gods som skulle gått sjövägen från Norge in i EU till Danmark, i stället tar landvägen via Sverige. Likaså export från Danmark till Norge som skulle gått sjövägen behöver nu gå landvägen via Sverige.

På vilket sätt kan Tullverket underlätta för företag som har ekonomiska svårigheter med anledning av coronaviruset?

Tullverket kan i vissa fall ge anstånd med betalningen av tullavgifter, skatter och andra avgifter som ska betalas till Tullverket. Regeringen bereder ett förslag till ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Den lagen omfattar betalningar till Skatteverket. Regeringen har inte föreslagit att betalningar till Tullverket ska omfattas av den lagen.

Den lagstiftning som reglerar betalningar till Tullverket har inte förändrats med anledning av coronaviruset och dess påverkan. Den påverkan coronaviruset för med sig är i sig inte ett automatiskt skäl för att inte betala tullavgifter med mera till Tullverket.

Enligt gällande lagstiftning kan Tullverket bevilja kortare betalningsanstånd. Tullverket gör alltid en bedömning av inkomna ansökningar om anstånd med betalning beroende på de omständigheter som uppges i ansökan. För att få ett anstånd behöver du ställa en garanti.

Läs mer om hur du ansöker om anstånd på sidan Anstånd med betalning av tullräkningar.

Vad är Tullverkets råd till företag som hanterar export och import i sin verksamhet?

Det är viktigt att den som driver företag och är beroende av export eller import för sin verksamhet håller sig uppdaterad på vad som gäller för just de varor som man hanterar i sin verksamhet.

Händelseutvecklingen i spåren av coronaviruset ändrar sig snabbt och därför är det extra viktigt att var och en använder trovärdiga källor för att hålla sig informerad om vad som gäller.

Tullverket vill också uppmana både företag och privatpersoner att vara extra vaksamma på bedrägerier. Flera typer av bedrägerier har ökat i samband med spridningen av coronaviruset. Bedrägerier kan ske genom att information ser att ut att komma från Tullverket eller annan myndighet men där avsändaren är en bedragare. Tullverket kommer aldrig ringa för att efterfråga koder till Bank-id eller uppmana till att ladda ner filer. Om tullverket ändrar någon rutin för inbetalning så kommer den informationen att finnas på tullverket.se.

En tulldeklaration kan ändras upp till tre år efter det att den blivit godtagen. Är det möjligt att få förlängd tidsfrist med anledning av coronaviruset?

Nej, möjligheten att ändra en tulldeklaration upp till tre år efter godtagandet (artikel 173.3 i tullkodexen) gäller fortfarande.

Om inreseförbudet

Vad innebär inreseförbudet till EU?

Den 17 mars beslutade EU och Sveriges regering att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige över en yttre gräns, det vill säga från länder utanför EU/Schengenområdet samt Schweiz. Polismyndigheten är ansvarig för tillämpning av lagstiftningen. I beslutet finns ett uttryckligt undantag för bland annat personer som transporterar varor. Nödvändiga leveranser av till exempel mat och mediciner ska alltså inte påverkas av inreseförbudet. Inom EU är medlemsstaterna överens om att den fria rörligheten för varor fortsatt ska upprätthållas.

Den 16 april beslutade regeringen att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 maj.

Läs om hur inresor till Sverige påverkas på polisen.se.

Vilka råd finns det för resa till andra länder?

Det är Utrikesdepartementet (UD) som utfärdar reseavrådan till andra länder. Se information hos UD.

Kan jag som norsk medborgare åka till min hytte i Sverige?

Det är Polismyndigheten som ansvarar för kontroll av personer. Se information på polisen.se.

Om coronavirusets påverkan på godsets transportvägar

Hur påverkar stängda gränser godsets transportvägar?

Den fria rörligheten för varor ska upprätthållas, det är EU:s medlemsstater överens om. Godstrafiken ska inte stoppas upp – varken inom EU eller till och från länder utanför EU. Det vi kan se så här långt är att godstrafiken till viss del är minskande men i flera flöden fortfarande normalt. De delar som framför allt påverkats är gods som kommer till Sverige med flyg och färjelinjer där flighter och färjetrafik till viss del har ställts in.

Vad gäller för rennäringen där rennäringsutövare behöver korsa finska gränsen för att kunna utöva sitt arbete?

Ur ett tullperspektiv har inget ändrats vad gäller att flytta renar över gränsen. Vad gäller de finska reglerna, se Gränsbevakningsmyndigheten, Raja.

Vad gör Tullverket?

Hur påverkar stängda gränser och stängda hamnar Tullverkets arbete?

Eftersom exempelvis Norge har stängt flygplatser och hamnar så kan godstransporterna behöva ta andra vägar, till exempel via väg genom Sverige. Det är vi förberedda på och vi anpassar vår verksamhet efter aktuellt läge.

Tullverket har god bemanning och genomför de kontroller som vi har till uppgift att genomföra. Vi har både en nationell och regionala staber igång runt om i landet och har förmåga att snabbt kunna ställa om när läget förändras. Vi följer utvecklingen noga och vi samarbetar med andra myndigheter i Sverige, inom EU och i resten av världen.

Är expeditionerna öppna som vanligt?

Ja, våra klareringsexpeditioner är öppna som vanligt.

Undersöker Tullverket försändelser i syfte att hitta smitta vid tullkontroller eller liknande?

Nej, Tullverket undersöker inte försändelser i syfte att upptäcka smitta. Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten (källa: folkhälsomyndigheten.se och livsmedelsverket.se).

Samarbetar Tullverket med andra myndigheter?

Tullverket bevakar utvecklingen noga och följer bland annat Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Vi samarbetar och samverkar löpande med andra myndigheter nationellt och internationellt.

Vilka åtgärder har Tullverket vidtagit?

Tullverket har inventerat tillgången på skyddsutrustning, både för egen del men också på uppdrag av MSB för att se vad vi kan stötta andra myndigheter med vid behov. Tullverket har god tillgång på skyddsutrustning och har därför kunnat dela med sig till andra myndigheter via MSB.

Vad gör Tullverket för att förhindra smittspridning vid nykterhetskontroller?

Vår personal har skyddsutrustning vid kontrollen och vi använder alltid engångsmunstycken.

Hur skyddar Tullverket sina egna medarbetare som möter så mycket människor vid gränsövergångar och klareringsexpeditioner?

Tullverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och informerar medarbetarna löpande om utvecklingen och vad som är aktuellt vad till exempel gäller användning av skyddsutrustning. Tullverket har god tillgång på skyddsutrustning. Vissa av våra medarbetare arbetar hemifrån.

Om paket och post

Kan jag beställa varor på nätet från andra länder?

Ja, det inreseförbud som finns ska inte påverka varutransporter. Har du frågor om leveranstider får du kontakta den du beställer din vara från eller den som transporterar din vara.

Generellt gäller att när du köper en vara från ett annat land via internet är reglerna olika beroende på vad du beställer och från vilket land varan kommer. På tullverket.se kan du få allmän information om vad du ska tänka på när du handlar på nätet.

Läs mer på sidan Handla på nätet.

Jag har inte fått mitt paket, var ska jag vända mig?

Om du har frågor om post och paket ska du vända dig till den som fraktar ditt paket, till exempel Postnord.

Kan smittan överföras via post och paket?

Det finns inga uppgifter om att personer har smittats via paket och postförsändelser (källa: folkhälsomyndigheten.se).

Europeiska kommissionens frågor och svar

Europeiska kommissionen har publicerat ett dokument med frågor och svar om tull- och momsfrihet.

Läs Europeiska kommissionens frågor och svar. (eng)

Tullverket vill också uppmana både företag och privatpersoner att vara extra vaksamma på bedrägerier. Flera typer av bedrägerier har ökat i samband med spridningen av coronaviruset. Bedrägerier kan ske genom att information ser att ut att komma från Tullverket eller annan myndighet men där avsändaren är en bedragare. Tullverket kommer aldrig ringa för att efterfråga koder till Bank-id eller uppmana till att ladda ner filer. Om Tullverket ändrar någon rutin för inbetalning så kommer den informationen att finnas på tullverket.se.

krisinformation.se finns samlad information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Uppdaterad: 2020-05-25


4000