Tullverket

Frågor och svar om hur coronaviruset kan påverka tullhanteringen

Vi svarar på de vanligaste frågorna för hur coronaviruset kan påverka din tullhantering.

Om handel

Vad ska jag göra om jag på grund av sjukdom inte lämnat min deklaration i tid och därmed fått förseningsavgift?

Om du får ett övervägande om förseningsavgift kan du yrka på att sjuk smitta från coronaviruset är orsaken till att du inte inkommit med komplettering i tid. Sen är det upp till den enskilda handläggaren att avgöra från fall till fall.

Vilka kan ansöka om befrielse från tull och moms vid import av varor som skyddar mot eller bekämpar covid-19?

EU-kommissionen beslutade den 3 april 2020 om befrielse från tull och moms vid import av viss skyddsutrustning och viss annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gällde till att börja med importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Då behovet av skyddsutrustning för att bekämpa pandemin fortfarande är stort har tiden förlängts i ett par omgångar och befrielsen gäller nu till och med den 31 december 2021.

Läs mer om vem som kan ansöka om tullbefrielse och vilka varor som avses.

Vi är ett privat vårdföretag som bedriver verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning och som har avtal med en kommun. Kan vi importera skyddsutrustning tullfritt?

Privatägda vård- och omsorgsbolag kan under vissa förutsättningar importera skyddsutrustning som behövs för att bekämpa covid-19 tullfritt. Det krävs då bland annat att företaget helt eller delvis tillhandahåller offentlig verksamhet som är offentligrättsligt reglerad och kontrollerad av myndigheter. Om inte hela er verksamhet utgör offentlig verksamhet beviljas tullfrihet endast för den skyddsutrustning som ska användas i den offentligt finansierade delen av verksamheten.

Om ni har importerat den här typen av varor efter den 29 januari 2020 och betalat tull och moms för dem kan ni ansöka om ändring av deklarationen och återbetalning. Ni ska då kunna visa att villkoren för befrielsen är uppfyllda.

Läs mer om vem som kan ansöka om tullbefrielse och vilka villkor som gäller.

Vilka handlingar utöver de vanliga styrkande handlingarna behöver vi lämna när vi ansöker om tullfrihet för varor som skyddar mot eller bekämpar covid-19?

Den handling ni alltid ska lämna är:

  • försäkran för tullfrihet.

Om importören och mottagaren av varorna är olika juridiska personer ska ni dessutom lämna följande handlingar:

  • mottagningsbekräftelse
  • kontrakt eller avtal mellan importör och mottagare
  • försäljningsfaktura mellan importör och mottagare.

Läs mer om tull- och momsfriheten och de handlingar du ska skicka med.

På vilket sätt kan Tullverket underlätta för företag som har ekonomiska svårigheter med anledning av coronaviruset?

Tullverket kan i vissa fall ge anstånd med betalningen av tullavgifter, skatter och andra avgifter som ska betalas till Tullverket. Regeringen bereder ett förslag till ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Den lagen omfattar betalningar till Skatteverket. Regeringen har inte föreslagit att betalningar till Tullverket ska omfattas av den lagen.

Den lagstiftning som reglerar betalningar till Tullverket har inte förändrats med anledning av coronaviruset och dess påverkan. Den påverkan coronaviruset för med sig är i sig inte ett automatiskt skäl för att inte betala tullavgifter med mera till Tullverket.

Enligt gällande lagstiftning kan Tullverket bevilja kortare betalningsanstånd. Tullverket gör alltid en bedömning av inkomna ansökningar om anstånd med betalning beroende på de omständigheter som uppges i ansökan. För att få ett anstånd behöver du ställa en garanti.

Läs mer om hur du ansöker om anstånd på sidan Anstånd med betalning av tullräkningar.

Vad är Tullverkets råd till företag som hanterar export och import i sin verksamhet?

Det är viktigt att den som driver företag och är beroende av export eller import för sin verksamhet håller sig uppdaterad på vad som gäller för just de varor som man hanterar i sin verksamhet.

Händelseutvecklingen i spåren av coronaviruset ändrar sig snabbt och därför är det extra viktigt att var och en använder trovärdiga källor för att hålla sig informerad om vad som gäller.

Tullverket vill också uppmana både företag och privatpersoner att vara extra vaksamma på bedrägerier. Flera typer av bedrägerier har ökat i samband med spridningen av coronaviruset. Bedrägerier kan ske genom att information ser att ut att komma från Tullverket eller annan myndighet men där avsändaren är en bedragare. Tullverket kommer aldrig ringa för att efterfråga koder till Bank-id eller uppmana till att ladda ner filer. Om tullverket ändrar någon rutin för inbetalning så kommer den informationen att finnas på tullverket.se.

En tulldeklaration kan ändras upp till tre år efter det att den blivit godtagen. Är det möjligt att få förlängd tidsfrist med anledning av coronaviruset?

Nej, möjligheten att ändra en tulldeklaration upp till tre år efter godtagandet (artikel 173.3 i tullkodexen) gäller fortfarande.

Om inreseförbudet

Vad innebär inreseförbudet till EU?

Den 17 mars 2020 beslutade EU och Sveriges regering att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige över en yttre gräns, det vill säga från länder utanför EU/Schengenområdet samt Schweiz. Polismyndigheten är ansvarig för tillämpning av lagstiftningen. I beslutet finns ett uttryckligt undantag för bland annat personer som transporterar varor. Nödvändiga leveranser av till exempel mat och mediciner ska alltså inte påverkas av inreseförbudet. Inom EU är medlemsstaterna överens om att den fria rörligheten för varor fortsatt ska upprätthållas.

Läs om hur inresor till Sverige påverkas på polisen.se.

Vilka råd finns det för resa till andra länder?

Det är Utrikesdepartementet (UD) som utfärdar reseavrådan till andra länder. Se information hos UD.

Var hittar jag information om inreseförbud från andra länder?

Det är Polismyndigheten som ansvarar för kontroll av personer. Se information på polisen.se.

Om coronavirusets påverkan på godsets transportvägar

Hur påverkar stängda gränser godsets transportvägar?

Den fria rörligheten för varor ska upprätthållas, det är EU:s medlemsstater överens om. Godstrafiken ska inte stoppas upp – varken inom EU eller till och från länder utanför EU. Det vi kan se så här långt är att godstrafiken till viss del är minskande men i flera flöden fortfarande normalt. De delar som framför allt påverkats är gods som kommer till Sverige med flyg och färjelinjer där flighter och färjetrafik till viss del har ställts in.

Vad gäller för rennäringen där rennäringsutövare behöver korsa finska gränsen för att kunna utöva sitt arbete?

Ur ett tullperspektiv har inget ändrats vad gäller att flytta renar över gränsen. Vad gäller de finska reglerna, se Gränsbevakningsmyndigheten, Raja.

Vad gör Tullverket?

Hur påverkar stängda gränser och stängda hamnar Tullverkets arbete?

Tullverket har god bemanning och genomför den verksamhet som vi har till uppgift att genomföra. Vi följer utvecklingen noga och vi samarbetar med andra myndigheter i Sverige, inom EU och i resten av världen.

Är expeditionerna öppna som vanligt?

Ja, våra klareringsexpeditioner är öppna som vanligt.

Undersöker Tullverket försändelser i syfte att hitta smitta vid tullkontroller eller liknande?

Nej, Tullverket undersöker inte försändelser i syfte att upptäcka smitta. Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten (källa: folkhälsomyndigheten.se och livsmedelsverket.se).

Samarbetar Tullverket med andra myndigheter?

Tullverket bevakar utvecklingen noga och följer bland annat Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Vi samarbetar och samverkar löpande med andra myndigheter nationellt och internationellt.

Vad gör Tullverket för att förhindra smittspridning vid nykterhetskontroller?

Vår personal har skyddsutrustning vid kontrollen och vi använder alltid engångsmunstycken.

Hur skyddar Tullverket sina egna medarbetare som möter så mycket människor vid gränsövergångar och klareringsexpeditioner?

Tullverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och informerar medarbetarna löpande om utvecklingen och vad som är aktuellt vad till exempel gäller användning av skyddsutrustning. Tullverket har god tillgång på skyddsutrustning. Vissa av våra medarbetare arbetar hemifrån.

Om paket och post

Kan jag beställa varor på nätet från andra länder?

Ja, det inreseförbud som finns ska inte påverka varutransporter. Har du frågor om leveranstider får du kontakta den du beställer din vara från eller den som transporterar din vara.

Generellt gäller att när du köper en vara från ett annat land via internet är reglerna olika beroende på vad du beställer och från vilket land varan kommer. På tullverket.se kan du få allmän information om vad du ska tänka på när du handlar på nätet.

Läs mer på sidan Handla på nätet.

Jag har inte fått mitt paket, var ska jag vända mig?

Om du har frågor om post och paket ska du vända dig till den som fraktar ditt paket, till exempel Postnord.

Kan smittan överföras via post och paket?

Det finns inga uppgifter om att personer har smittats via paket och postförsändelser (källa: folkhälsomyndigheten.se).

Europeiska kommissionens frågor och svar

Europeiska kommissionen har publicerat ett dokument med frågor och svar om tull- och momsfrihet.

Läs Europeiska kommissionens frågor och svar. (eng)

Tullverket vill också uppmana både företag och privatpersoner att vara extra vaksamma på bedrägerier. Flera typer av bedrägerier har ökat i samband med spridningen av coronaviruset. Bedrägerier kan ske genom att information ser att ut att komma från Tullverket eller annan myndighet men där avsändaren är en bedragare. Tullverket kommer aldrig ringa för att efterfråga koder till Bank-id eller uppmana till att ladda ner filer. Om Tullverket ändrar någon rutin för inbetalning så kommer den informationen att finnas på tullverket.se.

krisinformation.se finns samlad information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Möjligheten ansöka om befrielse från tull och moms vid import av varor som skyddar mot eller bekämpar covid-19 har förlängts till den 31 december 2021.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000