Tullverket

Coronaviruset och din tullhantering

Spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 får effekter på många håll i samhället. Här kan du läsa om hur det kan påverka din tullhantering.

Har du frågor om regler om inreseförbud och krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige?

Det är Polismyndigheten som svarar för kontroll av personer vid inresa till Sverige.

Fram till och med den 31 maj kommer Tullverket och Kustbevakningen att hjälpa Polismyndigheten med att kontrollera personers rätt till inresa i Sverige genom att bland annat kontrollera att utländska medborgare kan uppvisa ett negativt covid-19-test.

För information om inresebestämmelserna och vilka regler som gäller, läs mer på polisen.se.

Tullverket har god bemanning och genomför den verksamhet som vi har till uppgift att genomföra. Vi har inrättat en nationell stab för hanteringen av covid-19 och har förmåga att snabbt kunna ställa om ifall läget förändras. Vi följer utvecklingen noga och vi samarbetar med andra myndigheter i Sverige, inom EU och i resten av världen.

Inga stängda gränser för varutransporter

Den fria rörligheten för varor ska upprätthållas, det är EU:s medlemsstater överens om. Godstrafiken ska inte stoppas – varken inom EU eller till och från länder utanför EU. Emellertid kan det rådande läget medföra konsekvenser i form av längre handläggningstider när fordon med varor ska passera gränsövergångarna.

I regeringens beslut om inreseförbud för personer från länder utanför EU finns ett uttryckligt undantag för personer som transporterar varor. Detsamma gäller de åtgärder som några av EU:s medlemsstater (och Norge) har vidtagit med stängda gränser. De rör kontroll av personer, inte varor.

Anvisade gränsövergångar från Norge till Sverige

Med anledning av inreseförbudet från Norge har vissa gränsövergångar längs Norgegränsen stängts av och det är förbjudet att passera.

Vissa gränsövergångar längs Norgegränsen har stängts av och det är förbjudet att passera. Detta påverkar dig som har ett trafiktillstånd utfärdat av Tullverket. Håll dig uppdaterad på polisen.se. Även Norges inreseförbud kan påverka, läs mer på helsedirektoratet.no. Vi kommer att uppdatera tullverket.se när vi har mer information.

Observera att transportörer med trafiktillstånd som inte längre kan passera gränsen enligt vad som sägs i trafiktillståndet, kan passera via av polisen hänvisad väg i stället.

Trafiktillstånd för transporter mellan Sverige och Norge

Om varor, paket, post och livsmedel

Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Kunskap från liknande tidigare utbrott visar att denna typ av virus smittar från sjuka människor och inte genom till exempel paket och postförsändelser. Det finns i dagsläget inte något som tyder på att viruset kan spridas via livsmedel och dricksvatten.

(Källor: Folkhälsomyndigheten.se och Livsmedelsverket.se)

Avbetalningsplaner för tullräkningar

Tullverket kan i vissa fall bevilja betalningslättnader avseende tullavgifter, skatter och andra avgifter som ska betalas till Tullverket.

Avbetalningsplaner för tullräkningar

Klassificering av medicinsk utrustning

Världstullorganisationen, WCO, har sammanställt en förteckning över HS-klassificering av medicinsk utrustning för att underlätta handeln med dessa varor över gränserna. En harmoniserad klassificering är en första förutsättning för att varorna ska kunna skickas utan onödiga hinder på väg till mottagaren.

Varukoderna på listan är bara ett förslag, och du måste som vanligt själv bedöma din vara för att se om den stämmer med förslaget.

Titta på listan med varukoder.PDF (Version 3.0, uppdaterad 2 juni 2020)

Läs mer hos WCO om hur covid-19-pandemin påverkar tullverksamheten i världen.

Befrielse från tull och moms vid import av vissa varor för skydd mot och bekämpning av covid-19

EU-kommissionen beslutade den 3 april 2020 om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gällde till att börja med importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Då behovet av skyddsutrustning för att bekämpa pandemin fortfarande är stort har tiden förlängts i ett par omgångar och befrielsen gäller nu till och med den 31 december 2021.

Varorna ska importeras av eller på uppdrag av

  • statliga organ, offentliga organ och andra offentligrättsliga organ såsom myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser och liknande offentliga organ
  • privata organisationer, till exempel privatägda vård- och omsorgsbolag, som helt eller delvis bedriver offentlig verksamhet som är offentligrättsligt reglerad och kontrollerad av myndigheter
  • katastrofhjälporganisationer och andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som har godkänts av Tullverket som mottagare för tullfri import.

Läs mer om tull- och momsfriheten.

Certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset

Med anledning av den extraordinära situationen med coronaviruset, så har flera länder meddelat EU att de just nu inte har möjlighet att utfärda certifikat för förmånsbehandling i original, utan istället använder sig av kopior av sådana. När pandemin är över behöver företag i EU se till att få originalcertifikat stället för dessa kopior. Tullverket kommer att genomföra kontroller för att kontrollera certifikaten i efterhand.

Tullverket kommer vid importtillfället med anledning av coronaviruset i undantagsfall och tills vidare godta kopior av certifikat från vissa länder. Detta gäller certifikat som har utfärdats tidigast den 1 mars 2020.

Läs mer om certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset.

Exportrestriktioner för vaccin mot covid-19

EU-kommissionen har beslutat om en exportrestriktion beträffande vacciner mot sars-relaterade coronavirus (KN nummer 3002 20 10) samt aktiva substanser, inklusive primära cellkulturer och ympkulturer (KN-nummer 2933 99 80, 2934 99 90, 3002 90 90 och 3504 00 90). Restriktionen gäller från den 30 januari till den 30 juni 2021.

Export är tillåten om du kan uppvisa ett exporttillstånd. Dessutom kan export vara tillåten om den sker till vissa länder i EU:s närhet eller enligt vissa andra specifika skäl. Läs mer om detta i kommissionens förordning.

Läs mer om kravet på exporttillstånd för vacciner mot sars-relaterade coronavirus.


Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor som rör hur coronaviruset kan påverka din tullhantering.

Frågor och svar om hur coronaviruset kan påverka tullhanteringen

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att du som driver företag och är beroende av export eller import för din verksamhet håller dig uppdaterad på vad som gäller för just de varor du hanterar i din verksamheten.

Händelseutvecklingen i spåren av coronaviruset ändrar sig snabbt och det är därför extra viktigt att var och en håller sig informerad om vad som gäller.


Sidan uppdaterades: 2021-04-21

Vad är ändrat: Möjligheten till befrielse från tull och moms för vissa varor har förlängts till den 31 december 2021.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000