Tullverket

Coronaviruset och din tullhantering

Spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 får effekter på många håll i samhället. Här kan du läsa om hur det kan påverka din tullhantering.

Har du frågor om inreseförbud från Danmark, Norge, Storbritannien och andra länder?

Det är Polismyndigheten som svarar för kontroll av personer. Se information på polisen.se.

Tullverket har god bemanning och genomför den verksamhet som vi har till uppgift att genomföra. Vi har inrättat en särskild arbetsgrupp för hanteringen av covid-19 och har förmåga att snabbt kunna ställa om ifall läget förändras. Vi följer utvecklingen noga och vi samarbetar med andra myndigheter i Sverige, inom EU och i resten av världen.

Inga stängda gränser för varutransporter

Den fria rörligheten för varor ska upprätthållas, det är EU:s medlemsstater överens om. Godstrafiken ska inte stoppas – varken inom EU eller till och från länder utanför EU. Emellertid kan det rådande läget medföra konsekvenser i form av längre handläggningstider när fordon med varor ska passera gränsövergångarna.

I regeringens beslut om inreseförbud för personer från länder utanför EU finns ett uttryckligt undantag för personer som transporterar varor. Detsamma gäller de åtgärder som några av EU:s medlemsstater (och Norge) har vidtagit med stängda gränser. De rör kontroll av personer, inte varor.

Om varor, paket, post och livsmedel

Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Kunskap från liknande tidigare utbrott visar att denna typ av virus smittar från sjuka människor och inte genom till exempel paket och postförsändelser. Det finns i dagsläget inte något som tyder på att viruset kan spridas via livsmedel och dricksvatten.

(Källor: Folkhälsomyndigheten.se och Livsmedelsverket.se)

Avbetalningsplaner för tullräkningar

Tullverket kan i vissa fall bevilja betalningslättnader avseende tullavgifter, skatter och andra avgifter som ska betalas till Tullverket.

Avbetalningsplaner för tullräkningar

Klassificering av medicinsk utrustning

Världstullorganisationen, WCO, har sammanställt en förteckning över HS-klassificering av medicinsk utrustning för att underlätta handeln med dessa varor över gränserna. En harmoniserad klassificering är en första förutsättning för att varorna ska kunna skickas utan onödiga hinder på väg till mottagaren.

Varukoderna på listan är bara ett förslag, och du måste som vanligt själv bedöma din vara för att se om den stämmer med förslaget.

Titta på listan med varukoder.PDF (Version 3.0, uppdaterad 2 juni 2020)

Läs mer hos WCO om hur covid-19-pandemin påverkar tullverksamheten i världen.

Befrielse från tull och moms vid import av vissa varor för skydd mot och bekämpning av covid-19

EU-kommissionen beslutade den 3 april 2020 om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gällde till att börja med importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Då behovet av skyddsutrustning för att bekämpa pandemin fortfarande är stort har tiden förlängts i ett par omgångar och befrielsen gäller nu till och med den 30 april 2021.

Varorna ska importeras av eller på uppdrag av

  • statliga organ, offentliga organ och andra offentligrättsliga organ såsom myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser och liknande offentliga organ
  • privata organisationer, till exempel privatägda vård- och omsorgsbolag, som helt eller delvis bedriver offentlig verksamhet som är offentligrättsligt reglerad och kontrollerad av myndigheter
  • katastrofhjälporganisationer och andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som har godkänts av Tullverket som mottagare för tullfri import.

Läs mer om tull- och momsfriheten.

Certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset

Med anledning av den extraordinära situationen med coronaviruset, så har flera länder meddelat EU att de just nu inte har möjlighet att utfärda certifikat för förmånsbehandling i original, utan istället använder sig av kopior av sådana. När pandemin är över behöver företag i EU se till att få originalcertifikat stället för dessa kopior. Tullverket kommer att genomföra kontroller för att kontrollera certifikaten i efterhand.

Tullverket kommer vid importtillfället med anledning av coronaviruset i undantagsfall och tills vidare godta kopior av certifikat från vissa länder. Detta gäller certifikat som har utfärdats tidigast den 1 mars 2020.

Läs mer om certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset.

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor som rör hur coronaviruset kan påverka din tullhantering.

Frågor och svar om hur coronaviruset kan påverka tullhanteringen

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att du som driver företag och är beroende av export eller import för din verksamhet håller dig uppdaterad på vad som gäller för just de varor du hanterar i din verksamheten.

Händelseutvecklingen i spåren av coronaviruset ändrar sig snabbt och det är därför extra viktigt att var och en håller sig informerad om vad som gäller.


Sidan uppdaterades: 2021-01-25

Vad är ändrat: Befrielsen från tull och moms för skyddsutrustning har förlängts till den 30 april 2021.


4000