Tullverket

Publicerad: 2017-10-24

Nyhet

Utökade befogenheter för Tullverket vid gräns mot annat EU-land

Från 1 november 2017 har Tullverket genom en ändring i inregränslagen fått utökade befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor vid gräns mot annat EU-land. Tullverket får även möjlighet att förverka och vägra lämna ut dessa varor.

Tullverkets möjligheter att göra varukontroller vid gränsen mot ett annat EU-land regleras i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (inregränslagen). För att Tullverket ska få göra ingripanden med stöd av lagen krävs att den aktuella varan finns uppräknad i lagtexten. Genom tillägg i inregränslagen utökas Tullverkets befogenheter när det gäller explosiva varor.

Straffbestämmelser och bestämmelser om befogenhet för Tullverket att inleda förundersökning och tillgripa straffprocessuella tvångsmedel i lagen om straff för smuggling blir därmed tillämpliga på sådan införsel. Tullverket har också möjlighet att förverka och att vägra lämna ut explosiva varor enligt inregränslagen.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2017.

Uppdaterad: 2017-10-24