Tullverket

2017-02-16

Pressmeddelande

Tullverkets beslagsstatistik 2016

Tullverket beslagtog under 2016 mer än tre gånger så mycket marijuana och cannabisharts som under 2015. Det är ett resultat av bland annat riktade insatser i den tunga godstrafiken. Även beslagen av ecstacy, LSD, heroin och opium ökade jämfört med 2015. Beslagen av färsk kat ligger fortfarande på en låg nivå medan beslagen av torkad kat ökar. Beslagen av kokain minskade jämfört med 2015 liksom beslagen av amfetamin, som halverades.

– Under 2016 har Tullverket presterat det bästa resultatet inom brottsbekämpningen på många år, vilket visar hur betydelsefull Tullverkets insats är för ett säkert och tryggt samhälle, säger Therese Mattsson, generaltulldirektör. Det är vi naturligtvis stolta över i dessa tider då trygghetsfrågan står högt på medborgarnas agenda över viktiga utmaningar för samhället.

– På samma gång står Tullverket mitt uppe i ett omfattande utvecklingsarbete. Vi har stora kostnader för den utveckling och förvaltning som krävs för att vi ska kunna leva upp till den nya EU-lagstiftningen på tullområdet. Och samtidigt står vi inför de största pensionsavgångarna någonsin. Vi kommer att ha svårt att upprätthålla den här fina resultatnivån under de närmaste åren, säger Therese Mattsson.

Fokus på den tunga godstrafiken har gett resultat

Tullverket har under de senaste åren intensifierat arbetat med att upptäcka större sändningar av illegala och odeklarerade varor i den tunga godstrafiken. Vi vill på så sätt öka beslagsmängden och därmed samhällsnyttan. Arbetet har under 2016 gett resultat: Samhällsnyttan för beslag med hjälp av Tullverkets mobila skannrar i den tunga godstrafiken uppgick under 2016 till 476 miljoner kronor, jämfört med drygt 190 miljoner kronor under 2015. Det är en ökning med 150 procent.

– Vi arbetar intensivt för att effektivisera verksamheten och använda våra tillgängliga resurser på bästa sätt. Vi utvecklar också vårt arbete med analys och selektering för att träffa rätt i våra kontroller,  säger Therese Mattsson. I slutet av 2016 driftsatte vi ett nytt selekteringsverktyg som ska hjälpa oss till ännu bättre resultat. Det är viktigt att Tullverket stoppar smuggelvaror redan vid gränsen, innan de kommer in i landet. Det krävs större resurser och kostar samhället mycket mer att hitta varorna när de väl har passerat gränsen och börjat distribueras till flera mottagare.

Fortsatt ökad handel över internet

Beslag av narkotika och dopningsmedel i post- och kurirflödet utgör drygt hälften av Tullverkets totala antal beslag de senaste tre åren. Antalet beslag av narkotiska preparat fortsätter att öka i det här flödet. Det förekommer grova beslag men majoriteten av beslagen är av mindre omfattning. Slutsatsen är att den omfattande handeln på internet utgörs till stor del av att slutanvändare själva beställer sina varor av producenter eller leverantörer. Det här syns på att många beslag av mindre mängder marijuana, cannabisharts, ecstasytabletter och ecstasy i pulverform görs i post- och kurirflödet. 

Ett annat exempel på att beställningar görs via internet för leverans direkt till slutanvändare är att beslag av amfetamin och kokain har ökat i antal beslag, men minskat i mängd. Amfetamin tillverkas inom EU vilket innebär att transporterna sker i de flöden som omfattas av EU:s fria rörlighet. Även för kokainet är Spanien, Nederländerna och Belgien knutpunkter för införsel till EU med sina stora och viktiga flygplatser och hamnar.

Ökat antal narkotikabeslag

Uppgången i antalet beslag av narkotika för 2016 började märkas redan under början av året och har sedan fortsatt. Parallellt med ökningen i beslag av narkotika har en minskning i antalet dopningsbeslag skett jämfört med de två föregående åren. Beslag av torkad kat, ecstasy, marijuana och cannabisharts, narkotiskt läkemedel och alkohol har ökat under 2016 i både antal och mängd.

Smuggling av röktobak

Beslag av cigaretter och röktobak har ökat i antal beslag men minskat i mängd på grund av att aktörerna bakom smugglingen har bytt tillvägagångssätt – från större till mindre mängder per sändning.

Vid sidan av den deklarerade importen av röktobak förekommer en omfattande import där röktobak felaktigt deklareras som råtobak eller tobaksavfall och sedan säljs som röktobak i butiker och via internet. Smugglingen av röktobak går bland annat till så att obeskattad tobak förs in i Sverige lagligt och under uppskovsförfarande, och smugglarna använder sig av skattelager och tullager. Röktobaken förskingras sedan utan att det betalas någon tobaksskatt. Ökningen i antalen beslag bedöms avspegla en kontinuerligt växande marknad för röktobak men också att varan i sig är föremål för ett ökat fokus hos Tullverket och samverkande myndigheter.

Fakta om samhällsnytta

Tullverkets beräkning av samhällsnytta utgår från en modell som presenterades i SOU 1998:18 ”En Gräns – en myndighet”. Tullverket har utifrån SOU-modellen vidareutvecklat en anpassad modell från 2000. Båda modellerna beräknar samhällsnytta på beslagtagen narkotika  och på beslagtagen och omhändertagen alkohol och tobak. Det samhällsekonomiska värdet av narkotika är baserat på en uppskattning av samhällets kostnader för missbruket med hänsyn taget till gatupriser, missbrukardoser och FN:s skadeindex.

Fyra preparat – cannabis, amfetamin, heroin och kokain – står för 80 procent av den totala samhällsnytta under 2016 som är 1 551 miljoner kronor jämfört med 1 215 miljoner kronor under 2015. Störst påverkan på samhällsnyttan har de ökade grova beslagen av cannabis i personbils- och lastbilsflödet som står för 44 procent av 2016 års samhällsnytta.

För mer information och bilder kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590.

Läs mer om beslagsstatistiken för 2016