Tullverket

Publicerad: 2018-03-13

Nyhet

Tullverket efterfrågar pengar till förstärkta tullkontroller

Tullverket har lämnat in budgetunderlaget för 2019–2021 till regeringen. I budgetunderlaget beskrivs Tullverkets nuvarande situation och framtida utmaningar. För åren 2019–2021 begär Tullverket extra anslag om totalt 299 miljoner kronor till framför allt ökade tullkontroller.

– För verksamhetsåren 2018–2020 begär vi extra anslag om totalt 299 miljoner kronor, säger Therese Mattsson, generaltulldirektör. Det är pengar som vi, trots en välkommen anslagshöjning, behöver för att kunna fortsätta förstärka framför allt tullkontrollerna.

Ökat kontrollbehov

Behovet av kontroller ökar i och med att vi får tillgång till alltmer avancerade analyssystem. För att kunna förstärka tullkontrollerna vid gränserna i syfte att stoppa smugglingen av bland annat narkotika och vapen och för att bekämpa fusk i varuflödet behöver Tullverket ytterligare medel.

Digitaliseringen tar en allt större del av budgeten

Även digitaliseringen kostar mer och tar en allt större del av Tullverkets budget. Bland annat har den nya tullkodexen inneburit att vi ända fram till 2025 kommer att införa nya system och e‑tjänster för företagen.

Tullverket en viktig del i Sveriges civila försvar

Tullverket spelar en viktig roll i Sveriges civila försvar, framför allt genom vårt uppdrag vid gränsen. Både tidigare beslut och Försvarsberedningens rapport från december 2017 anger tydligt inriktningen för hur Tullverket behöver utveckla förmågor och kapaciteter. Tullverket saknar i dag medel för att planera, utveckla och upprätthålla den förmåga som krävs för civilt försvar till 2020.

Brexit kommer att kräva resurser

Det är fortfarande osäkert hur Storbritanniens utträde ur EU kommer att gå till och hur en framtida handel med Storbritannien kommer att fungera. Oavsett om det införs en övergångsperiod för utträdet eller inte så kommer brexit resursmässigt att medföra arbete både i Tullverkets klareringsverksamhet och i den fysiska kontrollen av varor. Även Tullverkets informationsinsats i samband med brexit kommer att kräva avsevärda resurser.

Uppdaterad: 2019-10-25