Tullverket

Publicerad: 2018-05-08

Nyhet

Snart ändras processen för anläggningar för tillfällig lagring

Tullverket förbereder nu en förändring av processen för tillfällig lagring. Den nya hanteringen innebär att alla uppgifter ska lämnas digitalt. Dessutom kan helt nya aktörer bli inblandade som inte lämnat deklarationer tidigare.

Tullverket har under en tid sett över hur den nya tullagstiftningen ska tillämpas när det gäller anläggningar tillfällig lagring. Bilden av den nya processen börjar nu klarna.

Den stora skillnaden från den tidigare är att

  • uppgifterna ska lämnas digitalt
  • flera parter kan vara involverade i olika roller
  • nya aktörer som inte tidigare har varit involverade kan bli inblandade och få möjlighet att skicka in deklarationer.

Lämna uppgifter digitalt

I lagstiftningen beskrivs olika former av deklarationer för tillfällig lagring, men till att börja med kommer Tullverket endast att godta deklarationer i form av ett strukturerat elektroniskt meddelande. Deklarationerna kommer att kunna lämnas via en system-till-system-lösning eller via en e‑tjänst som du kommer att nå från tullverket.se.

Möjligheten att deklarera digitalt kommer att finnas från den 1 november 2018, och senast den 31 oktober 2019 ska alla som lämnar deklarationer för tillfällig lagring ha infört den digitala lösningen.
En deklarationshandledning och tekniska specifikationer kommer att publiceras senast den 1 juni 2018.

Införandet av systemet för tillfällig lagring är ett första steg i den totala digitala processen för införsel av varor. Det kommer att ske förändringar av denna process efterhand som de andra processerna och förändringarna genomförs och hela flödet blir digitalt.

Parter och roller

I den nya processen kan flera parter kan vara inblandade i olika roller.

De olika rollerna är

  • en deklarant som lämnar deklarationen för tillfällig lagring digitalt till Tullverket
  • en anmälare av varor som aktiverar deklarationen när varorna har ankommit
  • en tillståndshavare som driver anläggningen för tillfällig lagring.

Det kan vara en enda part som sköter alla de ovanstående uppgifterna, men det kan också vara uppdelat på två eller tre olika parter. På detta sätt kan helt nya aktörer bli inblandade som idag inte lämnar uppgifter digitalt till Tullverket.

Exempel

När en vara ankommer med fartyg kan det exempelvis vara rederiet som lämnar deklarationen, en skeppsmäklare som aktiverar deklarationen när varorna ankommer och en lagerhavare som sköter lagringen.

Dialog med näringslivet

Den 24 april genomfördes ett referensgruppsmöte med Tullverket och representanter från näringslivet. Referensgruppens roll är rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter på projektets arbete i syfte att förbättra möjligheterna för Tullverket och näringslivet att nå målen med förändringsarbetet.

Även du som inte är med i referensgruppen kan ta del av minnesanteckningar från mötet. Du kan också hålla dig uppdaterad om vad som händer via tullverket.se och genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev Tullnytt.

Omprövning av tillstånd

Under april har Tullverket också påbörjat omprövningen av tillstånd till tillfälligt lager. Under tillståndsomprövningen kommer vi enbart att granska de kriterier som är kopplade till att driva anläggningen för tillfällig lagring. Vi kommer däremot inte att bedöma möjligheten att lämna uppgifter digitalt. Tullverket tar kontakt med er när det är dags att ompröva just ert tillstånd.

Förändringen av processen för anläggningar för tillfällig lagring är en del av Tullverkets stora förändringsarbete för att anpassa hanteringen till den nya tullagstiftningen som började tillämpas den 1 maj 2016. Målet är att harmonisera EU:s tullhantering, vilket i förlängningen ska ge en enklare, billigare och snabbare tullhantering.

Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Syftet är att förenkla lagstiftningen och administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv. Utgångspunkten är att all hantering ska ske digitalt.

Uppdaterad: 2019-10-25