Tullverket

Publicerad: 2018-03-23

Nyhet

Rättsligt ställningstagande om godkända avsändare

I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket kraven för att få status som godkänd avsändare för unionstransitering. Det innebär i vissa fall en striktare tillämpning av bestämmelserna än tidigare.

Tullverket har sett över reglerna för unionstransiteringar som startas upp av en godkänd avsändare. Det har lett till ett rättsligt ställningstagande med vissa klarlägganden och förändringar av hur bestämmelserna kommer att tillämpas i fortsättningen.

Det handlar framför allt om två områden:

  • Det ställs tydligare krav på kontroll och plats för att starta upp en transitering. Du måste som godkänd avsändare kunna visa att du har kontroll över varorna även om transiteringen startas från ett annat företags plats.
  • Kravet på försegling av sändningar kommer att tillämpas i större utsträckning än i dag.

Kravet på kontroll och plats

Den godkända avsändaren är ansvarig för förfarandet och ska ha kontroll över varorna och transporten. Du som godkänd avsändare ska därför kunna garantera att varorna finns kvar på platsen där transiteringen startas upp om Tullverket vill utföra en kontroll av varorna.

Transporten kan startas upp från ett annat företags plats där extern personal utför uppgifter för din räkning och under din ledning. Extern personal kan till exempel vara personalen på ett tullager eller tillfälligt lager. Du som godkänd avsändare måste då kunna visa att du ändå har kontroll. Du ska förse den externa personalen med instruktioner och rutiner för hur uppgifterna ska utföras. Du har även ansvar för att se till att dessa instruktioner och rutiner följs.

Läs mer om vad instruktioner och rutiner till extern personal ska innehålla

Försegling av transporten

Det är mycket viktigt att de varor som transiteras går att identifiera. Huvudregeln är att transporten ska förseglas. Undantag kan göras för lätt identifierbara varor. De kan i stället identifieras med beskrivningen av varorna i transiteringsdeklarationen eller i de kompletterande handlingarna. Du måste därför ha en bra och exakt varubeskrivning som gör det lätt att identifiera varan.

I det rättliga ställningstagandet framgår kraven på vad som anses som lätt identifierbara varor. Förutom en detaljerad varubeskrivning ska deklarationen innehålla uppgifter om märkning i form av exempelvis artikelnummer, serienummer, ordernummer, kollinummer osv. för varje varupost.

Du kan inte få ett generellt undantag från förseglingskravet utan en bedömning måste göras från fall till fall. Det innebär att du som godkänd avsändare också kan behöva ett tillstånd att använda förseglingar av särskild typ.

Läs mer om undantag från förseglingskravet

Planera redan nu

I april 2018 börjar Tullverket ompröva tillstånden för godkänd avsändare. Under omprövningen behöver du kunna visa hur du säkerställer kontrollen över varorna. Därför är det viktigt att du redan nu sätter dig in i reglerna för att starta upp transiteringar från någon annans lager.

I samband med omprövningen måste du som ska använda förseglingar också ansöka om ett särskilt tillstånd för detta – Användning av förseglingar av särskild typ. Du ska också kunna visa vilken typ av förseglingar ni kommer att använda.

Därför skärper vi tillämpningen av reglerna

En förutsättning för att få status som godkänd avsändare är att tullmyndigheten anser sig kunna övervaka transiteringsförfarandet och utföra kontroller utan att det krävs en administrativ insats som inte står i rimligt förhållande till den sökandes behov.

Tullverkets uppfattning är att de krav som beskrivits ovan måste vara uppfyllda för att vi ska kunna övervaka förfarandet utan en alltför stor insats.

En annan anledning är att vi bör harmonisera hanteringen med andra EU-länder. Hanteringen stämmer därför överens med den gemensamma tolkningen av reglerna i EU-kommissionens handbok om transitering.

Läs Tullverkets rättsliga ställningstagandePDF

Läs mer i EU-kommissionens handbok om transitering

Uppdaterad: 2018-06-11