Tullverket

Publicerad: 2017-11-08

Nyhet

Ny version av KN för 2018

Från den 1 januari 2018 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan.

Allteftersom vi får information om ändringar i Taric kommer dessa att föras in i Tulltaxan så att du kan förbereda dig inför nästa år. Du söker då på ett datum under 2018.

Den nya bilagan publicerades i EUT L 282 den 31 oktober 2017.

Exempel på ändringar inför 2018 är:

Allmänna bestämmelser om tullsatser

Maxvärdet som anges i kapitel 17-19 och 21 - ett förtydligande av hur tullen ska beräknas för dessa varor har lagts till. Tullsatsen skrivs dessutom med en extra parentes vid respektive varukod för att tydligare visa vilka värden som ska jämföras med varandra.

Särskilda bestämmelser om civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg Civila luftfartyg som registrerats i en medlemsstats eller ett tredjelands register får vissa administrativa lättnader.

Kapitel 3

Gadus poutassou – FN:s livsmedelsorgan FAO har meddelat att detta namn inte används längre för blåvitling, det plockas bort från KN-numren. Innehållet i varukoderna ändras inte.

Kapitel 29, 38 och 85
Nya KN-nummer har lagts till för klassificering av nikotin, patroner och refiller för elektroniska cigaretter samt för cigaretterna. Dessa nummer finns under numren 2939, 3824 respektive 8543.

Kapitel 36
Varor för tillverkning av eller användning med improviserade sprängladdningar –nya KN-nummer införs för vissa varor som till exempel stubiner och sprängkapslar.

Kapitel 84
Som en följd av ITA 2-ändringarna som genomfördes förra året görs en justering för vacuumpumpar för tillverkning av halvledare eller platta bildskärmar. De två KN-numren 8414 10 10 och 8414 10 20 har slagits samman till ett, 8414 10 15, eftersom det är svårt att skilja mellan varorna i de två tidigare grupperna.

Tullsatsändringar
Dessa har gjorts till exempel för bananer men de allra flesta ändringarna rör ITA-produkter där tullsatsen håller på att trappas ner. Liksom under förra året sker ändringen 1 juli vilket innebär att två tullsatser anges för samma vara. Den tullsats som gäller för första halvåret skrivs in på vanligt sätt medan den tullsats som ska tillämpas från 1 juli anges i en fotnot. Om du söker i Tulltaxan kommer tullsatsen att vara anpassad efter sökdatum.

Uppdaterad: 2017-11-08