Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Importtullar

Handelslättnader på import av varor med ursprung i Ukraina

Mot bakgrund av nödsituationen i Ukraina och det associeringsavtal som finns mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och medlemsstaterna å ena sidan och Ukraina å andra sidan införs nu vissa handelslättnader på import av varor med ursprung i Ukraina. Dessa åtgärder ska under en tid tillhandahålla ett ekonomiskt och finansiellt stöd till förmån för Ukraina och de ekonomiska aktörer som drabbas.

De handelslättnader som införs är:

  • avskaffande av importtullar (förmånstullar) på import till unionen av vissa industriprodukter från Ukraina. Se bilaga 1-A till associeringsavtalet.
  • upphävande av tillämpningen av systemet med ingångspriser för frukt och grönsaker som omfattas av systemet enligt bilaga 1-A till associeringsavtalet.
  • de tullkvoter som fastställs i bilaga 1-A till associeringsavtalet ska upphävas och de produkter som omfattas av kvoterna får importeras till unionen från Ukraina utan tullar.
  • antidumpningstullar på import av varor med ursprung i Ukraina som tillämpas utifrån förordningen 2016/1036 ska inte tas ut.
  • tillämpningen av förordning 2015/478 om gemensamma importregler, ska tillfälligt upphävas för import med ursprung i Ukraina. Förordningen gäller för många produkter med ursprung i tredjeländer och omfattar även skyddsåtgärder.

Dessa förmånsåtgärder införs också med villkor att reglerna om produkternas ursprung följs samt att Ukraina avstår från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan på import med ursprung i unionen. Kommissionen kommer att övervaka konsekvenserna av denna förordning med avseende på priserna på unionsmarknaden, information om import och export.

Åtgärder tillämpas från och med den 4 juni 2022 till och med den 5 juni 2023. Enligt övergångsbestämmelser ska dessa förmåner tillämpas på produkter som den 4 juni 2022 antingen transiteras från Ukraina till unionen eller är under tullkontroll i unionen, förutsatt att en ansökan om detta lämnas till de ansvariga tullmyndigheterna i unionen inom sex månader från den dagen.

Läs mer i förordning 2022/870


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000