Tullverket

2019-01-03

Nyhet

Driftsättningen av anläggning för tillfällig lagring stoppas

Tullverket har beslutat att inte införa den nya hanteringen för anläggning för tillfällig lagring som planerat den 1 februari 2019. Orsaken är att EU‑kommissionen har lämnat ett förslag som innebär stora förändringar i fråga om vilka uppgifter som ska lämnas.

EU‑kommissionen har nyligen presenterat ett förslag till ändring av den bilaga som reglerar vilka uppgifter som ska lämnas i olika typer av tullrelaterade deklarationer och på vilken nivå dessa uppgifter ska lämnas (bilaga B till kompletteringsförordningen). Det finns stora skillnader mellan förslaget och den idag gällande bilagan. Exempel på sådana skillnader är vilka uppgifter som ska lämnas, där bland annat transportdokument blir ett eget dataelement, och att information flyttas för att kunna anges i kombination med andra typer av anmälningar och på andra nivåer.

Med anledning av detta väljer Tullverket att stoppa driftsättningen av anläggning för tillfällig lagring som skulle ha påbörjats den 1 februari 2019.

Orsaker till förändringen

EU-kommissionens arbetsgrupp har konstaterat att det finns mycket stora skillnader mellan den nuvarande lagstiftningen i bilaga B och de it-system som berörs av uppgifterna, exempelvis NCTS, AES och ICS2. Harmonisering mellan systemen i de olika medlemsländerna är nödvändig för att systemen ska kunna fungera ihop. Detta gäller inte minst den uppdaterade summariska införseldeklarationen som ska driftsättas år 2021.

För att skapa den harmonisering som behövs har EU‑kommissionen tagit fram det nya förslaget som stämmer bättre överens med det informationsutbyte som sker i logistikkedjan och med hur WCO:s datamodell är uppbyggd.

Vad händer nu?

Det är naturligtvis djupt olyckligt att behöva stoppa ett införande så nära inpå införandedatum. Vi bedömer dock att de långsiktiga konsekvenserna som den nya bilagan kommer att ge är positiva eftersom den bland annat anpassas för att följa den struktur av information som finns i transportdokumenten. Detta kommer att ge större möjligheter till automation och till att uppgifter kan återanvändas. Det skulle för både näringslivets och Tullverkets del krävas alldeles för stora kostnader och alltför mycket tid att först driftsätta den nu framtagna lösningen för att senare behöva justera den med en ny införande- och övergångsperiod som konsekvens.

Tullverket arbetar nu vidare med att planera för när vi kan starta upp arbetet igen. I dagsläget vet vi inte när det kommer att vara klart, men troligtvis blir det tidigast under 2020. Även om denna driftsättning stoppas kommer en stor del av det arbete som nu har gjorts att kunna återanvändas så att en framtida driftsättning kan gå mycket snabbare.

Den pågående omprövningen av tillstånden fortsätter som planerat och ska vara klar senast den 1 maj 2019.

Uppdaterad: 2019-01-11