Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Coronavirus 2019-nCoV: Befälhavarens skyldigheter att anmäla om misstänkt smitta finns ombord.

Med anledning av coronaviruset vill vi betona befälhavarens skyldigheter att anmäla om misstänkt smitta finns ombord.

Innan ett fartyg anlöper första svenska hamn eller senast vid ankomsten till hamnen ska befälhavaren på fartyget lämna information om hälsotillståndet ombord till Tullverket eller Kustbevakningen om

  1. befälhavaren har anledning att anta att smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa finns ombord,
  2. fartyget kommer från en hamn i ett område som har förklarats drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa och ankomsten sker inom inkubationstiden för en smittsam sjukdom, eller
  3. det ombord på fartyget finns en person som har vistats inom ett område som har förklarats drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa under sådan tid att inkubationstiden för en smittsam sjukdom inte har gått ut vid fartygets ankomst till hamnen.

(16 § Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa)

Vad som sägs i första och andra styckena om fartyg och hamn ska även gälla luftfartyg respektive flygplats. Den skyldighet som befälhavare på luftfartyg har att lämna information enligt första stycket gäller dock endast i förhållande till Tullverket.

Samverkan med andra myndigheter

Vi följer utvecklingen noga och deltar i samverkanskonferenser på nationell nivå med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndigheten.se.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)