Tullverket

2019-09-13

Nyhet

Antidumpning, import av vissa stålprodukter

Ändring av antidumpnings- och utjämningstullar som omfattas av skyddsåtgärder

Genom förordning 2019/159 införde kommissionen skyddsåtgärder avseende vissa stålprodukter för en period av tre år. Dessa åtgärder har formen av tullkvoter som är tillämpliga för fastställda tidsperioder och med tull på 25 % när importen överskrider det angivna värdet för kvoten.

Antidumpnings- och/eller utjämningsåtgärder tillämpas för närvarande för vissa av de produktkategorier som omfattas av skyddsåtgärderna. Så snart de tullkvoter som fastställts inom ramen för skyddsåtgärderna har överskridits för dessa produkter ska både tullen över kvoten och antidumpnings- och/eller utjämningstullen erläggas för samma import. Kommissionen har konstaterat att kombinationen av antidumpnings- och utjämningstullar och skyddsåtgärder har en större effekt än vad som är önskvärt på vissa stålproduktskategorier. Dessa kategorier förtecknas i bilaga 1.A till förordningen. Kommissionen inför åtgärder för att förhindra att de antidumpnings- och utjämningsåtgärder som förtecknas i bilaga 2 tillämpas samtidigt med tullen över kvoten på de stålprodukter som anges i bilaga 1.A.

Detta innebär att om den tullsats över kvoten som avses i artikel 1.6 i förordning 2019/159 blir tillämplig på de produktkategorier som förtecknas i bilaga 1.A och överskrider den motsvarande tullsatsen för den högre av de antidumpnings- och/eller utjämningstullar som är tillämpliga på samma produktkategorier, ska endast tullen över kvoten tas ut. Med andra ord: i ett scenario där tullen över kvoten uppgår till 25 % och motsvarande antidumpnings- och/eller utjämningstullsats som är tillämplig på samma produktkategorier uppgår till 10 %, ska endast tullen över kvoten tas ut. I en sådan situation ska uttaget av den tillämpliga antidumpnings- och/eller antisubventionsåtgärden tillfälligt upphävas under tillämpningsperioden för tullen över kvoten.

På samma sätt om den tullsats över kvoten som avses i artikel 1.6 i förordning 2019/159 blir tillämplig på de produktkategorier som förtecknas i bilaga 1.A och är lägre än den motsvarande antidumpnings- och/eller utjämningstullsats som är tillämplig på samma produktkategorier, bör hela tullen över kvoten tas ut, plus skillnaden mellan tullsatsen för import över kvoten och tullsatsen för den högre av de gällande antidumpnings- och/eller utjämningstullarna, i enlighet med bilaga 2. Med andra ord: om tullen över kvoten uppgår till 25 % och den högre av de motsvarande antidumpnings- och/eller utjämningstullsatser som är tillämpliga på samma produktkategorier uppgår till 35 %, bör tullen över kvoten på 25 % tas ut tillsammans med skillnaden på 10 % mellan tullsatsen över kvoten och den motsvarande tillämpliga antidumpnings- och/eller utjämningstullsatsen.

Så snart skyddstullen för import över kvoten upphör att gälla, upphör också det tillfälliga upphävandet av motsvarande antidumpnings- och/eller antisubventionsåtgärd.

Läs mer i förordning 2019/1382.

 

Uppdaterad: 2019-09-13