Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, cykeldelar från Kina

Översyn antidumpningsåtgärder

För närvarande tillämpas en antidumpningstull på import till unionen av essentiella cykeldelar med ursprung i Kina. EU-kommissionen införde ett system för befrielse från tullen på essentiella cykeldelar genom förordning 88/97 där monteringsföretag kan befrias från tull vid import av essentiella cykeldelar med ursprung i Kina.

Kommissionen har sett över förordningen om tullbefrielse med syftet att anpassa och förbättra systemet. Detta har gjorts på grundval av de nyaste erfarenheterna och utvecklingen efter den senaste ändringen 2020. Bland annat ändras följande:

En definition av ”monteringsföretag” har lagts till i artikel 1.
Uppdatering av hänvisningar till andra unionsakter sant Taric-strukturen i bilaga III. Förteckningen över parter som är föremål för undersökning (bilaga I) och förteckningen över parter som är befriade (bilaga II) har uppdaterats. Bilaga IV gällande uppgiftslämning har upphört.

En garanti för tullen ska ställas av aktörer som har ansök om befrielse och där ansökan handläggas av kommissionen men beslut ännu inte har tagits. Om sökanden drar tillbaka sin ansökan om befrielse eller om ansökan senare avslås eller inte kan godkännas uppbärs de tullar som garantin omfattar.

Tidigare har det varit möjligt att ansöka om befrielse på nytt efter 12 månader efter det att ansökan avslagits eller tullbefrielsen återkallats. Tiden ändras till 36 månader.

Befriade parter eller parter som är föremål för undersökning ska upprätta förteckningar över de essentiella cykeldelar som levereras till dem samt hur dessa används under en period. Den föreskrivna tidsperioden på tre år utökas till minst fem år.

När det konstateras att en befriad part har lämnat felaktiga uppgifter om produkters kinesiska ursprung har detta en direkt inverkan på fullgörandet av de befriade parternas skyldigheter och en ny översyn av den befrielse som tidigare beviljats inleds.

Importen av essentiella cykeldelar för de parter som är föremål för översyn kommer att registreras under perioden för översynen för ett eventuellt retroaktivt uttag av tullar om översynen skulle leda till att befrielsen återkallas.

Kommissionen kan komma att återkalla befrielsen om det konstateras att en befriad part vid upprepade tillfällen lämnat felaktiga uppgifter avseende cykeldelar i tulldeklarationerna.

Antal enheter som fastställs i artikel 14c förtydligas. Tröskelvärdet på färre än 300 enheter av varje typ av essentiell cykeldel varje månad ska avse genomsnittet per månad av enheter av varje typ av essentiell cykeldel under 12-månadsperioder med början från och med dagen för ikraftträdande av bemyndigandet för användning för särskilda ändamål. En eller flera perioder får sammantaget inte vara längre än giltighetstiden för det relevanta bemyndigandet för användning för särskilda ändamål.

Vidare kan också bemyndigande för användning för särskilda ändamål och tullbefrielsen återkallas om en part kringgår den utvidgade tullen, då 300 eller fler, enheter av varje typ av essentiell cykeldel antingen deklareras för fri omsättning av en part eller levereras till parten enligt artikel 14c.

Befriade parter och parter som är föremål för undersökning inom ramen för tullbefrielser ingår inte i den kategori av parter som kan komma ifråga för bemyndigande för användning för särskilda ändamål.

Läs mer i förordning 2023/611


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)