Tullverket

Kopior av certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset

Till följd av pandemin godtar Tullverket i undantagsfall kopior av certifikat för förmånsbehandling från vissa länder. Från och med den 21 juni 2021 gäller undantaget även när du begär ändring av en tulldeklaration.

Suspendering av Information note 1

I samband med Coronapandemins utbrott i mars 2020 utfärdade EU-kommissionen Information note 1. Detta var en åtgärd som gjorde det möjligt för importörer att begära förmånsbehandling med stöd av en kopia av ett originalcertifikat eller digitalt signerat och stämplat certifikat samt kopior av sådana.

EU-kommissionen har meddelat att Information note 1 kommer att suspenderas från och med den 1 maj 2024. Suspenderingen innebär att det undantag som har gällt sedan den 1 mars 2020 är över, och att det från och med den 1 maj 2024 kommer att krävas ett originalcertifikat alternativt en deklaration om ursprung vid yrkande på förmånsbehandling.

Kopior godtas i undantagsfall

Under pandemin har vissa länder inte möjlighet att utfärda certifikat för förmånsbehandling i original. Tullverket godtar därför i undantagsfall och tills vidare kopior av certifikat från vissa länder. Från och med den 21 juni 2021 gäller undantaget även när du begär ändring av en tulldeklaration.

När pandemin är över kan företag i EU behöva få originalcertifikat, och Tullverket kommer att genomföra kontroller av sändningar där förmån har begärts med kopior av certifikat.

Undantaget innebär att du som importör från berörda länder kan begära förmånsbehandling med stöd av en kopia av ett originalcertifikat (inklusive digitalt signerade och stämplade certifikat och kopior av sådana). Detta gäller certifikat som har utfärdats tidigast den 1 mars 2020 från de länder som har anmält till EU-kommissionen att de vill använda denna möjlighet. Det är bara från de länder där det framgår av EU-kommissionens tabeller att de utfärdar kopior av certifikat som du kan använda kopior. Tabellerna uppdateras löpande av EU-kommissionen.

Se lista över Pem-länder

Se lista över övriga länder Pdf, 233 kB.

Deklarationer om ursprung bör användas

De företag i EU som kan få en deklaration om ursprung som exportören själv upprättat på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument, bör använda sig av det istället för en kopia av ett certifikat.

Läs mer om deklarationer om ursprung.

Certifikat utfärdade i efterhand

Om du har svårt att få ett certifikat i nuläget och inte kan eller vill använda dig av en kopia kan certifikat även upprättas i efterhand om det råder särskilda omständigheter. Det anser både EU-kommissionen och Tullverket att det gör. Det innebär att det borde vara möjligt att få ursprungscertifikat i efterhand från exportlandet om det inte var möjligt vid exporttillfället under pågående kris.

Vilka kopior kan användas för förmånsbehandling?

I de fall ett företag i EU inte kan få en deklaration om ursprung finns nu under pandemin en möjlighet att i vissa fall begära förmånsbehandling med stöd av en kopia av ett certifikat från berörda länder.

Det finns olika alternativ för kopior som företag i EU kan använda när de begär förmånsbehandling:

  • En kopia av ett originalcertifikat som undertecknats och stämplats av de behöriga myndigheterna i exportlandet. Denna kopia kan vara antingen i pappers- eller elektronisk form (inskannad eller tillgänglig online).
  • Ett certifikat som inte har undertecknats och stämplats av de behöriga myndigheterna i exportlandet, men med en digital signatur från de behöriga myndigheterna, eller en kopia av det. Detta kan vara antingen i pappers- eller elektronisk form (inskannad eller tillgänglig online).

Hur tolkar jag tabellen i landlistan?

I exportdelen av tabellerna framgår vilka länder som utfärdar:

  • signerade och stämplade certifikat i form av kopior
  • digitalt signerade och stämplade certifikat, i original eller kopia.

Från vissa länder utfärdas just nu endast kopior och från vissa länder utfärdas både kopior och originalcertifikat. För många länder utfärdas inga kopior utan endast originalcertifikat, precis som vanligt.

Exempel:

  • Ecuador kan endast utfärda kopior av signerade och stämplade certifikat.
  • Norge utfärdar både certifikat i original och kopior av sådana. Dessutom utfärdar Norge digitalt signerade och stämplade certifikat.
  • Schweiz har angett att de utfärdar certifikat i original. Från Schweiz kan du alltså inte använda kopior.

Hur yrkar jag på förmånsbehandling med en kopia?

Du som yrkar på förmånsbehandling med stöd av en kopia av ett certifikat ska ange det när du deklarerar. Detta gör du genom att skriva ”Kopia certifikat” i fältet Särskilda upplysningar (fritext) i din importdeklaration.

Du kan behöva skaffa originalcertifikat i efterhand

När pandemin är över kan Tullverket be importören att visa upp originalcertifikat för sina sändningar. Det innebär att företag kan behöva skaffa originalcertifikat i efterhand från exportören.

Om du är osäker på om kopian är giltig

Om du är osäker på om en kopia du har fått från exportören är äkta och du inte kan få tag på ett originalcertifikat kan du begära ändring av tulldeklarationen och betala den normala tullsatsen. Tullverket kommer att genomföra efterkontroller för att kontrollera sändningar där förmånsbehandling har begärts med kopior av certifikat.

Läs om hur du ändrar i en tulldeklaration.

Mer information hos EU-kommissionen

Submission of proof of preferential origin during the COVID-19 crisis

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Möjligheten att använda kopior upphör den 1 maj 2024.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)