Tullverket

Tullager – dialogforum

Införandet av det nya tullagerförfarandet kommer allt närmre. Genom det nya tullagerförfarandet kommer all pappershantering att upphöra och ersättas av en elektronisk tulldeklaration vid hänförande av varor till tullagerförfarandet.

Det finns två möjligheter att lämna tulldeklarationen elektroniskt: antingen via system till system eller via e‑tjänster som nås från tullverket.se. Under februari 2017 driftsätts systemlösningen för tullagerförfarandet vid standardtulldeklaration. Men redan under november 2016 fanns möjligheten att lämna en tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet (deklarant).

Inom Elektronisk tull pågår ett antal projekt som alla ska leda fram till målet att allt informationsutbyte mellan Tullverket och företagen ska vara elektroniskt år 2020. Ett av dessa projekt är Tullager. Tullagerhanteringen är idag till stor del manuell och ett elektroniskt arbetssätt ställer helt nya krav och möjligheter. EU-gemensamma kravspecifikationer har tagits fram för de olika delarna av tullproceduren. Manuella och pappersbaserade rutiner måste avvecklats och processen för upplägg, förvaring och uttag av gods på tullager ska standardiseras och harmoniseras genom en anpassning till kraven i EU-lagstiftningen.

Till projektet knyts en referensgrupp med representanter från näringslivet. Referensgruppens roll är rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter på projektets arbete i syfte att förbättra möjligheterna för Tullverket och näringslivet att nå målen med förändringsarbetet. Ett annat viktigt syfte med referensgruppen är informationsspridning och att föra med sig synpunkter från sina organisationers medlemmar till referensgruppen.

Minnesanteckningar 2017

Minnesanteckningar 2016 – endast arbetsmaterial

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000