Tullverket

Tillstånd i förändring – dialogforum

Inom EU pågår sedan en tid ett förändringsarbete som innebär ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Målet är att allt informationsutbyte ska ske elektroniskt år 2020. Syftet är att förenkla lagstiftningen och administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv.

De tillstånd som Tullverket utfärdar påverkas i hög grad av den nya tullagstiftningen som infördes den 1 maj 2016. Både kravbilden och reglerna för användningen har ändrats för flera typer av tillstånd. Vissa tillstånd har också försvunnit, andra har tillkommit, några har bytt namn och ibland motsvaras flera gamla tillstånd av ett nytt. Allt detta sammantaget leder till att väldigt många tillstånd behöver omprövas.

Dialogforum för informationsspridning

Tullverket har bildat ett dialogforum som utifrån olika behov och sakfrågor ska agera som rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter på arbetet i syfte att förbättra Tullverket och näringslivets möjligheter att nå målen med förändringsarbetet.

Ett annat viktigt syfte med dialogforumet är informationsspridning och att föra med sig synpunkter från sina organisationers medlemmar. Dialogforumet kommer att ha olika former utifrån de behov vi ser, exempelvis fokusgrupper vid enstaka tillfällen, webseminarier eller remisshantering. 

Deltagare från näringslivet

Se respektive mötesanteckningar

Ansvarig från Tullverket

Carina Asplund, processchef Hantera tillstånd
Karolina Lönnqvist Duras, kommunikationsstrateg

Minnesanteckningar 2016

Minnesanteckningar 8 november Pdf, 477.2 kB.
Bilaga 1 Pdf, 191.8 kB.

Dokumentation

Tillstånd och registreringar

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000