Tullverket

Varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19

Befrielse från tull och moms gäller under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats.

EU-kommissionen beslutade den 3 april 2020 om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gällde till att börja med importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Då behovet av skyddsutrustning för att bekämpa pandemin fortfarande är stort har tiden förlängts i ett par omgångar och befrielsen gäller nu till och med den 30 juni 2022, då den upphör att gälla.

Vem har rätt till tull- och momsfrihet?

Varorna ska importeras av eller på uppdrag av:

 1. statliga organ, offentliga organ och andra offentligrättsliga organ såsom myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser och liknande offentliga organ
 2. katastrofhjälporganisationer och andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som har godkänts av Tullverket som mottagare för tullfri import.

Läs mer om hur organisationen ansöker om godkännande och vad som krävs för det.

Begreppet "organisation" i följande stycken avser sådana organ eller organisationer som anges i punkterna 1–2 ovan.

Privata utförare av offentlig verksamhet

Privata utförare kan anses vara offentligrättsliga organ om

 • de tillhandahåller offentlig verksamhet
 • verksamheten är offentligrättsligt reglerad, och
 • verksamheten är kontrollerad av myndigheter.

Tänk på att de varor som importeras tullfritt bara får användas i den del av verksamheten som uppfyller kraven i de tre punkterna. Om inte hela verksamheten gör det behöver organisationen garantera att de varor som importerats tullfritt endast kommer att användas i den del av verksamheten som uppfyller kraven i de tre punkterna.

Företag kan importera för annans räkning

Företag kan under vissa förutsättningar importera varorna för ovannämnda organisationers räkning tull- och momsfritt. Vilka villkor som gäller kan du läsa om vid avsnittet Följande gäller när företag importerar varorna för organisationens räkning.

Vilka varor omfattas?

De varor som omfattas är:

 • personlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon, ansiktsskärmar, skyddsutrustning för mun och näsa, skyddsdräkter och handskar.
 • medicinsk utrustning, exempelvis respiratorer och testutrustning.

En vägledande förteckning över vilka varor som kan omfattas har tagits fram. Då listan är vägledande kan liknande produkter som inte finns med i förteckningen komma att omfattas, vilket prövas från fall till fall.

Se den vägledande förteckningen över varor som kan omfattas.

Hur varorna ska användas

För tull- och momsfrihet gäller att varorna ska vara avsedda att användas på något av följande sätt:

 • kostnadsfritt delas ut till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i kampen mot covid-19-utbrottet av de organisationer som har rätt till denna tullfrihet
 • kostnadsfritt göras tillgängliga för personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i att bekämpa covid-19-utbrottet, förutsatt att varorna kvarstår som respektive organisations egendom
 • användas av katastrofhjälpsorganisationer för att tillgodose deras behov under den period de tillhandahåller katastrofhjälp till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19-utbrottet, detta inkluderar hjälp till den medicinska personal som behandlar dem som drabbas.

Tänk på att ska varorna ska användas av organisationer i Sverige. Organisationen ska, om Tullverket begär det, kunna visa att varorna har använts för bekämpning av covid-19.

Om varorna är avsedda att användas för bekämpning av covid-19 i ett annat EU-land ska de transiteras till destinationslandet och deklareras för övergång till fri omsättning där.

Varor som inte är avsedda att direkt delas ut av den importerande organisationen

1. Indirekt utdelning

I vissa fall kan tullfrihet gälla även om den organisation som importerar varorna inte själv ska dela ut importvarorna till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i kampen mot covid-19-utbrottet.

Det gäller i en situation där den importerande organisationen kostnadsfritt eller mot självkostnadspris i samband med importen avser att dela ut varorna till andra tullfrihetsberättigade organisationer som i sin tur ska använda varorna för att kostnadsfritt dela ut dem till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-utbrottet. Det kan exempelvis gälla när en myndighet importerar varor som ska användas av olika sjukvårdsregioner i landet.

Vidare ska importerande organisation tillse att den organisation som faktiskt ska använda varorna för bekämpning av covid-19-utbrottet skriftligen intygar denna avsikt till importorganisationen som ska förvara intygen i sin redovisning och kunna uppvisa dem för Tullverket på begäran.

Om den importerande organisationen avser att dela ut varorna till andra tullfrihetsberättigade organisationer efter importtillfället så ska reglerna om överlåtelse, utlåning eller uthyrning som tas upp under avsnittet Vilka begränsningar gäller beträffande varornas användning efter importen? tillämpas.

Ansvaret för att uppfylla förutsättningarna för tullfrihet enligt kommissionens beslut (EU) 2020/491 övergår då till den mottagande organisationen.

2. Lagring

Den importerande organisationen får lagra varor som importerats tullfritt i avvaktan på att dessa ska delas ut till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-utbrottet.

Om varorna inte kan lagras i egna lagringsutrymmen får varorna under vissa förutsättningar lagras hos externa företag.

Följande kriterier ska dock vara uppfyllda för att varorna ska få lagras hos externa företag:

 • Organisationen ska ha äganderätten till varorna.
 • Organisationen ska vid varje tillfälle kunna förfoga över varorna.
 • Det ska finnas spårbarhet avseende varorna.
 • Det ska finnas ett avtal mellan lagerhavaren och organisationen som styrker att lagringen sker för organisationens räkning.

Skriftlig försäkran om den avsedda användningen

Den som är verksamhetsansvarig vid organisationen ska fylla i och underteckna en försäkran för tullfrihet för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19.

En digital kopia av den ifyllda blanketten ska vid importtillfället skickas till e-postadressen: rod.kanal.import@tullverket.se.

Originalet ska kunna uppvisas om Tullverket begär det.

Ladda ner en blankett för försäkran om den avsedda användningen. Pdf, 161.7 kB.

Förteckning över varor

Som framgår av försäkran ska organisationer som beviljas tullfri import upprätta en förteckning över de varor de erhåller tullfrihet för. Av förteckningen ska uppgift om varuslag och antal framgå beträffande de tullfria importvarorna.

Tänk på att förteckningen löpande bör ses över så att den hela tiden är aktuell och uppdaterad.

Följande gäller när företag importerar varorna för organisationens räkning

Utöver den skriftliga försäkran som nämnts ovan gäller även följande.

Varorna ska ha sålts till mottagaren innan importen

En förutsättning för tull- och momsbefrielse är att varorna redan innan importen har sålts till den organisation som ska använda dem för bekämpning av covid-19.

Om ett företag genomför den faktiska importen ska företaget därför styrka detta genom att visa upp ett kontrakt eller avtal samt en försäljningsfaktura mellan importör och den organisation som ska använda dem för att bekämpa covid-19. Underlagen skall bekräfta att varorna faktiskt är avsedda att omedelbart efter importen ställas till förfogande för den organisationen.

Ett avtal kan vara formaliserat på olika sätt. En orderbekräftelse kan i vissa fall anses fylla funktionen som ett avtal, beroende på hur den är utformad. En samlad bedömning kommer att göras från fall till fall. Funktionen som avtalet ska fylla är att visa att varorna är sålda innan varorna övergår till fri omsättning.


Befrielsen från tull och moms omfattar inte

 • kommersiell import där varorna är avsedda att säljas till kunder efter importen
 • varor som företag importerar för eget behov.

Mottagningsbekräftelse

Efter importen ska den organisation som har rätt till befrielsen lämna en bekräftelse till Tullverket att de har tagit emot de importerade varorna.

En digital kopia av den ifyllda blanketten ska inom 30 dagar från det att tullräkningen ställts ut för den aktuella importsändningen (tull-id) skickas till e-postadressen: rod.kanal.import@tullverket.se

Originalet ska kunna uppvisas om Tullverket begär det.

Ladda ner blanketten Mottagningsbekräftelse för varor som importeras tullfritt för bekämpning av covid‑19. Pdf, 126.1 kB.

Mottagande organisation behöver ha ett Eori-nummer

För att få ta del av tull- och momsfriheten behöver den organisation som tar emot varorna ha ett Eori-nummer.

Eori står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas när du ska göra en tulldeklaration eller någon annan tullrelaterad aktivitet, som till exempel att ansöka om ett tillstånd eller en certifiering. När du ansöker om ett Eori-nummer registreras du i Tullverkets nationella databas och i EU:s centrala Eori-databas.

Ansök om Eori-nummer.

Så här deklarerar du

En deklaration per mottagare

Om importvarorna ska till olika mottagare ska du lämna en importdeklaration per mottagare.

Uppgifter i importdeklarationen

I importdeklarationen ska deklaranten eller ombudet lämna följande uppgifter och ange följande koder:

 • Det organ som har rätt till befrielsen ska stå som mottagare i fält 8 i importdeklarationen.
 • Organet, eller det företag som faktiskt importerar varorna, ska stå i fält 14.
 • Eventuellt ombud anges i fält 14.
 • Fält 24 – Transaktionens art: 9
 • Fält 33 – Varukod: Här fyller du i varukoden för den aktuella importvaran. Du hittar information om varukod i den vägledande förteckningen över varor som kan omfattas av befrielsen samt i tulltaxan.
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C26
 • Fält 44 – Bifogade handlingar:
 • Dokumentkod 402F åtföljt av texten covid-19 + datum för försäkran
 • Importeras varorna av eller på uppdrag av en välgörenhetsorganisation eller katastrofhjälporganisation ska dokumentkod 401G (beslut om godkänd organisation för tullfri import) anges i delfältet för dokumentkod och tillståndsnumret för godkännandet i fältet för referensnummer.

Om ni vid samma tillfälle importerar både tullfria varor och varor av samma slag som är belagda med tull ska dessa tas upp i olika varuposter i deklarationen.

Vilka begränsningar gäller beträffande varornas användning efter importen?

Ett villkor för tullfrihet är att importerade varor ska användas för att kostnadsfritt delas ut till personer som drabbats av, riskerar att drabbas av eller deltar i bekämpningen av covid-19-utbrottet. De importerade varorna kan också vara avsedda att kostnadsfritt ställas till förfogande för personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-utbrottet och varorna förblir organisationens egendom.

Det innebär att varorna inte får användas för annat ändamål med bibehållen tull- och momsfrihet.

Om organisationen vill använda varorna för annat ändamål eller överlåta varorna måste detta först anmälas till Tullverket och vi tar då ställning till om tull och moms ska betalas. Med överlåtelse avses här och i följande stycken - låna ut, hyra ut, sälja eller ge bort varorna.

Tull- och momsfriheten kan fortsätta i vissa fall, till exempel om organisationen tänker överlåta varorna till en annan organisation som uppfyller villkoren för tullfrihet och ska använda varorna för att bekämpa covid-19-utbrottet.

En förutsättning för en sådan överlåtelse är att detta i förväg anmäls till Tullverket då överlåtelsen måste godkännas av Tullverket för att tull- och momsfrihet ska fortsätta att gälla för varorna.

Anmälan om att få Tullverkets godkännande till överlåtelse av importvaror utan att betala tull och moms

Som framgår ovan måste en överlåtelse godkännas av Tullverket innan den får genomföras.

För att få ett godkännande för tull- och momsfri överlåtelse ska organisationen skicka in en anmälan om detta till Tullverket. Anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av ansvarig för verksamheten och innehålla följande uppgifter:

 • Namn, org.nr. samt adress på den organisation som önskar överlåta varorna
 • Beskriv anledningen till anmälan (försäljning, donation, utlåning, uthyrning eller annan anledning)
 • Namn och org.nr. på den organisation som vill överta varorna
 • Varubeskrivning
 • Antal varor
 • Varornas KN-nr
 • Tull-id vid importtillfället (om tillämpligt)

Anmälan ska skickas till:

Tullverket

Box 27311

102 54 Stockholm

Till anmälan ska en försäkran om varornas användning bifogas. Den ska fyllas i av den organisation som istället ska använda varorna för att bekämpa covid-19-utbrottet. Ladda ner blanketten Försäkran för tullfrihet covid-19. Pdf, 161.7 kB..

Anmälan till Tullverket vid annan användning

En anmälan till Tullverket ska också göras om varorna inte kommer till avsedd användning, till exempel för att det visar sig att de inte uppfyller kvalitetskraven. Detsamma gäller om organisationen vill använda varorna för annat ändamål än bekämpning av Covid-19-utbrottet.

Anmälan skickas till den adress som anges ovan.

Tidsfrist för användning av varorna

Tullverket bedömer att de varor som har importerats tull- och momsfritt i syfte att bekämpa covid-19-utbrottet ska ha använts för detta ändamål senast den dag EU-kommissionens beslut om befrielse från tull och moms upphör att gälla (i dagsläget den 30 juni 2022).

Anmälan till Tullverket ska göras om organisationen har personlig skyddsutrustning eller medicinsk utrustning som importerats tullfritt kvar efter den dag kommissionens beslut om tullfrihet upphör att gälla

Om organisationen vid beslutets upphörande har varor i sin besittning som inte har delats ut till personer som drabbats av, riskerar att drabbas av eller är involverad i kampen mot covid-19-utbrottet ska ni anmäla detta inom två månader till Tullverket. Likaså ska en anmälan inom två månader göras till Tullverket för importerade varor som under pandemin ställts till förfogande för samma ändamål. Vi tar då ställning till om tull och moms ska betalas för varorna.

Vidare ska organisationen göra en anmälan om denne har importerat varor tullfritt för indirekt utdelning av annan organisation (se avsnittet ovan om Indirekt utdelning). Även denna anmälan ska göras inom två månader från beslutets upphörande.

Anmälan ska skickas till:

Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Viss personlig skyddsutrustning kan i vissa fall överlåtas utan betalning av tull och moms

Tull- och momsfriheten kan fortsätta i vissa fall, till exempel vid överlåtelse till statliga organisationer eller andra godkända välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer enligt bestämmelserna om tullfrihet för varor till välgörenhetsorganisationer.

Tullverket bedömer att det gäller varor som utifrån kommissionsbeslutet kan jämställas med basförnödenheter såsom ansiktsmasker, visir, handskar och förkläden.

Läs om tullfrihet för varor till välgörenhetsorganisationer.

Ni kan också exportera varorna eller överlåta dem tull- och momsfritt till en berättigad organisation i en annan EU-medlemsstat under förutsättning att kommissionens beslut om befrielse från tull och moms fortfarande gäller i den medlemsstaten.

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket och inte av Tullverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Befrielsen upphörde att gälla den 30 juni 2022 vid import till Sverige

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000