Tullverket

Frågor och svar om importmoms

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad du behöver veta när du köper och för in varor till Sverige från ett annat land. Det rör frågor och svar kring importmoms, vilka myndigheter som ansvarar för vad etcetera.

Frågor om tull

Vilken myndighet gör vad?

Importdeklarationen lämnas till Tullverket, som fastställer det monetära tullvärdet (tullvärdet uttryckt i SEK). Därefter ska momsen redovisas och betalas till Skatteverket i momsdeklarationen. Om företaget inte har svensk momsregistrering ska importmoms deklareras i importdeklarationen och betalas till Tullverket.

Vad är skillnaden på Eori-nummer och momsregistreringsnummer, och hur ska jag deklarera dessa?

Ett Eori-nummer är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU, exempelvis vid import från och export till ett land utanför EU. Ett Eori-nummer består av en ISO-landkod (2 tecken) från någon av EU:s medlemsstater + max 15 tecken. Ett Eori-nummer som tilldelats i Sverige består av landkoden SE + 10 siffror. För ekonomiska aktörer etablerade i Sverige är de tio siffrorna vanligtvis organisationsnumret eller, för privatpersoner/enskilda firmor, personnumret. Ett exempel på hur ett Eori-nummer kan se ut är SE5561234711.

Ett svenskt momsregistreringsnummer ska bestå av landkod SE +organisationsnumret samt 01, t.ex. SE556123471101. Detta momsregistreringsnummer ska du enbart registrera i en importdeklaration (i fält 44)  vid vissa förfaranden eller när ett indirekt ombud gör en importdeklaration för ett företag som är momsregistrerat. Ett exempel är förfaranden som börjar på 42 eller 63 där varan deklareras i Sverige, men mervärdesskatt ska betalas i en annan medlemsstat. Då anger du det svenska momsregistreringsnumret i särskilda upplysningar tillsammans med kod Y040. Vid ett indirekt ombudskap anger du det tillsammans med kod 3MSE, till exempel 3MSE SE556123471101.

I andra deklarationer än de som nämnts i föregående stycke behöver du inte ange momsregistreringsnumret eftersom vi kan identifiera det utifrån Eori-numret.

Jag är ett ombud – ska jag fylla i mitt eller importföretagets VAT-nummer?

Du ska aldrig ange ditt momsregistreringsnummer när du agerar som ombud.
Agerar du som direkt ombud och varorna ska stanna i Sverige finns det inget krav på att deklarantens momsregistreringsnummer ska anges. Däremot finns det ett krav på att deklaranten ska ha ett Eori-nummer.

Agerar du som indirekt ombud och varorna ska stanna i Sverige ska du i bilagda handlingar ange kod 3MSE och fylla i uppdragsgivarens momsregistreringsnummer.

Gör du en deklaration med förfarandekod som börjar på 42 eller 63 (varorna ska efter importen levereras till ett annat EU-land) ska kod Y040 och Y041 anges i bilagda handlingar tillsammans med momsregistreringsnumret i Sverige och i det andra EU-landet. Detta gäller både när du agerar som ett direkt och som ett indirekt ombud.

Vad händer med godset om ärendet hamnar i röd kanal?

Om deklarationen hamnar i så kallad röd kanal, innebär det att deklarationen inte gått igenom utan måste hanteras manuellt. En tulltjänsteman kontaktar då företaget för att reda ut vad som är fel innan deklarationen kan klareras och godset frigöras.

Vad händer om jag deklarerar moms till Tullverket trots att jag är momsregistrerad?

Är företaget momsregistrerat i Sverige och trots det deklarerar moms i importdeklarationen som lämnas in elektroniskt, kommer deklarationen att avvisas med ett felmeddelande.

Min klients företag har inget eget Eori-nummer. Vilket nummer ska anges?

Ansök om Eori-nummer. Kan företaget inte få ett Eori-nummer på grund av att det inte är etablerat i EU måste indirekt ombud anlitas.

Vad är det monetära tullvärdet?

Det monetära tullvärdet är detsamma som det vanliga tullvärdet (som deklareras med kod A00), med den skillnaden att det alltid ska deklareras om man är registrerad för mervärdesskatt. Detta för att företaget alltid måste ha ett tullvärde att utgå ifrån för att kunna räkna ut beskattningsunderlaget för importmoms. I de fall tull tas ut som en procentsats på tullvärdet kommer samma tullvärde alltså att deklareras två gånger, både med kod A00 och kod 1MT. Anledningen till detta är kod A00 inte alltid anges exempelvis för tullfria varor eller varor belagda med vikttull.  Det monetära tullvärdet med kod 1MT ska däremot alltid finnas med.

Det monetära tullvärdet samt tull och andra avgifter som Tullverket debiterar ska ingå i beskattningsunderlaget för importmoms, vilket företaget sedan ska redovisa till Skatteverket.

Ska kod 1MT anges om man har debiterat moms med kod B00?

Koderna 1MT och B00 kan inte kombineras. Koden 1MT används när Skatteverket är beskattningsmyndighet vid momsregistrering. Koden B00 används när Tullverket är beskattningsmyndighet t.ex. för privatpersoner och andra ej momsregistrerade importörer eller när moms ska betalas till Tullverket av andra skäl.

Vad är det för skillnad på statistiskt värde och tullvärde?

Statistiskt värde och tullvärde är inte samma sak. En enkel förklaring är att i tullvärdet ska man räkna med frakt och kostnader fram till införselplatsen vid EU:s yttre gräns, i det statistiska värdet ska dessa kostnader räknas ända fram till svensk gräns. Det statistiska värdet används bl.a. i handelsstatistiken.

Hur ofta skickas tullräkningen och meddelandet om fastställda värden och avgifter ut från Tullverket till företagen?

Tullräkningen och meddelande om fastställda värden och avgifter utställs veckovis.

Elektronisk lösning ”För de företag som använder ombud kommer underlaget att distribueras till ombuden per tull-id”. Är det att ett dokument per företag eller ett samlingsdokument för samtliga kunder?

Det sammanställs per företag.

Hur vet jag som ombud att det finns ett nytt meddelande om fastställda värden och avgifter att hämta?

E‑tjänsten Underlag momsredovisning ger inga aviseringar om nya meddelanden utan du som företag eller ombud får själv gå in i systemet och söka efter nya uppgifter.

När det inte är några avgifter att betala till Tullverket, får kunden då att en tullräkning eller ett meddelande om fastställda värden och avgifter ändå? Redovisas det i så fall på ärendenivå eller per deklarant?

Oavsett om Tullverket debiterar eller inte debiterar någon tull eller andra avgifter, ställs en tullräkning eller meddelande om fastställda värden och avgifter ut. Det monetära tullvärdet ska deklareras per varupost i importdeklarationen, men kommer att slås ihop per tull-id på tullräkningen eller i meddelande om fastställda värden och avgifter. Om en tullräkning eller ett meddelande om fastställda värden och avgifter omfattar mer än ett tullid gäller följande. Då redovisas det monetära tullvärdet för varje enskilt tullid.

Ska vi deklarera kod 1MT även vid aktiv förädling och tillfällig införsel?

Ja, monetärt tullvärde ska alltid anges i importdeklarationen om företaget är momsregistrerat, men inga avgifter kommer att debiteras i dessa fall. Det går inte ut någon tullräkning och ingen information om ärendet går vidare från Tullverket till Skatteverket. Detta gäller dessa tullförfaranden där tullavgiften tillfälligt suspenderas, till exempel tillfällig införsel och aktiv förädling.

Det monetära tullvärdet är det underlag som Tullverket använder för att fastställa storleken på det belopp som ni eventuellt ska ställa som garanti. Saknar Tullverket uppgifter om tullvärdet kan vi inte heller debitera tullavgiften i de fall ni av någon anledning inte avslutar förfarandet med återexport. Tullverket gör i sådana fall en tullinitierad deklaration där vi debiterar er avgifter.

Om ni väljer att förtulla in en del av det som anmälts för aktiv förädling ska ni betala de avgifter som uppkommer. Även då ska ni deklarera 1MT med ett tullvärdet uttryckt i SEK i beskattningsgrunden, samt A00 för eventuell tullavgift.

Hur är det med Åland som är med i tullunionen men står utanför skatteunionen?

Ni lämnar en importdeklaration. Om ni har svensk momsregistrering ska ni deklarera ett monetärt tullvärde (tullvärdet uttryckt i SEK), som sedan fastställs av Tullverket. Därefter ska ni redovisa momsen till Skatteverket i er momsdeklaration. Om ni inte har en svensk momsregistrering ska ni istället deklarera momsen i importdeklarationen till Tullverket.

Måste jag lämna en deklaration för varor som är tullfria?

Du måste alltid lämna en importdeklaration och förtulla dina varor. Att varan i sig är tullfri innebär inte att du slipper deklarera den, utan en tulldeklaration ska lämnas för alla sändningar. Även om du inte behöver betala något för dina varor till Tullverket på grund av att varan är tullfri, eller har beviljats tullfrihet av olika anledningar, ska du alltid lämna en importdeklaration.

Jag är ombud och har en kund som använder leveransvillkor DDP, vad gäller då?

Om ett ombud fakturerar både tull och moms tillbaks på avsändaren, som är fallet vid leveransvillkor DDP,  gäller följande:

a) Eftersom avsändaren inte är etablerad inom EU eller i Norge måste ombudet agera indirekt ombud.

b) I de fallen avsändaren inte har något svenskt momsregistreringsnummer ska ombudet deklarera precis som förut med tull (A00) och moms (B00) I de fall företaget saknar svensk momsregistrering är Tullverket fortfarande beskattningsmyndighet och ombudet ska alltså deklarera importmoms i deklarationen som tidigare.

c) Om avsändaren har en svensk momsregistrering ska ombudet deklarera 1MT och monetärt tullvärde, samt 3MSE + momsregistreringsnummer i bilagda handlingar i fält 44.  Då är Skatteverket beskattningsmyndighet, och avsändaren ska lämna en momsdeklaration till Skatteverket för importen.

Frågor om moms

Mitt företag är momsregistrerat – ska jag redovisa importmomsen till Skatteverket eller Tullverket?

Om ert företag har svensk momsregistrering ska ni redovisa och betala er importmoms till Skatteverket i momsdeklarationen.

Mitt företag är inte momsregistrerat – ska jag redovisa importmomsen till Skatteverket eller Tullverket?

Om företaget inte har svensk momsregistrering ska momsen deklareras i importdeklarationen och betalas till Tullverket.

Baseras tidpunkten för redovisning av importmoms till Skatteverket på importörens redovisningsperiod eller tullräkningens betalningsdatum?

Tidpunkten för redovisning av importmoms baseras på tullräkningens utställningsdag och på importörens redovisningsperiod för moms hos Skatteverket.

Utställningsdagen hittar du i övre högra hörnet på tullräkningen. Uppgiften finns också med på Meddelande om fastställda värden och avgifter, d.v.s. det meddelande som skickas från ombudet till företaget i de fall ombudet får tullräkningen.

Sedan är det företagets vanliga redovisningsperioder för moms som gäller. I momsdeklarationen för en viss redovisningsperiod ska du ta upp alla importer där tullräkningen ställdes ut under just den perioden. Om du till exempel redovisar moms per kalendermånad ska du i momsdeklarationen för januari ta upp importmomsen för alla de tullräkningar som ställdes ut under januari osv.

För frågor om redovisningsperioder för moms hänvisar vi till Skatteverket.

Hur räknar jag ut importmomsen för att registrera den till Skatteverket utifrån Tullverkets underlag?

Beskattningsunderlaget för moms utgörs av:
  1. varornas tullvärde enligt Tullverket, inklusive eventuell tull och andra statliga skatter eller avgifter, samt
  2. eventuella bikostnader, till exempel provision, emballage, transport- och försäkringskostnader som har uppkommit inom EU fram till bestämmelseorten.

Om ni är osäkra på vilka kostnader som ska ingå i beskattningsvärdet kan ni kontakta Skatteverket för mer information.

Finns de uppgifter som Tullverket har lämnat till Skatteverket om importmomsen med på tullräkningen?

I de fall företaget själv får tullräkningen framgår det där vilka uppgifter som Tullverket lämnar till Skatteverket. I de fall ett ombud utnyttjar sin kredit och får tullräkningen framgår uppgifterna på Meddelande om fastställda värden och i Tullverkets e‑tjänster för företag där ombudet kan hämta uppgiften elektroniskt och sedan vidareförmedla till företaget.

E‑tjänster för företag

Vilka uppgifter kan jag se i e‑tjänsten Momsredovisning?

Du kan med hjälp av e‑tjänsten göra en sammanställning över fastställda tullvärden och avgifter vid import. Du kan söka på ett enskilt tull-id eller söka för en specifik tidsperiod.

Företag som gör sina egna importdeklarationer och företag som anlitat ett ombud som deklarerat med företagets tillstånd till betalningsanstånd får beslut om fastställt tullvärde och avgifter på tullräkningen, och kan även se dessa uppgifter i e‑tjänsten.

Om företaget anlitat ett ombud som deklarerat med sitt tillstånd till betalningsanstånd, skickas tullräkningen till ombudet. Ombudet ska därför meddela företaget uppgifterna i tullräkningen om fastställt tullvärde och avgifter. Om företaget har tillgång till Tullverkets e‑tjänster för företag kan de själva få fram samma uppgifter som ombudet i e‑tjänsten.

Vad händer om jag deklarerar varuposter med olika momssatser på samma tull-id?

Eftersom det fastställda monetära tullvärdet på tullräkningen eller i Meddelandet om fastställda värden och avgifter redovisas per tull-id ser man inte tullvärdet för varje varupost. Enklast är att endast deklarera varor med samma momssats i samma deklaration. Annars får man gå till tulldeklarationen för att se monetärt tullvärde per varupost.

Varför kontaktar Tullverket mig när Skatteverket är ansvarig över redovisningen av importmomsen?

Tullverket fattar tulltaxeringsbeslut vid import och är ansvarig för att kontrollera att uppgifterna om tullvärde, klassificering med mera i din inlämnade tulldeklaration är korrekta.

Hur fångar man upp bikostnader för beskattning om det är tänkt att tullräkningarna ska användas som grund för importmomsen?

Tullverket är inte beslutande myndighet för importmoms för momsregistrerade företag, därför kan inte Tullverket fastställa värdet. Beskattningsunderlaget för moms finns därför inte på tullräkningen, utan företagen måste själva räkna ut det och redovisa det i momsdeklarationen.

Företagen måste räkna fram och deklarera ett monetärt tullvärde och deklarera det i importdeklarationen genom att ange kod 1MT och det uträknade tullvärdet i avgiftsfältet. Därefter fastställer Tullverket värdet i och med taxeringsbeslutet. Det som framgår av tullräkningen är enbart det monetära tullvärdet och de avgifter som Tullverket debiterat som ska ingå i beskattningsunderlaget. Övriga kostnader som ska ingå i värdet måste företagen själva hålla reda på.

Hur gör vi på vårt företag för att kunna sammanställa tullvärdena, för exempelvis en månad, så att vi kan räkna ut beskattningsunderlaget för moms och sedan redovisa det till Skatteverket?

Ni får själva summera ihop era tullvärden från tullräkningarna plus de eventuella avgifter som vi debiterat er. Till det ska ni lägga till om ni har haft andra omkostnader som också ska ingå i beskattningsunderlaget för moms. Om ni registrerad för att använda Tullverkets e‑tjänster för företag finns det en e‑tjänst där ni kan ange den period ni vill titta på. 

E‑tjänster för företag

Om mitt företag glömmer att lämna en importdeklaration, och det framkommer vid en tullrevision, hur blir det då med importmomsen? Debiterar Tullverket oss moms trots att företaget är momsregistrerat i Sverige? Hur är det med tulltillägget?

Om ni glömt att deklarera en import kan det röra sig om olaglig införsel eller olagligt undandragande. För att få redovisa moms till Skatteverket ställs tre krav:

1. Importören är momsregistrerad.
2. En tulldeklaration för det aktuella förfarandet lämnas.
3. Importen sker i deras momsregistrerade verksamhet.

I fallet olaglig införsel eller olagligt undandragande uppfylls inte kravet på att en tulldeklaration lämnas och Tullverket avgör i dessa fall vem som är gäldenär och tar därefter ut moms av denne. Eftersom det i detta fallet är Tullverket som debiterar moms kommer eventuellt tulltillägg att beräknas även på momsen.

Jag deklarerar med förfarandekod 42 eller 63, varför syns inte mitt ärende i underlag momsredovisning i e‑tjänsten på tullverket.se?

I e‑tjänsten framgår bara den import där moms ska betalas i Sverige. Vid förfarandekoder som börjar på 42 eller 63 ska momsen betalas i ett annat EU-land.

Varför framgår inte beskattningsunderlaget för moms utan bara tullvärdet från Tullverket?

Det är Skatteverket som är beslutande myndighet för importmoms och därmed kan momsen inte redovisas till Tullverket. Tullverket kan alltså inte ta med beskattningsunderlaget för moms eftersom Skatteverket är beslutande myndighet.

Hur vet jag om ett företag är momsregistrerat?

Det går att söka på momsregistreringsnummer i e‑tjänsten VIES som nås från både Skatteverkets och Tullverkets webbplatser.

Om jag inte är behörig för att använda Tullverkets e‑tjänster, hur gör jag då för att få information till min momsredovisning?

I så fall får ni titta i era tullräkningar. Där framgår fastställt monetärt tullvärde och de olika avgifter ni eventuellt har betalat till Tullverket. Om ni inte får tullräkningen, utan den går till ert ombud, ska ombudet se till att ni får informationen de har gällande er import.

Frågor om omprövningar

Vilken myndighet ska jag vända mig till vid omprövning av moms?

Den myndighet som var beskattningsmyndighet när ärendet klarerades första gången är också beskattningsmyndighet för omprövning av ärendet.

Tullverket är alltid beskattningsmyndighet för de sändningar som taxeringsbeslut fattats för före den 1 januari 2015.

Hur hanteras tilläggsdebitering eller återbetalning av momsen när importören har deklarerat felaktigt tullvärde?

Den myndighet som är beskattningsmyndighet hanterar ändringarna av importmomsen. Ifall Tullverket beslutar om att höja eller sänka tullvärdet och/eller debitera eller återbetala tull ska importören själv deklarera ändringen av moms till Skattverket om importören är momsregistrerad. Däremot tilläggsdebiterar Tullverket moms för momsregistrerade företag om Tullverket är beskattningsmyndighet, och debiterar ändringarna via tullräkningen.
För de olika scenarierna som kan uppstå vid omprövningar av Tullverkets beslut se matrisen

Frågor för systemleverantörer

Koden 1MT skrivs in i fältet slag

När det gäller koden 1MT ska det stå 1MT i fältet slag, det monetära tullvärdet i beskattningsgrund. B00 ska inte deklareras alls om företaget har ett svenskt registreringsnummer för mervärdeskatt.

Vad är det monetära tullvärdet?

Det monetära tullvärdet är detsamma som det tullvärde som deklarerats med kod A00. I de fall tull tas ut som en procentsats på tullvärdet kommer samma tullvärde alltså att deklareras två gånger. Anledningen till detta är kod A00 inte alltid anges. Det monetära tullvärdet med kod 1MT ska däremot alltid finnas med.

Vem fastställer det monetära tullvärdet?

Det monetära tullvärdet fastställer Tullverket och det visas på tullräkningen. Det monetära tullvärdet och de avgifter som eventuellt har debiterats använder företaget sedan i skattedeklarationen till Skatteverket.

Ska kod 1MT anges om man har debiterat moms med kod B00?

Koderna 1MT och B00 kan inte kombineras. Koden 1MT används när Skatteverket är beskattningsmyndighet för momsregistrerade företag. Koden B00 används när Tullverket är beskattningsmyndighet för moms.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)